Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens direktiv 97/8/EG av den 7 februari 1997 om ändring av rådets direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoder (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 048 , 19/02/1997 s. 0022 - 0030KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/8/EG av den 7 februari 1997 om ändring av rådets direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoder (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (1), senast ändrat genom direktiv 96/25/EG (2), särskilt artikel 6 i detta, och

med beaktande av följande:

I direktiv 74/63/EEG föreskrivs att innehållet i bilagorna fortlöpande skall ändras för att ta hänsyn till utvecklingen av vetenskapligt och tekniskt kunnande.

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och för att underlätta förståelsen är det lämpligt att i rubrikerna i bilagorna till direktiv 74/63/EEG ange de särskilda artiklar, till vilka bilagorna (i direktivet) hänför sig.

Foderråvaror som innehåller mer främmande ämnen och produkter än den maximihalt som är tillåten för dessa foderråvaror enligt bilaga I till direktiv 74/63/EEG får levereras för bearbetning endast till anläggningar som godkänts för beredning av foderblandningar enligt rådets direktiv 95/69/EG av den 22 december 1995 om villkor och föreskrifter för godkännande och registrering av vissa anläggningar och mellanhänder inom fodersektorn (3). Enligt vad som redan angivits i direktiv 96/25/EG om avyttring av foderråvaror skall nu dessa främmande ämnen och produkter anges tillsammans med motsvarande foderråvaror i del B i bilaga II till direktiv 74/63/EEG. Detta gäller inte i de fall de finns upptagna i förteckningen över vissa foderråvaror i del A i bilaga II till direktiv 74/63/EEG.

Eftersom begreppen "oblandade foderråvaror" och "råvaror" ersattes med begreppet "foderråvaror" i direktiv 96/25/EG förefaller det lämpligt att anpassa bilagan till den nya terminologin.

I direktiv 74/63/EEG föreskrivs att en konsoliderad utgåva av bilagorna skall antas med jämna mellanrum så att de ändringar som görs på grund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen kan införlivas med texten. Bilagorna till detta direktiv har ändrats flera gånger sedan de utfärdades. På grund av ändringarnas antal, komplexitet och det faktum att de är spridda i olika nummer av Europeiska gemenskapernas officiella tidning är texterna svåra att använda och saknar den klarhet som bör vara utmärkande för all lagstiftning. De bör därför konsolideras.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

HÄRMED FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till direktiv 74/63/EEG skall ersättas med bilagorna till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till väsentliga bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 februari 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31.

(2) EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 35.

(3) EGT nr L 332, 30.12.1995, s. 15.

BILAGA

(till artiklarna 2a.2, 3, 3a.2, 3a.3, 4 och 8.2a)

>Plats för tabell>

BILAGA II

DEL A (till artiklarna 2a.2, 3a och 3c)

>Plats för tabell>

DEL B (till artikel 3a.3)

>Plats för tabell>