Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2430/1999 av den 16 november 1999 om att knyta godkännandet av vissa tillsatser som tillhör gruppen koccidiostiatika och andra medicinskt verksamma substanser i foder till den som är ansvarig för avyttringen (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 296 , 17/11/1999 s. 0003 - 0011KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2430/1999

av den 16 november 1999

om att knyta godkännandet av vissa tillsatser som tillhör gruppen koccidiostiatika och andra medicinskt verksamma substanser i foder till den som är ansvarig för avyttringen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser(1), senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1636/1999(2), särskilt artiklarna 9h.3 b och 9i.3 b i detta, och

av följande skäl:

1. På grund av den risk som dåliga plagiat av zootekniska tillsatser inom gemenskapen utgör för människors och djurs hälsa, skall enligt direktiv 70/524/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 96/51/EG(3), godkännandet av vissa grupper av tillsatser knytas till den som är ansvarig för avyttringen.

2. Efter den 31 december 1987 skall enligt artikel 9h i direktiv 70/524/EEG de preliminära godkännandena för tillsatser som avses i bilaga I och som hör till gruppen koccidiostiatika och andra medicinskt verksamma substanser och som förts över till bilaga B, kapitel II ersättas med godkännanden som knyts till den som är ansvarig för avyttringen för en tid av tio år.

3. Före den 1 april 1998 skall enligt artikel 9i i direktiv 70/524/EEG de preliminära godkännandena för tillsatser som avses i bilaga II och som hör till gruppen koccidiostiatika och andra medicinskt verksamma substanser och som förts över till bilaga B, kapitel III ersättas med godkännanden som knyts till den som är ansvarig för avyttringen.

4. För de tillsatser som förtecknas i bilagorna till den här förordningen har den som är ansvarig för den dokumentation utifrån vilken det tidigare godkännandet meddelades eller dennes efterträdare lämnat in nya ansökningar om godkännande. Ansökningarna för dessa tillsatser åtföljdes av erforderlig monografi och identitetsbeskrivning.

5. Godkännandet knyts till en person som är ansvarig för avyttringen på grundval av rent administrativa förfaranden och innebär inte någon ny utvärdering av tillsatserna. Även om godkännandena beviljas för en viss tid, kan de när som helst återkallas enligt artikel 9m och artikel 11 i direktiv 70/524/EEG. Godkännandena kan särskilt återkallas till följd av den nya utvärdering som kan göras enligt artikel 9g i direktiv 70/524/EEG.

6. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De preliminära godkännandena av de tillsatser som förtecknas i bilaga I till denna förordning skall ersättas med ett godkännande som knyts till den som är ansvarig för avyttringen av tillsatserna och som anges i andra kolumnen i bilaga I.

Artikel 2

De preliminära godkännandena av de tillsatser som förtecknas i bilaga II till denna förordning skall ersättas med preliminära godkännanden som knyts till den som är ansvarig för avyttringen av tillsatserna och som anges i andra kolumen i bilaga II.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 november 1999.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2) EGT L 194, 27.7.1999, s. 17.

(3) EGT L 235, 17.9.1996, s. 39.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>