Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/16/EG av den 10 april 2000 om ändring av rådets direktiv 79/373/EEG om saluföring av foderblandningar och rådets direktiv 96/25/EG om avyttring av foderråvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 105 , 03/05/2000 s. 0036 - 0038Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/16/EG

av den 10 april 2000

om ändring av rådets direktiv 79/373/EEG om saluföring av foderblandningar och rådets direktiv 96/25/EG om avyttring av foderråvaror

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Enligt rådets direktiv 95/69/EG av den 22 december 1995 om villkor och föreskrifter för godkännande och registrering av vissa anläggningar och mellanhänder inom fodersektorn och om ändring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 79/373/EEG och 82/471/EEG(4) skall ett godkännandenummer tilldelas vissa anläggningar eller mellanhänder. Av skäl som rör öppenhet och för att underlätta kontroller bör det krävas att registreringsnumret eller godkännandenumret, beroende på vilket som är tillämpligt, skall vara angivet på etiketten eller i det dokument som medföljer foderblandningarna.

(2) Med en foderblandnings garantitid avses enligt artikel 2.l i rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar(5) det datum fram till vilket foderblandningen bibehåller sina särskilda egenskaper, förutsatt att det förvaras väl. Uttrycket särskilda egenskaper omfattar samtliga de egenskaper som bestämmer foderblandningens kvalitet, i synnerhet fodertillsatsernas effekt. Denna skall framgå av uppgiften om sista garantidatum som skall anges i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG(6). I alla de fall då garantitiden för en tillsats är den begränsande faktorn för foderblandningens kvalitet är därför just detta datum avgörande för fastställande av garantitiden för foderblandningen. Motsvarande bestämmelse i artikel 5d.1 andra stycket i direktiv 79/373/EEG är emellertid inte tillräckligt tydlig och bör därför ersättas.

(3) I den tyska språkversionen av direktiv 79/373/EEG används begreppet avyttring (Verkehr) i stället för begreppet saluföring (Vermarktung), som i de övriga språkversionerna. Eftersom begreppen har olika innebörd måste en anpassning ske mellan språkversionerna. Tillämpningsområdena för senare direktiv inom lagstiftningen om djurfoder omfattar i regel begreppet avyttring. Direktiv 79/373/EEG bör därför anpassas i enlighet med detta, och en definition av avytring bör införas.

(4) I enlighet med rådets direktiv 79/373/EEG, upprättas i kommissionens beslut 91/516/EEG(7) en förteckning över råvaror vilkas användning i foderblandningar är förbjuden av hänsyn till människors och djurs hälsa. Detta förbud omfattar emellertid inte avyttring av sådana varor såsom foderråvaror eller användning av dessa varor som sådana av animalieproducenterna.

(5) För att rätta till detta bör för det första tillämpningsområdet för rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring av foderråvaror, med ändring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG och 93/74/EEG, och med upphävande av direktiv 77/101/EEG(8), utvidgas till att även omfatta användningen av foderråvaror. För det andra bör det upprättas en förteckning, som ersätter kommissionens beslut 91/516/EEG, över ämnen som det är förbjudet att avyttra eller använda som foderråvaror eller som endast får avyttras eller användas i begränsad utsträckning, så att förbuden eller begränsningarna blir generella och tillämpas både på användningen av foderråvarorna som sådana och användningen i foderblandningar. Rådets direktiv 79/373/EEG bör ändras i enlighet med detta.

(6) Erfarenhet har även visat att vissa biprodukter som har genomgått industriell bearbetning kan innehålla ämnen som utan att utgöra någon fara för djurs och människors hälsa kan ha en negativ inverkan på miljön. Därför är det nödvändigt att även föreskriva att foderråvaror inte får utgöra någon fara för miljön.

(7) I rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande på marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder av animaliskt ursprung samt om ändring av direktiv 90/425/EEG(9) fastställs regler för utsläppande på marknaden av animaliskt avfall avsett att användas som annat än livsmedel och i rådets direktiv 96/25/EG fastställs regler om märkning, som ingående skall informera användaren om produkternas art och begränsningar i deras användningsområden. Det bör säkerställas att de rättsakter som gäller foder och de som gäller den veterinära sektorn överensstämmer helt.

(8) För att användarna och kontrollmyndigheterna på ett enkelt sätt skall kunna kontrollera foderråvarornas ursprung och huruvida de hälsogarantier som de skall uppfylla enligt direktiv 90/667/EEG uppfylls, måste namn på och adress till producentanläggningen införas bland de uppgifter som föreskrivs för dessa foderråvaror, liksom godkännandenumret och referensnumret för varupartiet, eller andra uppgifter som säkerställer att foderråvarans ursprung kan fastställas.

(9) Rådets direktiv 79/373/EEG och 96/25/EG bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 79/373/EEG ändras härmed på följande sätt:

1. I artikel 2 skall följande led läggas till:

"m) avyttring: innehav av foderblandningar för försäljning, däri inbegripet anbud, eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, till tredje part, liksom försäljning och andra former av överlåtelse."

2. Artikel 5.1 k skall ersättas med följande:

"k) Från och med den 1 april 2001 det godkännandenummer eller det registreringsnummer, beroende på vilket som är tillämpligt, som tilldelats anläggningen i enlighet med artikel 5 respektive artikel 10 i rådets direktiv 95/69/EG av den 22 december 1995 om villkor och föreskrifter för godkännande och registrering av vissa anläggningar och mellanhänder inom fodersektorn(10)."

3. Artikel 5d.1 andra stycket skall ersättas med följande:"Om andra gemenskapsbestämmelser för foderblandningar kräver uppgift om kortaste garantitid eller sista garantidatum skall det datum som anges i det första stycket lämnas, och därvid skall det datum som inträffar först anges."

4. Artikel 10 c skall utgå.

5. I artikel 10 e skall "och i de förteckningar som avses i b och c ovan" utgå.

6. I artikel 10a skall följande punkt läggas till:

"3. Medlemsstaterna skall föreskriva att de foderråvaror som finns med i den förteckning som avses i artikel 11 b i direktiv 96/25/EG inte får användas som foderråvaror vid framställning av foderblandningar enligt de bestämmelser som där anges."

7. Genomgående i direktivet skall begreppet "saluföring" ersättas med begreppet "avyttring".

8. (Berör inte den svenska versionen.)

Artikel 2

Rådets direktiv 96/25/EG ändras härmed på följande sätt:

1. Titeln skall ersättas med följande:

"Rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring och användning av foderråvaror, med ändring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG och 93/74/EEG, och med upphävande av direktiv 77/101/EEG."

2. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"1. Detta direktiv skall tillämpas på avyttring och användning av foderråvaror inom gemenskapen."

3. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

Utan att det påverkar skyldigheter enligt andra gemenskapsbestämmelser skall medlemsstaterna föreskriva att foderråvaror får avyttras inom gemenskapen endast om de är av sund oförfalskad och säljbar kvalitet. De skall föreskriva att foderråvaror när de avyttras eller används inte får utgöra någon fara för vare sig djurs och människors hälsa eller för miljön och att de inte får avyttras på ett sätt som är ägnat att vilseleda."

4. Artikel 5.1 g skall ersättas med följande:

"g) tillverkningsanläggningens namn eller firmanamn, adress eller säte och godkännandenummer samt referensnummer för varupartiet eller andra uppgifter som säkerställer att foderråvaran kan spåras, när anläggningen måste godkännas enligt:

- direktiv 90/667/EEG(11),

- gemenskapsåtgärder som inbegrips i en förteckning som skall utarbetas i enlighet med förfarandet som anges i artikel 13,

h) namn eller firmanamn på, adress till eller säte för den som är ansvarig för de uppgifter som avses i denna punkt om det är någon annan än den producent som avses i g."

5. Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a) "artikel 14" skall ersättas med "artikel 13".

b) b skall ersättas med följande:

"b) skall en förteckning över varor som det är förbjudet att avyttra eller använda som foder eller som endast får avyttras eller användas i begränsad utsträckning utarbetas, för att säkerställa att de överensstämmer med bestämmelserna i artikel 3,

c) skall ändringar i den förteckning som avses i b antas mot bakgrund av utvecklingen av de vetenskapliga och tekniska kunskaperna.

d) skall ändringar i bilagan antas mot bakgrund av utvecklingen av de vetenskapliga och tekniska kunskaperna."

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 3 maj 2001. De skall genast underrätta kommissionen om detta. De antagna bestämmelserna skall börja tillämpas den 3 november 2001.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 10 april 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

J. Gama

Ordförande

(1) EGT C 261, 19.8.1998, s. 3.

(2) EGT C 101, 12.4.1999, s. 89.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 december 1998 (EGT C 98, 9.4.1999, s. 150), bekräftat den 16 september 1999, rådets gemensamma ståndpunkt av den 15 november 1999 (EGT C 17, 20.1.2000, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 15 mars 2000.

(4) EGT L 332, 30.12.1995, s. 15. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 1999/29/EG (EGT L 115, 4.5.1999, s. 32).

(5) EGT L 86, 6.4.1979, s. 30. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/61/EG (EGT L 162, 26.6.1999, s. 67).

(6) EGT L 270, 14.1.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 45/1999 (EGT L 6, 12.1.1999, s. 3).

(7) EGT L 281, 9.10.1991, s. 23. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 1999/420/EG (EGT L 162, 26.6.1999, s. 69).

(8) EGT L 125, 23.5.1996, s. 35. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/61/EG (EGT L 162, 26.6.1999, s. 67).

(9) EGT L 363, 27.12.1990, s. 51. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(10) EGT L 332, 30.12.1995, s. 15. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 1999/29/EG (EGT L 115, 4.5.1999, s. 32).

(11) EGT L 363, 27.12.1990, s. 51. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.