Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2001/25/EG: Kommissionens beslut av den 27 december 2000 om att förbjuda användningen av vissa animaliska biprodukter i foder (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2000) 4143]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 006 , 11/01/2001 s. 0016 - 0017Kommissionens beslut

av den 27 december 2000

om att förbjuda användningen av vissa animaliska biprodukter i foder

[delgivet med nr K(2000) 4143]

(Text av betydelse för EES)

(2001/25/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 10.4 i detta, och

av följande skäl:

(1) I rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande på marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder av animaliskt ursprung samt om ändring av direktiv 90/425/EEG(3), senast ändrat genom anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, fastställs principen att alla typer av animaliskt avfall, oavsett källa, efter lämplig behandling får användas för produktion av foderråvaror.

(2) Enligt kommissionens beslut 98/272/EG av den 23 april 1998 om epidemiologisk övervakning av transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94/474/EG(4), ändrat genom beslut 2000/374/EG(5), skall djur med transmissibel spongiform encefalopati (TSE) som avlivats eller dött destrueras.

(3) Efter det att foder som innehåller bearbetat avfall från idisslare smittat med det infektiösa agenset hade indentifierats som den främsta orsaken till bovin spongiform encefalopati (BSE) infördes i juli 1994 genom kommissionens beslut 94/381/EG av den 27 juni 1994 om vissa skyddsåtgärder vad avser bovin spongiform encefalopati och utfodring med däggdjursprotein(6), senast ändrat genom beslut 1999/129/EG(7), ett förbud i hela gemenskapen att utfodra idisslare med protein från däggdjursvävnader.

(4) I rådets beslut 1999/534/EG av den 19 juli 1999 om åtgärder för bearbetning av visst animaliskt avfall till skydd mot transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av kommissionens beslut 97/735/EG(8) föreskrivs att från och med den 1 april 1997 måste alla typer av animaliskt avfall från däggdjur bearbetas i enlighet med minimiparametrarna 133 °C, 20 minuter och 3 bar, som betraktas som effektiva för att inaktivera smittämnen av skrapie och bovin spongiform encefalopati.

(5) I kommissionens beslut 2000/418/EG av den 29 juni 2000 om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94/474/EG(9) föreskrivs att från och med den 1 oktober 2000 måste specificerat riskmaterial avlägsnas ur hela produktionskedjan för livsmedel och foder. När det gäller självdöda nötkreatur, får och getter måste specificerat riskmaterial antingen avlägsnas eller så måste hela slaktkroppen destrueras.

(6) Vetenskapliga styrkommittén har antagit flera yttranden om säkerhet i fråga om animaliska biprodukter, inbegripet foder. Den viktigaste slutsatsen i dessa yttranden är att animaliska biprodukter från djur som vid en hälsobesiktning inte bedöms vara lämpliga för användning som livsmedel inte heller bör få komma in i produktionskedjan för foder.

(7) På grundval av dessa vetenskapliga yttranden antog kommissionen den 19 oktober 2000 ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas om livsmedel(10). Den centrala frågan i detta förslag är förbudet att återanvända vissa animaliska biprodukter i foderkedjan, särskilt döda djur och utdömt animaliskt material. Det enda råmaterial som tillåts användas för produktion av foder skulle då vara material från djur som förklarats tjänligt som livsmedel.

(8) Den 16 november 2000 antog Europaparlamentet en resolution om BSE och säkert foder, i vilken ett omedelbart förbud mot att utfodra samtliga djur med animaliskt mjöl efterlyses, utom när genomförandet av den ovan nämnda nuvarande gemenskapslagstiftningen garanteras av medlemsstaterna och så länge som uteslutandet av självdöda djur ur foderkedjan enligt kommissionens förslag ännu inte har trätt i kraft.

(9) Vid nyligen gjorda gemenskapsinspektioner har brister fastställts i samband med genomförandet av den nuvarande EG-lagstiftningen om kontroll av TSE. Därför är det på sin plats att omedelbart förbjuda att vissa animaliska biprodukter återanvänds i foderkedjan. Vid ett omfattande utbrott av en djursjukdom kan specialåtgärder vidtas.

(10) Mot bakgrund av den senaste BSE-utvecklingen i gemenskapen uppmanade rådet kommissionen den 21 november 2000 att utesluta döda djur ur foder för djur inom animalieproduktion.

(11) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

Djur inom animalieproduktion: alla djur som hålls, föds upp eller används inom avel för framställning av livsmedel.

Sällskapsdjur: djur av sådana arter som i normala fall hålls och föds upp av människor utan att användas som livsmedel eller inom jordbruket.

Försöksdjur: djur enligt definitionen i artikel 2 i rådets direktiv 86/609/EEG(11).

Foder: foder av animaliskt ursprung för djur inom animalieproduktion, inbegripet bearbetat animaliskt protein enligt artikel 2 e i rådets direktiv 92/118/EEG(12), senast ändrat genom kommissionens beslut 1999/724/EG(13), utsmält fett, fiskolja, gelatin, hydrolyserat protein och dikalciumfosfat.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall säkerställa att följande animaliska avfall inte används för produktion av foder för djur inom animalieproduktion:

a) Alla nötkreatur, svin, getter, får, hovdjur, fjäderfä, odlad fisk och alla andra djur som används inom jordbruksproduktion som har självdött på uppfödningsanläggningen men inte slaktats för livsmedelsproduktion, inbegripet dödfödda och ofödda djur.

b) Följande döda djur:

i) Sällskapsdjur.

ii) Djur i zoologiska trädgårdar.

iii) Cirkusdjur.

iv) Försöksdjur.

v) Vilda djur som utsetts av den behöriga myndigheten.

c) Djur som har avlivats på uppfödningsanläggningen i samband med bekämpning av sjukdomar.

d) Utan att det påverkar nödslakt av djurskyddsskäl, djur inom animalieproduktion som har dött under transporten.

Artikel 3

Detta beslut skall tillämpas senast från och med den 1 mars 2001.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 december 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 363, 27.12.1990, s. 51.

(4) EGT L 122, 24.4.1998, s. 59.

(5) EGT L 135, 8.6.2000, s. 27.

(6) EGT L 172, 7.7.1994, s. 23.

(7) EGT L 41, 16.2.1999, s. 14.

(8) EGT L 204, 4.8.1999, s. 37.

(9) EGT L 158, 30.6.2000, s. 76.

(10) KOM(2000) 574 slutlig.

(11) EGT L 358, 18.12.1986, s. 1.

(12) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(13) EGT L 290, 12.11.1999, s. 32.