Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/46/EG av den 23 juli 2001 om ändring av rådets direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet samt av rådets direktiv 70/524/EEG, 96/25/EG och 1999/29/EG om djurfoderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 234 , 01/09/2001 s. 0055 - 0059Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/46/EG

av den 23 juli 2001

om ändring av rådets direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet samt av rådets direktiv 70/524/EEG, 96/25/EG och 1999/29/EG om djurfoder

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152.4 b i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört med Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Säkert djurfoder är av grundläggande betydelse och det är nödvändigt att säkerställa att de produkter som släpps ut på marknaden i gemenskapen för att användas som djurfoder uppvisar den nödvändiga säkerheten. Rådets direktiv 95/53/EG av den 25 oktober 1995 om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet(4) bidrar till att uppnå detta mål.

(2) Rådets direktiv 74/63/EEG har upphävts genom artikel 16 i rådets direktiv 1999/29/EG av den 22 april 1999 om främmande ämnen och produkter i djurfoder(5). Hänvisningarna till direktiv 74/63/EEG måste därför ändras i enlighet med tabell IV i direktiv 1999/29/EG.

(3) Beträffande hänvisningen till utsläppandet på marknaden av produkter som är avsedda som djurfoder är det nödvändigt att harmonisera definitionerna i direktiven 70/524/EEG(6), 95/53/EG och 96/25/EG(7) på området för djurfoder.

(4) Nyligen inträffade två allvarliga fall med produkter avsedda som djurfoder som var allvarligt kontaminerade med dioxin. Med hänsyn till de erfarenheter som vunnits från dessa kontamineringsfall är det lämpligt att förbättra de förfaranden som tillämpas när en produkt som är avsedd som djurfoder utgör en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller för miljön, eller när vissa överträdelser av föreskrifterna i direktiv 1999/29/EG har konstaterats. Det gäller således att bättre kunna hantera sådana risker som gör det omöjligt att säkerställa den skyddsnivå för människors hälsa, djurs hälsa och för miljön som föreskrivs i gemenskapens regelverk om djurfoder utan att för den skull banalisera dessa särskilda förfaranden genom att systematiskt tilllämpa dem på obetydliga problem.

(5) Den kontroll som kommissionen utförde efter det att kontaminering med dioxin påvisats i näringskedjan för djur och för människor visade att medlemsstaterna stött på svårigheter när det gäller att hantera en så ovanlig kris. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och för att allvarliga risker kopplade till en produkt avsedd som djurfoder skall hanteras med likvärdiga garantier om effektivitet i hela gemenskapen, är det nödvändigt att införa bestämmelser som ålägger medlemsstaterna att ha beredskapsplaner för krissituationer på djurfoderområdet.

(6) Om det i en medlemsstat har uppkommit allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller för miljön på grund av produkter avsedda som djurfoder och när denna risk inte kan bemästras på tillfredsställande sätt av den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna, är det absolut nödvändigt att kommissionen har möjlighet att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och i synnerhet har befogenhet att tillfälligt avbryta handel med och export av produkter avsedda som djurfoder från hela eller en del av medlemsstaten ifråga eller att ställa särskilda villkor för ifrågavarande produkter eller ämnen.

(7) I direktiv 1999/29/EG fastställs tillåtna maximihalter av vissa främmande ämnen och produkter i foderråvaror och djurfoder.

(8) Ett system har redan inrättats som gör det möjligt för medlemsstaterna att få information från näringsidkarna, på alla stadier av produktionskedjan när det gäller djurfoder, om vissa fall då bestämmelserna om främmande ämnen och produkter inte efterlevs. Med hänsyn till tidigare erfarenheter och jämförbara bestämmelser i gemenskapslagstiftningen om produkters allmänna säkerhet bör detta system förbättras och utsträckas så att det kan tillämpas i alla de fall då en näringsidkare konstaterar att en produkt avsedd som djurfoder utgör en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller för miljön.

(9) För närvarande föreligger det en skyldighet att underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om ett parti foderråvaror eller djurfoder som inte uppfyller kraven vad gäller maximihalter av främmande ämnen eller produkter kan komma att sändas till andra medlemsstater.

(10) Detta system för snabbt informationsutbyte bör införas i direktiv 95/53/EG och standardiserade förfaranden för informationsutbytet bör föreskrivas, så att systemet i framtiden kan användas i samtliga fall där en produkt utgör en fara för människors hälsa, djurs hälsa eller för miljön och så att kontrollsystemet i sin helhet kan förbättras. För att detta system skall fungera enkelt och effektivt bör det också tillämpas när en medlemsstat vid en importkontroll avvisar en produkt från tredje land. Dessa standardiserade förfaranden skulle med vissa förändringar kunna vara samma förfaranden som fastställts för informationsutbyte i nödsituationer enligt rådets direktiv 92/59/EEG av den 29 juni 1992 om allmän produktsäkerhet(8).

(11) Det är inte möjligt att räkna upp alla typer av potentiellt farlig kontaminering av biologisk eller kemisk natur som kan bli följden av olyckshändelser eller olagliga handlingar och som kan påverka en produkt avsedd att användas i djurfoder.

(12) Hänsyn bör även tas till det faktum att risker kan uppkomma på grund av felmärkning eller vid hantering, transport, lagring eller bearbetning.

(13) För att kontrollsystemet och kontrollåtgärderna skall kunna göras effektivare bör medlemsstaterna åläggas att vid misstanke om kontaminering som utgör en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller för miljön, kontrollera vilken typ av kontaminering det rör sig om och hur omfattande den är samt se till att dess ursprung fastställs så att andra möjliga fall av kontaminering också kan upptäckas.

(14) I direktiv 95/53/EG föreskrivs det att medlemsstaterna före den 1 april varje år och första gången före den 1 april 2000 till kommissionen skall överlämna uppgifter om resultatet av kontrollerna. Det fastställs också att kommissionen skall använda sig av dessa rapporter för att utarbeta och lägga fram en samlad och sammanfattande rapport om vilka kontroller som utförts på gemenskapsnivå samt ett förslag till ett samordnat kontrollprogram för det följande året. Upplysningar som rör sådan kontaminering som påverkar säkerheten hos en produkt avsedd att användas i djurfoder skall beaktas av medlemsstaterna och kommissionen då dessa fastställer prioriteringar för de årliga samordnade kontrollprogrammen. All insamlad information som rör risker för människors hälsa, djurens hälsa eller för miljön och som gäller omsättning och användning av produkter avsedda att användas i djurfoder kan analyseras på ett bättre sätt om den lämnas in i standardiserad och harmoniserad form.

(15) Med hänsyn till det föregående bör direktiv 95/53/EG, 70/524/EEG, 96/25/EG och 1999/29/EG ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets direktiv 95/53/EG ändras härmed på följande sätt:

1. Artikel 2.1 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt a skall andra strecksatsen ersättas med följande: "- rådets direktiv 1999/29/EG av den 22 april 1999 om främmande ämnen och produkter i djurfoder(9),"

b) Punkt e skall ersättas med följande: "e) produkt avsedd som djurfoder eller produkt: djurfoder eller varje ämne som används i djurfoder,".

c) Punkt h skall ersättas med följande: "utsläppande på marknaden eller avyttring: innehav av produkter avsedda som djurfoder för försäljning, däri inbegripet försäljningserbjudande, eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, till tredje man, samt själva försäljningen och varje annan form av överlåtelse,".

2. Följande artikel skall läggas till efter artikel 4: "Artikel 4a

1. Varje medlemsstat skall upprätta en beredskapsplan med de åtgärder som utan dröjsmål skall vidtas när det har upptäckts att en produkt avsedd som djurfoder utgör en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller för miljön och där behörighets- och ansvarsområden anges, samt informationsvägarna. Medlemsstaterna skall justera planerna när så behövs, särskilt i takt med att de organ som tillhandahåller kontrolltjänsterna utvecklas och nya erfarenheter görs, även från simuleringsövningar.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de beredskapsplaner som de upprättat, samt de ändringar som görs i dem.

3. Kommissionen skall granska beredskapsplanerna och föreslå berörda medlemsstater de ändringar som behövs för att säkerställa att de olika medlemsstaternas beredskapsplaner innehåller likvärdiga garantier om effektivitet. Om det är nödvändigt för att uppnå detta mål, kan kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 23 fastställa riktlinjer för att harmonisera beredskapsplanerna."

3. Artikel 12.1 skall ersättas med följande: "1. Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten kan, genom icke-diskriminerande stickprovskontroller, på bestämmelseorterna kontrollera att produkterna överensstämmer med bestämmelserna i artikel 2.1 a. I synnerhet och endast i den utsträckning som det är nödvändigt för fullgörande av dessa stickprovskontroller får medlemsstaterna begära att näringsidkarna till den behöriga myndigheten anmäler att produkterna har anlänt. Medlemsstaterna skall informera kommissionen när de använder sig av denna möjlighet.".

4. I artikel 13.1 skall andra strecksatsen ersättas med följande: "- eventuellt oskadliggörande,".

5. I artikel 14 skall första stycket ersättas med följande: "Om produkterna förstörs, används för andra ändamål, sänds tillbaka till ursprungslandet eller oskadliggörs enligt artikel 13.1 skall den mottagande medlemsstaten snarast ta kontakt med den avsändande medlemsstaten. Den avsändande medlemsstaten skall vidta alla nödvändiga åtgärder och meddela den mottagande medlemsstaten vilka kontroller som utförts, resultatet av dessa, vilka beslut som fattats och motiven för dessa."

6. Följande avsnitt skall införas efter artikel 15: "Avsnitt 3a

Skyddsklausul

Artikel 15a

1. Om ett problem vilket orsakas av en produkt som är avsedd som djurfoder och vilket kan innebära allvarliga risker för människors hälsa, djurs hälsa eller för miljön, uppstår i en eller flera medlemsstater och inte kan bemästras på tillfredsställande sätt genom åtgärder från den berörda medlemsstatens eller de berörda medlemsstaternas sida, skall kommissionen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, utan dröjsmål och beroende på situationens allvar, vidta följande åtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 23a, nämligen

- tillfälligt avbryta utsläppandet på marknaden i gemenskapen, användningen i djurfoder eller exporten till tredje land av produkter som kommer från hela eller en del av den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna, eller som kommer från en eller flera anläggningar belägna på gemenskapens territorium, eller

- fastställa särskilda villkor för utsläppandet på marknaden i gemenskapen, användningen i djurfoder eller för export till tredje land av produkter som kommer från hela eller en del av den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna eller som kommer från en eller flera anläggningar belägna på gemenskapens territorium.

2. Kommissionen får dock, i en nödsituation, provisoriskt besluta att vidta sådana åtgärder som avses i punkt 1, efter att ha samrått med den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna och efter att ha informerat de övriga medlemsstaterna. Inom tio arbetsdagar skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 23a hänskjuta frågan till Ständiga foderkommittén, inrättad genom artikel 1 i beslut 70/372/EEG(10), i syfte att fastställa huruvida nämnda åtgärder skall förlängas, ändras eller upphävas.

Om en medlemsstat officiellt meddelar kommissionen att skyddsåtgärder måste vidtas och kommissionen inte har vidtagit de åtgärder som avses i punkt 1, får medlemsstaten vidta tillfälliga skyddsåtgärder beträffande användningen eller utsläppandet på marknaden. Om en medlemsstat vidtar sådana skyddsåtgärder skall den omedelbart informera övriga medlemsstater och kommissionen om detta. Inom tio arbetsdagar skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 23a hänskjuta frågan till Ständiga foderkommittén, i syfte att fastställa huruvida den medlemsstatens tillfälliga skyddsåtgärder skall förlängas, ändras eller upphävas.

Artikel 15b

Kommissionen skall informera Europaparlamentet om de åtgärder som vidtas enligt artiklarna 9a och 15a."

7. Följande kapitel skall läggas till efter artikel 16: "KAPITEL IIIa

SYSTEMET FÖR INFORMATION OM RISKER SOM HÄRRÖR FRÅN DJURFODER

Artikel 16a

Medlemsstaterna skall föreskriva att de ansvariga för anläggningarna omedelbart underrättar behöriga myndigheter i medlemsstaterna om de har tillgång till information som gör det möjligt att sluta sig till att ett parti produkter avsedda som djurfoder, som de fört in på gemenskapens territorium från ett tredje land eller släppt ut på marknaden och som de innehar eller äger,

- överskrider de maximihalter som fastställs i bilaga II del A till direktiv 1999/29/EG över vilka produkterna som sådana inte längre får användas som djurfoder, inte heller blandas i andra produkter avsedda som djurfoder, eller

- strider mot någon av bestämmelserna i artikel 2.1 a i detta direktiv och på grund av denna brist på överensstämmelse utgör en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller för miljön, med tanke på det avsedda ändamålet.

De ansvariga för anläggningarna skall lämna alla upplysningar som behövs för att göra det möjligt att exakt identifiera produkten eller partiet med produkter i fråga, samt en så fullständig beskrivning som möjligt av den risk den berörda produkten eller de berörda produkterna utgör samt alla tillgängliga uppgifter som kan vara till nytta för spårandet av produkten eller produkterna. De skall också informera de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att människor och djur utsätts för hälsorisker, liksom att miljön utsätts för risker, genom att lämna en beskrivning av dessa åtgärder.

Medlemsstaterna skall föreskriva samma skyldigheter att informera om riskerna med produkter avsedda som djurfoder för de yrkesgrupper som ansvarar för djurhälsokontroller, såsom de som anges i artikel 10 i rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav(11), som för de ansvariga för de laboratorier som utför analyser.

I förekommande fall skall de behöriga myndigheterna tillämpa bestämmelserna i artiklarna 8, 11 eller 13.

Artikel 16b

1. När de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, på grundval av vad som kommit fram vid en bedömning av förekommande risker, har uppgifter om att ett parti produkter avsedda som djurfoder utgör en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller för miljön, skall de kontrollera de inkomna upplysningarna och i förekommande fall se till att nödvändiga åtgärder vidtas så att partiet inte används i djurfoder, belägga det med restriktioner samt omedelbart undersöka följande för att precisera riskbedömningen, nämligen

- farans art och, i förekommande fall, de främmande ämnenas omfattning,

- möjlig källa till de främmande ämnena eller faran.

I förekommande fall skall riskbedömningen även omfatta andra partier innehållande samma produkt eller andra produkter i näringskedjan för människor eller för djur som kan innehålla främmande ämnen eller där det föreligger risk för detta, varvid eventuell inblandning av de främmande ämnena i andra produkter avsedda som djurfoder och eventuell återanvändning av farliga produkter i näringskedjan för djur skall beaktas.

2. Om det i enlighet med punkt 1 bekräftas att det föreligger en allvarlig risk skall medlemsstaterna se till att slutdestinationen för det parti som innehåller främmande ämnen samt dekontaminering, annat oskadliggörande, förnyad bearbetning eller eventuell destruktion av detta inte kan ge upphov till skadliga effekter på människors hälsa, djurs hälsa eller på miljön, och om de främmande ämnena eller risken för förekomsten av dessa ämnen har kunnat sprida sig till andra partier eller till näringskedjan för människor eller för djur, skall de omedelbart identifiera och kontrollera andra partier av de produkter som anses vara farliga, i förekommande fall även identifiera levande djur som utfodrats med farliga produkter samt tillämpa de åtgärder som föreskrivs i rådets direktiv 96/23/EG eller i andra relevanta gemenskapsbestämmelser som rör djurens hälsa eller livsmedelssäkerheten för produkter av animaliskt ursprung, genom att säkerställa samordning mellan berörda kontrollorgan så att det kan undvikas att farliga produkter släpps ut på marknaden och så att det kan säkerställas att de förfaranden för återkallande av produkter som redan släppts ut på marknaden genomförs.

Artikel 16c

1. Om en medlemsstat konstaterar att en produkt avsedd som djurfoder som har släppts ut på marknaden på dess territorium och andra medlemsstaters territorium, eller att en produkt från tredje land, som förts in på gemenskapens territorium för att släppas ut på marknaden i en eller flera medlemsstater,

- överskrider de maximihalter som fastställs i bilaga II del A till direktiv 1999/29/EG över vilka produkterna som sådana inte längre får användas som djurfoder, inte heller blandas i andra produkter avsedda som djurfoder, eller

- strider mot någon av bestämmelserna i artikel 2.1 a i detta direktiv och på grund av denna brist på överensstämmelse utgör en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller för miljön, med tanke på det avsedda ändamålet,

skall medlemsstaten omedelbart varsko kommissionen genom en anmälan.

Medlemsstaten skall se till att lämna tillräckliga upplysningar för att göra det möjligt att identifiera, spåra och kontrollera produkterna i fråga och, i förekommande fall, de levande djur som har utfordrats med dessa produkter samt ange vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas eller som redan vidtagits, så att kommissionen kan underrätta de övriga medlemsstaterna på lämpligt sätt.

2. Berörda medlemsstater skall omedelbart underrätta kommissionen om de uppföljningsåtgärder som vidtagits när det gäller de faror som anmälts, däri inbegripet upplysningar om när riskerna inte längre föreligger.

3. Kommissionen och medlemsstaterna skall upprätta och säkerställa ett fungerande system för snabbt utbyte av information på de villkor som fastställs enligt det förfarande som avses i artikel 23, för att underlätta överförande och spridning av dels de varningar som avses i punkt 1 i den här artikeln, dels de uppgifter som avses i artikel 8.1.

4. Kommissionen skall informera Europaparlamentet om de åtgärder som vidtas i syfte att underlätta varningarnas överföring och spridning."

8. Artikel 17.2 skall ersättas med följande: "2. Medlemsstaterna skall föreskriva tystnadsplikt för de befattningshavare som utför kontrollerna. Denna bestämmelse får dock inte påverka möjligheten för behöriga myndigheter i medlemsstaterna att sprida sådan information som är nödvändig för att förebygga en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa och för miljön."

9. Artikel 17a skall ersättas med följande: "Artikel 17a

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 15 får experter från kommissionen, när så krävs för en enhetlig tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv, i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna genomföra kontroller på plats. Den medlemsstat på vars territorium en kontroll utförs skall ge all nödvändig hjälp till experterna så att de kan fullgöra sina uppgifter. Kommissionen skall underrätta de behöriga myndigheterna, medlemsstaterna och Europaparlamentet om resultaten av de utförda kontrollerna.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt sådana som syftar till att reglera formerna för samarbete med de nationella myndigheterna, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23."

10. Artikel 22 skall ändras enligt följande:

a) Följande mening skall läggas till i slutet av punkt 2: "Dessa upplysningar skall lämnas i form av årliga rapporter enligt en förlaga som skall fastställas enligt artikel 23."

b) Följande stycke skall införas i slutet av punkt 3: "Den samlade och sammanfattande rapport som avses i första stycket skall överlämnas till Europaparlamentet."

Artikel 2

I artikel 2 i rådets direktiv 70/524/EEG skall punkt k ersättas med följande: "k) utsläppande på marknaden eller avyttring: innehav av produkter avsedda som djurfoder för försäljning, däri inbegripet försäljningserbjudande, eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, till tredje man, samt själva försäljningen och varje annan form av överlåtelse,".

Artikel 3

I artikel 2 i direktiv 96/25/EG skall punkt b ersättas med följande: "b) utsläppande på marknaden eller avyttring: innehav av produkter avsedda som djurfoder för försäljning, däri inbegripet försäljningserbjudande, eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, till tredje man, samt själva försäljningen och varje annan form av överlåtelse,".

Artikel 4

I artikel 12 i rådets direktiv 1999/29/EG skall punkterna 3 och 4 upphöra att gälla.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall anta och senast den 1 september 2002 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 maj 2003.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2001.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

A. Neyts-Uyttebroeck

Ordförande

(1) EGT C 274 E, 26.9.2000, s. 28 och EGT C 96 E, 27.3.2001, s. 279.

(2) EGT C 367, 20.12.2000, s. 11.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 4 oktober 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 12 februari 2001 (EGT C 93, 23.3.2001, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 15 maj 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets belut av den 19 juni 2001.

(4) EGT L 265, 8.11.1995, s. 17. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/77/EG (EGT L 333, 29.12.2000, s. 81).

(5) EGT L 115, 4.5.1999, s. 32.

(6) Rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT L 270, 14.12.1970, s. 1). Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 1999/20/EG (EGT L 80, 25.3.1999, s. 20).

(7) Rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring av foderråvaror (EGT L 125, 23.5.1996, s. 35). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/16/EG (EGT L 105, 3.5.2000, s. 36).

(8) EGT L 228, 11.8.1992, s. 24.

(9) EGT L 115, 4.5.1999, s. 32.

(10) EGT L 170, 3.8.1970, s. 1.

(11) EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.