Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2205/2001 av den 14 november 2001 om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser och om återkallande av godkännandet av vissa tillsatser (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 297 , 15/11/2001 s. 0003 - 0004Kommissionens förordning (EG) nr 2205/2001

av den 14 november 2001

om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser och om återkallande av godkännandet av vissa tillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/46/EG(2), särskilt artikel 9g.4 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 9g. 1 i direktiv 70/524/EEG godkändes de antibiotika och koccidiostatika som tagits upp i bilaga I till det direktivet före den 1 januari 1988 preliminärt från och med den 1 april 1998 och fördes över till kapitel I i bilaga B i nämnda direktiv, för att på nytt kunna utvärderas i sin egenskap av tillsatser knutna till någon som är ansvarig för avyttringen.

(2) Nya ansökningar om godkännande för ovan nämnda tillsatser måste lämnas in. Vidare föreskrivs i artikel 9g.4 i direktiv 70/524/EEG att den dokumentation som rör dessa ansökningar enligt bestämmelserna i artikel 4 i det direktivet skall överlämnas senast den 30 september 2000 för att kunna utvärderas på nytt.

(3) Dokumentation överlämnades före den 1 oktober 2000 för koccidiostatika metiklorpindol, metiklorpindol/metylbensokvat, amprolium, amproliumetopabat, dimetridazol och nikarbazin samt för antibiotisk flavofosfolipol.

(4) Enligt artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG kontrollerade medlemsstaterna att dokumentationen uppfyllde kraven i rådets direktiv 87/153/EEG av den 16 februari 1987 om fastställande av riktlinjer för bedömningen av tillsatser i djurfoder(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/79/EG(4), inom sextio dagar från det att de hade mottagit dokumentationen.

(5) Efter samråd med Ständiga foderkommittén och i enlighet med artikel 4.5 i direktiv 70/524/EEG har kommissionen underrättat de som ansökt om godkännande för ovan nämnda koccidiostatika om att bestämmelserna för administrativt överlämnande av dokumentation inte hade uppfyllts, eftersom bland annat uppgifter om identifikation av substansen och viktig toxikologisk information saknades.

(6) Efter samråd med Ständiga foderkommittén och i enlighet med artikel 4.5 i direktiv 70/524/EEG underrättade kommissionen likaså den som ansökt om godkännande för de ovan nämnda antibiotika om att bestämmelserna för administrativt överlämnande av dokumentationen inte hade uppfyllts för vissa kategorier av djur, eftersom effektivitetsdata och uppgifter om toleranstest saknades för dessa kategorier.

(7) För att säkerställa att de brister som konstaterades i de överlämnade uppgifterna inte berodde på oförutsedda leveransproblem hade de ovan nämnda sökandena beviljats en extra tidsfrist på tre veckor för att inkomma med de uppgifter som saknades.

(8) Kompletterande uppgifter lämnades om flera substanser men var inte tillräckliga för att uppfylla kraven i direktiv 87/153/EEG. I fråga om de övriga berörda substanserna hade inga kompletterande uppgifter lämnats till kommissionen inom den beviljade extra tidsfristen.

(9) Eftersom kraven i direktiv 70/524/EEG inte är uppfyllda för ovan nämnda koccidiostatika bör de godkännanden som beviljats för dessa tillsatser återkallas och de bör utgå ur kapitel I i bilaga B till det direktivet.

(10) Eftersom kraven i direktiv 70/524/EEG inte är uppfyllda för antibiotikan flavofosfolipol för vissa djurkategoriers del bör den punkt som gäller denna antibiotika i kapitel I i bilaga B till det direktivet ändras därefter.

(11) Det är lämpligt att för en begränsad tid godkänna användningen av befintliga lager av de koccidiostatika och antibiotika som omfattas av denna förordning.

(12) Ständiga foderkommittén har inte avgivit något yttrande. Kommissionen har därför föreslagit dessa åtgärder till rådet den 25 juli 2001 i enlighet med artikel 23 i direktiv 70/524/EEG, varvid rådet har att fatta beslut om åtgärder inom tre månader.

(13) Rådet har inte fattat något beslut inom den föreskrivna tidsfristen. Rådet har inte avvisat de föreslagna åtgärderna med enkel majoritet inom samma tidsfrist. Dessa åtgärder bör nu fastställas av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga B till direktiv 70/524/EEG skall ändras enligt följande:

1. Följande substanser som hör till gruppen "koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser" skall utgå:

- Metiklorpindol.

- Metiklorpindol/metylbensokvat.

- Amprolium.

- Amprolium/etopabat.

- Dimetridazol.

- Nicarbazin.

2. Punkten om flavofosfolipol skall ändras enligt följande:

a) Djurkategorin "Pälsdjur, utom kaniner" skall utgå.

b) Djurkategorin "Övriga fjäderfän, utom ankor, gäss och duvor" skall ersättas av djurkategorin "Slaktkycklingar".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft sex månader efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2) EGT L 234, 1.9.2001, s. 55.

(3) EGT L 64, 7.3.1987, s. 19.

(4) EGT L 267, 6.10.2001, s. 1.