Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens direktiv 2002/27/EG av den 13 mars 2002 om ändring av direktiv 98/53/EG om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 075 , 16/03/2002 s. 0044 - 0045Kommissionens direktiv 2002/27/EG

av den 13 mars 2002

om ändring av direktiv 98/53/EG om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 85/591/EEG av den 20 december 1985 om införande av provtagnings- och analysmetoder vid kontroll av livsmedel inom gemenskapen(1), särskilt artikel 1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 472/2002(2) om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 av den 8 mars 2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel(3) fastställs gränsvärden för aflatoxiner i kryddor.

(2) Eftersom aflatoxiner kan vara mycket ojämnt fördelade i ett varuparti spelar provtagningsmetoden en avgörande roll för noggrannheten hos de bestämningar av aflatoxinhalten som görs. Kommissionens direktiv 98/53/EG av den 16 juli 1998 om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel(4) måste ändras för att omfatta även kryddor.

(3) Det är lämpligt att, där så är nödvändigt, införa rättelser i direktiv 98/53/EG.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/53/EG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 28 februari 2003 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 372, 31.12.1985, s. 50.

(2) EGT L 77, 16.3.2001, s. 1.

(3) Se sidan 18 i detta nummer av EGT.

(4) EGT L 201, 17.7.1998, s. 93.

BILAGA

A. Bilaga I skall ändras på följande sätt:

1. Punkt 4.2 skall ersättas med följande: "4.2. Det enskilda provets vikt

Enskilt prov från kryddor skall väga omkring 100 gram. Enskilt prov från andra varuslag skall väga omkring 300 gram om inte något annat anges i punkt 5 i denna bilaga. Om det rör sig om partier förpackade för detaljhandel är det enskilda provets vikt avhängig av detaljhandels förpackningens vikt.".

2. Punkt 5.1 skall ändras på följande sätt: I titeln skall, "kryddor" läggas till efter "torkad frukt".

3. Tabell 2 under punkt 5.1 skall ändras på följande sätt: Produktslaget "kryddor" skall läggas till i tabell 2 enligt följande: >Plats för tabell>

4. Punkt 5.2 skall ändras på följande sätt: Efter "spannmål (partier >= 50 ton)" skall "kryddor" läggas till på en ny rad.

5. Följande skall läggas till i punkt 5.2.1 fjärde strecksatsen: "Eftersom det samlade provets vikt för kryddor inte överstiger 10 kg är det inte nödvändigt att dela upp det i delprov.".

6. Punkt 5.2.2 skall ändras på följande sätt: I meningen "För jordnötter, nötter och torkad frukt som skall genomgå sortering eller annan fysisk behandling" skall orden "samt kryddor" läggas till efter "eller annan fysisk behandling".

7. Punkt 5.5.2.2 skall rättas på följande sätt: "i punkt 5.2" skall ersättas med "i tabell 2 under punkt 5.1".

8. Följande punkt 6 skall läggas till: "6. Provtagning i detaljhandeln

Provtagning av livsmedel i detaljhandel skall när så är möjligt göras i enlighet med provtagningsmetoderna ovan. Om detta inte är möjligt, kan andra effektiva provtagningsmetoder i detaljhandeln tillämpas, förutsatt att de prov som tas är tillräckligt representativa för varupartiet i fråga.".

B. I bilaga II görs följande ändringar:

1. Punkt 4.3 rättas enligt följande: I tabellen ändras "μg/L" i kolumnen för koncentrationsomfång överallt till "μg/kg", och koncentrationsomfånget "0,01-0,5 μg/L" för återvinning - aflatoxin M1 - ändras till "0,01-0,05 μg/kg".