Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 29/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 181/2006

av den 1 februari 2006

om tillämpning av förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller andra organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel än naturgödsel och om ändring av den förordningen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artiklarna 20.2, 22.2 och 32.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1774/2002 förbjuds användningen av andra typer av organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel än naturgödsel på betesmark. Förbudet är förenligt med EU:s nuvarande foderförbud och syftar till att förebygga eventuella kontamineringsrisker från betesmarker där kategori 2- och kategori 3-material kan förekomma. Sådana risker kan bero på att produktionsdjur betar på betesmark eller att gräs från sådan mark används som ensilage eller hö. Enligt förordningen skall åtgärderna för tillämpning av förbudet, inbegripet kontrollåtgärderna, antas efter samråd med den berörda vetenskapliga kommittén.

(2)

Olika vetenskapliga kommittéer har avgett en rad vetenskapliga yttranden av betydelse för användningen av organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel på betesmark. Dessa är för det första vetenskapliga styrkommitténs yttrande av den 24–25 september 1998 om säkerheten hos organiska gödselmedel som härrör från däggdjur, för det andra yttrandet från vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö av den 24 april 2001 om utvärdering av behandlingsmetoder för slam för minskning av patogener, för det tredje vetenskapliga styrkommitténs yttrande av den 10–11 maj 2001 om säkerheten hos organiska gödselmedel som härrör från däggdjur och för det fjärde yttrandet av den 3 mars 2004 från vetenskapliga panelen för biologiska faror vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om biologiska risker såsom risken för TSE vid användning av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel på betesmark.

(3)

I dessa vetenskapliga yttranden rekommenderas det att djurvävnader som sannolikt innehåller TSE-agens inte bör få ingå i organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel som används på betesmark som boskap kan ha tillgång till. Annat material får användas vid tillverkning av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel på vissa hälsovillkor, varvid potentiella risker minimeras exempelvis genom uppvärmning och säker källbestämning.

(4)

Med hänsyn till dessa vetenskapliga yttranden bör tillämpningsföreskrifter, bl.a. om kontrollåtgärder, fastställas för användning av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel samt kompost och rötrest.

(5)

De tillämpningsbestämmelser som föreskrivs i denna förordning påverkar inte tillämpningen av de övergångsbestämmelser som för närvarande gäller enligt förordning (EG) nr 1774/2002.

(6)

Det bör vara möjligt att på marknaden släppa ut och exportera organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel, förutsatt att villkoren i denna förordning uppfylls.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Denna förordning är tillämplig utan att det påverkar tillämpningen av de övergångsbestämmelser som antagits enligt förordning (EG) nr 1774/2002.

2.   Medlemsstaterna får tillämpa strängare nationella regler än de som föreskrivs i denna förordning för det sätt på vilket organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel används på deras territorium om dessa regler är motiverade av djur- och folkhälsoskäl.

Artikel 2

Ändring

I bilaga I till förordning (EG) nr 1774/2002 skall led 39 ersättas med följande:

”39.

betesmark: mark som är täckt med gräs och som produktionsdjur betar på eller annat bete som används som foder för produktionsdjur utom mark där organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel använts i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 181/2006 (2),

Artikel 3

Särskilda krav för organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel

Organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall framställas endast av kategori 2-material och kategori 3-material.

Artikel 4

Kontroll, förpackning och märkning av patogener

Organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall uppfylla kraven för kontroll, förpackning och märkning av patogener i delarna I och II i bilagan.

Artikel 5

Transport

Organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall transporteras i enlighet med kraven i del III i bilagan.

Artikel 6

Användning och särskilda begränsningar för bete

1.   De särskilda begränsningarna för bete i del IV i bilagan skall gälla organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel som används på mark.

2.   Bearbetade produkter som härrör från bearbetning av animaliska biprodukter i en bearbetningsanläggning i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 får inte användas som sådana direkt på mark till vilken produktionsdjur kan ha tillgång.

Artikel 7

Register

Den person som är ansvarig för mark på vilken gödselmedel eller jordförbättringsmedel används och som produktionsdjur har tillgång till skall föra register under minst två år över

a)

den mängd organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel som använts,

b)

de datum då gödselmedel eller jordförbättringsmedel använts och de platser där de använts,

c)

de datum då djurbesättningar fått beta på marken eller då man på marken odlat grödor för foder.

Artikel 8

Utsläppande på marknaden, export och transitering

Utsläppande på marknaden, export och transitering av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall uppfylla kraven i delarna I och II i bilagan.

Artikel 9

Kontrollåtgärder

1.   Den behöriga myndigheten skall vidta de kontrollåtgärder som är nödvändiga för att se till att denna förordning efterlevs.

2.   Den behöriga myndigheten skall med regelbundna mellanrum kontrollera mark där organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel används och till vilken produktionsdjur kan ha tillgång.

3.   Om de kontroller som utförts av den behöriga myndigheten visar att bestämmelserna i denna förordning inte efterlevs skall den behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 416/2005 (EUT L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  EUT L 29, 2.2.2006, s. 31”.


BILAGA

KRAV PÅ ORGANISKA GÖDSELMEDEL OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL SOM ANVÄNDS PÅ MARK

I.   Patogenkontroll

Tillverkare av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall se till att patogener dekontamineras före användning på mark i enlighet med följande:

Kapitel I D.10 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller bearbetade animalieproteiner eller bearbetade produkter som härrör från kategori 2-material.

Kapitel II i bilaga VI till förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller kompost och biogasrester.

II.   Förpackning och märkning

1.

Efter bearbetning respektive omvandling i enlighet med artikel 5.2 eller 6.2 i förordning (EG) nr 1774/2002 skall organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel lagras på lämpligt sätt och transporteras förpackade.

2.

Förpackningen skall märkas tydligt och läsbart med tillverkningsanläggningens namn och adress och märkningen skall innehålla texten ”organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel/produktionsdjur får inte ges tillträde till marken under minst 21 dygn efter användning på mark”.

III.   Transport

1.

Den behöriga myndigheten får besluta att inte tillämpa punkterna II.1–2 på organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel som transporteras och/eller används i samma medlemsstat eller transporteras till och/eller används i en annan medlemsstat om det finns ett ömsesidigt avtal om detta, förutsatt att beslutet inte innebär någon risk för folkhälsan eller djurhälsan.

2.

Det handelsdokument som åtföljer organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall innehålla texten ”organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel/produktionsdjur får inte ges tillträde till marken under minst 21 dygn efter användning på mark”.

3.

Handelsdokument krävs inte för organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel som återförsäljare levererar till andra slutanvändare än företag.

IV.   Särskilda begränsningar för bete

1.

Den behöriga myndigheten skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att produktionsdjur inte får tillträde till mark inom 21 dygn från senaste användning av organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel.

2.

Efter det att 21 dygn har förflutit från datumet för den senaste användningen av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel får bete tillåtas eller gräs eller annan vegetation klippas för användning som foder, förutsatt att den behöriga myndigheten inte anser att det innebär någon risk för folkhälsan eller djurhälsan.

3.

Den behöriga myndigheten får fastställa en längre period än den som anges i punkt 2 under vilken bete är förbjudet av djurhälso- eller folkhälsoskäl.

4.

Den behöriga myndigheten skall se till att riktlinjer för god jordbrukssed utarbetas och görs tillgängliga för dem som använder organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel på betesmark, med hänsyn till lokala förhållanden.