Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

1995R2494 — SV — 07.08.2009 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2494/95

av den 23 oktober 1995

om harmoniserade konsumentprisindex

(EGT L 257, 27.10.1995, p.1)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009 av den 18 juni 2009

  L 188

14

18.7.2009


▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2494/95

av den 23 oktober 1995

om harmoniserade konsumentprisindex

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 2 ),

med beaktande av Europeiska monetära institutets yttrande ( 3 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 4 ), och

med beaktande av följande:

Artikel 109j.1 i fördraget förpliktar kommissionen och EMI att till rådet rapportera om hur medlemsstaterna fullgör sina förpliktelser när det gäller att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen såvitt avser att uppnå en hög grad av prisstabilitet.

I artikel 1 i det protokoll om de konvergenskriterier som avses i artikel 109j i fördraget anges att den grad av varaktig prisstabilitet som medlemsstaterna uppnått framgår av inflationen, som bör mätas med hjälp av konsumentprisindex på jämförbar grund med hänsyn tagen till skillnader i nationella definitioner. Befintliga konsumentprisindex är inte direkt jämförbara.

Gemenskapen, särskilt dess fiskala och monetära myndigheter bör, regelbundet och snabbt ha tillgång till konsumentprisindex för att kunna jämföra inflationstakterna i det makroekonomiska och internationella sammanhanget, vilka index skiljer sig från dem som används för nationella och mikroekonomiska syften.

Det är känt att inflation är ett fenomen som tar sig uttryck i alla sorters handelstransaktioner, inklusive köp av producentkapitalvaror, offentlig upphandling, betalning till arbetskraften och konsumenternas inköp. Det bör finnas en serie statistik att förfoga över, varav konsumentprisindex utgör en viktig del för att kunna förstå inflationsprocessen på nationell nivå och mellan medlemsländerna.

Jämförbara index för konsumentpriser kan upprättas i stället för eller som ett komplement till liknande index för konsumentpriser som redan upprättats eller som kommer att upprättas av medlemsstaterna.

Upprättandet av jämförbara index kommer att medföra kostnader som bör fördelas mellan gemenskapen och medlemsstaterna.

Enligt subsidiaritetsprincipen är uppgiften att skapa gemensamma statistikstandarder för konsumentprisindex något som endast kan utföras effektivt på gemenskapsnivå, och insamlingen av data och upprättandet av jämförbara konsumentprisindex bör därför i varje medlemsstat genomföras under överinseende av de organisationer och institutioner som är ansvariga för att sammanställa statistik på nationell nivå.

Med tanke på den framtida ekonomiska och monetära unionen kommer det att finnas ett behov av ett konsumentprisindex för Europeiska gemenskapen som helhet.

Kommittén för det statistiska programmet, vilken inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom ( 5 ), har avgivit ett positivt yttrande om förslaget till föreliggande förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

Föreliggande förordnings mål är att fastställa det statistiska underlag som behövs för beräkning av jämförbara index för konsumentpriser på gemenskapsnivå.

Artikel 2

Definitioner

I förevarande förordning förstås med:

a) harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP): jämförbart index för konsumentpriser som varje medlemsstat utarbetar.

b) europeiskt konsumentprisindex (EKPI): konsumentprisindex som kommissionen (Eurostat) utarbetar för gemenskapen på grundval av respektive medlemsstats HIKP.

c) monetära unionens konsumentprisindex (MUKPI): konsumentprisindex som kommissionen (Eurostat) utarbetar inom ramen för Ekonomiska och monetära unionen, på grundval av respektive HIKP för de medlemsstater som inte beviljats undantag enligt artikel 109k i fördraget, så länge som sådana undantag finns.

Artikel 3

Tillämpningsområde

HIKP skall basera sig på priserna på varor och tjänster som bjuds ut till försäljning på medlemsstatens ekonomiska territorium för att direkt tillfredsställa konsumenternas behov. Frågor som rör vägningsförfarandet skall avgöras av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i ►M2  artikel 14.2. ◄

Artikel 4

Krav på jämförbarhet

HIKP skall bara anses jämförbara när de återspeglar de skillnader som finns mellan de nationella prisförändringarna eller konsumtionsmönstren.

HIKP som skiljer sig åt på grund av skillnader i de begrepp, metoder eller tillvägagångssätt som bestämmer definitionen och upprättandet av indexen skall inte anses jämförbara.

▼M2

Kommissionen (Eurostat) ska fastställa de bestämmelser som ska följas för att jämförbara index ska uppnås. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.

▼B

Artikel 5

Tidtabel och undantag

1.  De åtgärder som krävs för att erhålla jämförbara index för konsumentpriser skall genomföras i etapper enligt följande:

a)  Etapp I:

Senast i mars 1996 skall kommissionen (Eurostat), i samarbete med medlemsstaterna och för den rapport som avses i artikel 109j i fördraget (”konvergenskriterier”) sammanställa en preliminär serie index för konsumentpriser för varje medlemsstat. Dessa index skall helt bygga på de data som ligger till grund för befintliga nationella konsumentprisindex, justerade i synnerhet enligt följande:

i) med exkludering av egnahem,

ii) med exkludering av hälsovård och utbildning,

iii) med exkludering av vissa andra poster som inte täcks eller som behandlas på olika sätt av flera medlemsstater.

b)  Etapp II

HIKP skall tillämpas från och med indexet för januari 1997. Indexets gemensamma referensperiod skall vara år 1996. Uppskattningar av prisändringar under tolv månader fram till januari 1997 och under efterföljande månader skall upprättas på grundval av indexen för 1996.

2.  Vid behov får kommissionen (Eurostat), på begäran av en medlemsstat och efter samråd med EMI, bevilja undantag från föreskrifterna i punkt 1 under högst 1 år när den berörda medlemsstatens statistiska system måste genomgå omfattande anpassningar för att uppfylla kraven i denna förordning.

▼M2

3.  De åtgärder för genomförande av denna förordning som är nödvändiga för att garantera HIKP:s jämförbarhet, liksom för att bevara och förstärka deras tillförlitlighet och relevans, ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3. Kommissionen ska begära in ett yttrande från ECB om de åtgärder den föreslår ska läggas fram för kommittén.

▼B

Artikel 6

Grundläggande information

Grundläggande information är de priser och vägningstal avseende de varor och tjänster som skall beaktas för att garantera jämförbara index, i enlighet med de villkor som anges i artikel 4.

Dessa data skall härröra från undersökningar vid statistiska enheter, så som dessa definieras i rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen ( 6 ) eller andra källor, som gör det möjligt att säkerställa att de villkor för jämförbarhet som anges i artikel 4 i förevarande direktiv tillgodoses.

Artikel 7

Källor

De statistiska enheter som av medlemsstaterna anmodas samarbeta vid insamlingen eller tillhandahållandet av prisdata skall vara skyldiga att tillåta granskning av priser som faktiskt tas ut och att tillhandahålla sann och fullständig information vid den tidpunkt den begärs.

Artikel 8

Frekvens

1.  HIKP, EKPI och MUKPI skall upprättas varje månad.

2.  Priser skall sammanställas varje månad. Om mindre ofta förekommande sammanställning inte hindrar upprättande av ett HIKP som uppfyller villkoren för jämförbarhet kan kommissionen (Eurostat) medge undantag från månatlig sammanställning. Denna bestämmelse utgör inget hinder mot oftare förekommande sammanställning.

3.  HIKP:s vägningstal skall uppdateras så ofta det behövs för att uppfylla de villkor för jämförbarhet som avses i artikel 4. Detta skall inte innebära skyldighet att utföra hushållsbudgetundersökningar oftare än en gång vart femte år, utom för de medlemsstater som, enligt det förfarande som anges i ►M2  artikel 14.2, ◄ har medgivit att konsumtionsmönstren har ändrats så mycket att det nödvändiggör att undersökningar genomförs oftare.

▼M2

Artikel 9

Framställning av resultat

Medlemsstaterna ska bearbeta de data som samlas in för att utarbeta HIKP på grundval av ett index av Laspeyres-typ, som omfattar kategorierna i den internationella COICOP-klassifikationen (Classification of Individual Consumption by Purpose) ( 7 ), vilka ska anpassas av kommissionen för upprättande av jämförbara HIKP. De metoder, förfaranden och formler som ska trygga att villkoren för jämförbarhet iakttas ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.

▼B

Artikel 10

Överlämnande av resultat

Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) överlämna HIKP inom 30 dagar efter den månad som indexen hänför sig till.

Artikel 11

Offentliggörande

HIKP, EKPI, MUKPI och motsvarande index för en undergrupp av kategorier som anges i artikel 9, utvalda enligt det förfarande som anges i ►M2  artikel 14.2, ◄ skall offentliggöras av kommissionen (Eurostat) inom fem arbetsdagar räknat från slutet av den period som avses i artikel 10.

Artikel 12

Uppgifternas jämförbarhet

Medlemsstaterna skall på begäran förse kommissionen (Eurostat) med uppgifter, däribland sådana som inhämtats i enlighet med artikel 6, på den detaljnivå som behövs för att bedöma om villkoren för jämförbarhet som anges i artikel 4 och kvaliteten på HIKP är tillgodosedda.

Artikel 13

Finansiering

Åtgärderna för tillämpning av förevarande förordning skall fastställas med största hänsyn till förhållandet mellan kostnad och effektivitet och under förutsättning att inga ytterligare större resurser krävs av en medlemsstat, om inte kommissionen (Eurostat) tar på sig två tredjedelar av de extra kostnaderna fram till slutet av det andra året efter det att åtgärderna genomförts.

▼M2

Artikel 14

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom ( 8 ) nedan kallad kommittén.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG ( 9 ) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

▼B

Artikel 15

Översyn

Kommissionen (Eurostat) skall, efter samråd med kommittén inom två år från dagen för förevarande förordnings ikraftträdande och återigen inom två år därefter, till rådet överlämna en rapport om de HIKP som upprättats enligt denna förordning, särskilt vad gäller deras tillförlitlighet och respekten för villkoren för jämförbarhet.

▼M2

Kommissionen ska i dessa rapporter yttra sig över de förfaranden som avses i artikel 14, och vid behov föreslå de ändringar den anser lämpliga.

▼B

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter den dag den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


( 1 ) EGT nr C 84, 6.4.1995, s. 7.

( 2 ) EGT nr C 249, 25.9.1995.

( 3 ) Yttrandet avgivet den 31 mars 1995 (EGT nr C 236, 11.9.1995, s. 11).

( 4 ) EGT nr C 236, 11.9.1995, s. 11.

( 5 ) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 6 ) EGT nr L 76, 30.3.1993, s. 1.

( 7 ) Offentliggjord av Förenta nationerna, serie F nr 2, revidering 3, tabell 6.1, ändrad av OECD (DES/NI/86.9), Paris 1986.

( 8 ) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 9 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.