Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2003R1210 — SV — 03.02.2012 — 015.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1210/2003

av den 7 juli 2003

om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96

(EGT L 169, 8.7.2003, p.6)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Rådets förordning (EG) nr 1799/2003 av den 13 oktober 2003

  L 264

12

15.10.2003

►M2

Kommissionens förordning (EG) nr 2119/2003 av den 2 december 2003

  L 318

9

3.12.2003

 M3

Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2003 av den 17 december 2003

  L 330

7

18.12.2003

►M4

Kommissionens förordning (EG) nr 924/2004 av den 29 april 2004

  L 163

100

30.4.2004

►M5

Kommissionens förordning (EG) nr 979/2004 av den 14 maj 2004

  L 180

9

15.5.2004

►M6

Kommissionens förordning (EG) nr 1086/2004 av den 9 juni 2004

  L 207

10

10.6.2004

►M7

Rådets förordning (EG) nr 1412/2004 av den 3 augusti 2004

  L 257

1

4.8.2004

 M8

Kommissionens förordning (EG) nr. 1566/2004 av den 31 augusti 2004

  L 285

6

4.9.2004

►M9

Kommissionens förordning (EG) nr 1087/2005 av den 8 juli 2005

  L 177

32

9.7.2005

►M10

Kommissionens förordning (EG) nr 1286/2005 av den 3 augusti 2005

  L 203

17

4.8.2005

 M11

Kommissionens förordning (EG) nr 1450/2005 av den 5 september 2005

  L 230

7

7.9.2005

►M12

Kommissionens förordning (EG) nr 785/2006 av den 23 maj 2006

  L 138

7

25.5.2006

 M13

Rådets förordning (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M14

Rådets förordning (EG) nr 195/2008 av den 3 mars 2008

  L 59

1

4.3.2008

 M15

Rådets förordning (EG) nr 175/2009 av den 5 mars 2009

  L 62

1

6.3.2009

 M16

Rådets förordning (EU) nr 168/2010 av den 1 mars 2010

  L 51

1

2.3.2010

►M17

Rådets förordning (EU) nr 131/2011 av den 14 februari 2011

  L 41

1

15.2.2011

►M18

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2012 av den 1 februari 2012

  L 30

11

2.2.2012


▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1210/2003

av den 7 juli 2003

om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP om Irak och om upphävande av gemensamma ståndpunkterna 1996/741/GUSP och 2002/599/GUSP ( 1 ),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Ett omfattande embargo mot handel med Irak infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och senare relevanta resolutioner, särskilt resolution 986 (1995). Detta embargo fastställs för närvarande i rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak ( 2 ).

(2)

Säkerhetsrådet beslutade genom resolution 1483 (2003) av den 22 maj 2003 att förbuden mot handel med Irak och mot tillhandahållande av finansiella medel och ekonomiska resurser till Irak, med vissa undantag, inte längre bör gälla.

(3)

Enligt resolutionen skall de omfattande begränsningarna avseende handel, med undantag av förbudet mot export av vapen och liknande materiel till Irak, upphävas och ersättas med specifika begränsningar som gäller intäkter av all export av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak samt handel med föremål som ingår i Iraks kulturarv i syfte att underlätta att dessa föremål säkert kan återbördas.

(4)

Enligt resolutionen bör dessutom vissa tillgångar och ekonomiska resurser, särskilt de som tillhör Iraks f.d. president Saddam Hussein och högre tjänstemän i hans regim, frysas i enlighet med beslut av den kommitté inom säkerhetsrådet som inrättas genom punkt 6 i resolution 661 (1990) och sådana tillgångar bör därefter överföras till utvecklingsfonden för Irak.

(5)

För att göra det möjligt för medlemsstaterna att sörja för att frysta tillgångar, ekonomiska resurser och intäkter av ekonomiska resurser överförs till utvecklingsfonden för Irak bör det föreskrivas att frysningen av sådana resurser skall upphävas.

(6)

Enligt resolutionen bör all olja, alla oljeprodukter och all naturgas som Irak exporterar samt betalningar för dessa varor undantas från rättsliga förfaranden, beslagtagande, kvarstad och utmätning från dem som har fordringar gentemot Irak. Denna tillfälliga åtgärd behövs för att främja den ekonomiska återuppbyggnaden av Irak och omstruktureringen av landets skulder, vilket kommer att bidra till att i världssamfundets och i synnerhet gemenskapens och dess medlemsstaters gemensamma intresse undanröja det hot mot internationell fred och säkerhet som den nuvarande situationen i Irak utgör.

(7)

Gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP innehåller bestämmelser om en ändring av den nuvarande gemenskapsordningen så att den kan anpassas till resolution 1483 (2003) från FN:s säkerhetsråd.

(8)

Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde, och särskilt i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen krävs därför gemenskapslagstiftning för att i fråga om gemenskapens territorium genomföra säkerhetsrådets relevanta beslut. Gemenskapens territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(9)

För att skapa största möjliga rättssäkerhet inom gemenskapen bör man offentliggöra namnen på och andra relevanta uppgifter om de fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter som identifierats av FN:s myndigheter och vars tillgångar och ekonomiska resurser skall frysas, och det bör fastställas ett förfarande inom gemenskapen för ändring av dessa förteckningar.

(10)

Det är lämpligt att kommissionen bemyndigas att ändra de bilagor till denna förordning som förtecknar kulturföremål, de personer, organ och enheter vars tillgångar och ekonomiska resurser skall frysas samt de behöriga myndigheterna.

(11)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid behov bemyndigas att se till att denna förordning efterlevs.

(12)

Kommissionen och medlemsstaterna bör underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till denna förordning, och de bör samarbeta med den kommitté som inrättas genom FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990), bl.a. genom att förse den med information.

(13)

Medlemsstaterna bör fastställa regler för vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i förordningen samt se till att de tillämpas. Påföljderna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(14)

Eftersom de omfattande handelsåtgärderna i förordning (EG) nr 2465/96 ersätts med de specifika handelsbegränsningarna i den här förordningen och det genom den här förordningen införs sådana åtgärder för frysning av tillgångar som förutsätter omedelbar tillämpning från de ekonomiska aktörernas sida är det nödvändigt att se till att påföljderna för överträdelser av den här förordningen kan tillämpas så snart den träder i kraft.

(15)

Förordning (EG) nr 2465/96 bör av tydlighetsskäl upphävas i sin helhet.

(16)

Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner ( 3 ) bör förbli i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.  sanktionskommittén: den kommitté som FN:s säkerhetsråd inrättat genom punkt 6 i resolution 661 (1990).

2.  tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

a) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

b) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

c) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

d) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

e) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

f) remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

g) sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella medel, och

h) varje annat exportfinansieringsinstrument.

3.  ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar, men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

4.  frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, ändring, användning eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller någon annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning.

5.  frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

6.  utvecklingsfonden för Irak: den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken.

▼M14

Artikel 2

Alla intäkter av export av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak, enligt förteckningen i bilaga I, ska från och med den 22 maj 2003 deponeras i utvecklingsfonden för Irak enligt de villkor som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1483 (2003), särskilt punkterna 20 och 21 i denna.

▼B

Artikel 3

1.  Följande skall vara förbjudet:

a) Import eller införsel till gemenskapens territorium av,

b) utförsel eller bortförande från gemenskapens territorium av, och

c) handel med irakisk kulturegendom och andra föremål av arkeologiskt, historiskt, kulturellt, sällsynt vetenskapligt och religiöst värde, inbegripet dem i förteckningen i bilaga II, om de olagligt har förts bort från Irak, särskilt om

i) dessa föremål utgör en integrerad del av offentliga samlingar förtecknade hos irakiska museer, arkiv eller biblioteks bevarade samlingar eller inventarier i irakiska religiösa institutioner, eller

ii) det skäligen kan misstänkas att föremålen har förts bort från Irak utan den laglige ägarens medgivande eller har förts bort i strid med den irakiska lagstiftningen.

2.  Dessa förbud skall inte gälla om det påvisas att kulturföremålen antingen

a) fördes ut ur Irak före den 6 augusti 1990, eller

b) håller på att återlämnas till irakiska institutioner i enlighet med målet om säkert återbördande enligt punkt 7 resolution 1483 (2003) från FN:s säkerhetsråd.

▼M1

Artikel 4

1.  Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör Iraks tidigare regering eller någon eller något av den regeringens offentliga organ, företag – inbegripet privaträttsliga företag i vilka de offentliga myndigheterna äger eller kontrollerar en majoritetsandel – eller inrättningar som identifierats av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga III skall frysas, om de fanns utanför Irak den 22 maj 2003.

2.  Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs eller innehas av följande personer, som identifierats av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga IV, skall frysas:

a) F.d. president Saddam Hussein.

b) Högre tjänstemän i hans regim.

c) Deras närmaste familjemedlemmar.

d) Juridiska personer, organ eller enheter som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av de personer som avses i leden a, b och c eller av en fysisk eller juridisk person som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner.

3.  Inga tillgångar får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller vara till gagn för en fysisk eller juridisk person, ett organ eller en enhet som förtecknas i bilaga IV.

4.  Inga ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller vara till gagn för en fysisk eller juridisk person, ett organ eller en enhet som förtecknas i bilaga IV, så att den personen, det organet eller den enheten kan erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

▼M14

Artikel 4a

Förbudet i artikel 4.3 och 4.4 ska inte medföra ansvar av något slag för de berörda fysiska eller juridiska personerna eller enheterna om dessa inte kände till eller inte hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot detta förbud.

▼B

Artikel 5

1.  Kreditering av frysta konton skall tillåtas på villkor att alla tillägg fryses.

▼M1 —————

▼M14

Artikel 6

1.  Med avvikelse från artikel 4 får de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga V ge tillstånd till att frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om samtliga följande villkor uppfylls:

a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som meddelats före den 22 maj 2003, eller föremål för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelats före den dagen.

b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Indrivningen av fordringen strider inte mot förordning (EG) nr 3541/92.

d) Erkännandet av en kvarstad eller dom står inte i strid med grunderna för den berörda medlemsstatens rättsordning.

2.  I alla andra fall får tillgångar, ekonomiska resurser och intäkter av ekonomiska resurser som frysts i enlighet med artikel 4 frigöras endast om syftet är att överföra dem till den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken, i enlighet med de villkor som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1483 (2003).

Artikel 7

1.  Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå artikel 4 eller att främja sådana transaktioner som avses i artiklarna 2 och 3.

2.  Uppgifter om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts, ska anmälas till de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga V samt till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter.

Artikel 8

1.  Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i fördraget ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 4, till de behöriga myndigheterna enligt de webbplatser som förtecknas i bilaga V, i de medlemsstater där de är bosatta eller belägna samt till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter,

b) samarbeta med de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga V om uppgifterna kontrolleras.

2.  Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

▼B

Artikel 9

Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser, utförd i god tro att frysningen sker i överensstämmelse med denna förordning, skall inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller enhet som genomför frysningen eller för dess ledning eller anställda, om det inte påvisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes på grund av vårdslöshet.

Artikel 10

1.  Följande skall omfattas av immunitet mot rättsliga förfaranden och inte kunna göras till föremål för någon form av beslagtagande, kvarstad eller utmätning:

a) Olja, oljeprodukter och naturgas med ursprung i Irak, fram till dess att äganderätten till sådana varor har övergått till en köpare.

b) Intäkter och skyldigheter som uppkommer av försäljningen av olja, oljeprodukter och naturgas med ursprung i Irak, inbegripet de betalningar för varorna som görs till den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken.

c) Tillgångar och ekonomiska resurser som frysts i enlighet med artikel 3.

d) Den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken.

2.  Trots vad som sägs i punkt 1 skall de intäkter och skyldigheter som uppkommer från försäljning av olja, oljeprodukter och naturgas med ursprung i Irak samt utvecklingsfonden för Irak inte omfattas av immunitet mot fordringar som utkrävs på grundval av Iraks ansvar för skador i samband med miljöolyckor som inträffar efter den 22 maj 2003.

▼M7

3.  Punkt 1 a, 1 b och 1 d skall inte tillämpas på rättsliga förfaranden avseende avtalsförpliktelser som Irak, särskilt dess interimsregering och centralbank och utvecklingsfonden för Irak, ingår efter den 30 juni 2004, och inte heller på något slutligt avgörande som med anledningar en sådan avtalsförpliktelse.

▼B

Artikel 11

Kommissionen skall bemyndigas att

a) vid behov ändra bilaga II,

b) ändra och komplettera bilagorna III och IV på grundval av beslut som fattas av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén, och

c) ändra bilaga V på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 12

Utan att det påverkar medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt FN:s stadga skall kommissionen upprätthålla alla förbindelser med sanktionskommittén som behövs för att denna förordning skall kunna genomföras effektivt.

Artikel 13

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning. De skall lämna varandra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt uppgifter som mottagits i enlighet med artikel 8 samt uppgifter om överträdelser av förordningen, problem med verkställigheten eller domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 14

Denna förordning skall tillämpas utan hinder av rättigheter eller skyldigheter som föreligger på grund av internationella överenskommelser som undertecknats eller avtal som ingåtts eller licenser eller tillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning.

Artikel 15

1.  Medlemsstaterna skall fastställa regler om vilka sanktioner som skall gälla vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de bestämmelserna tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  I avvaktan på att nödvändig lagstiftning eventuellt antas i detta syfte skall de tillämpliga sanktionerna, vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning, i förekommande fall vara de som medlemsstaterna fastställt för att genomföra artikel 7.3 i förordning (EG) nr 2465/96.

3.  Varje medlemsstat skall vara ansvarig för att inleda ett förfarande mot en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet under dess jurisdiktion om denna person, grupp eller enhet överträtt en begränsning i denna förordning.

▼M14

Artikel 15a

1.  Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning och ange vilka de är på eller via de webbplatser som förtecknas i bilaga V.

2.  Medlemsstaterna ska före den 15 mars 2008 meddela kommissionen namnen på sina behöriga myndigheter och därefter alla ändringar av dessa uppgifter.

▼M14

Artikel 16

Denna förordning ska tillämpas

a) inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på alla flygplan och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e) på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.

▼B

Artikel 17

Förordning (EG) nr 2465/96 skall upphöra att gälla.

Artikel 18

1.  Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Den skall, med undantag av artiklarna 4 och 6, tillämpas från och med den 23 maj 2003.

▼M17

3.  Artiklarna 2 och 10 ska tillämpas till och med den 30 juni 2011.

▼B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I

Förteckning över de varor som avses i artikel 2

KN-nummer

Varubeskrivning

2709 00

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

2712 10

Vaselin

2712 20 00

Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja

ex27 12 90

”Slack wax”, ”scale wax”

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

2715 00 00

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)

2901

Acykliska kolväten

2902 11 00

Cyklohexan

2902 20 00

Bensen (bensol)

2902 30 00

Toluen (toluol)

2902 41 00

o-Xylen

2902 42 00

m-Xylen

2902 43 00

p-Xylen

2902 44

Blandade xylenisomerer

2902 50 00

Styren (styrol)

2902 60 00

Etylbensen

2902 70 00

Kumen

2905 11 00

Metanol (metylalkohol)

3403 19 10

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, inte utgörande karaktärsgivande beståndsdel

3811 21 00

Tillsatsmedel för smörjoljor innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3824 90 10

Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av dessa syror


BILAGA II

Förteckning över de varor som avses i artikel 3

ex KNnummer

Varubeskrivning

9705 00 00

9706 00 00

1.  Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och som härrör från

— utgrävningar och fynd på land eller under vatten,

— arkeologiska fyndplatser,

— arkeologiska samlingar.

9705 00 00

9706 00 00

2.  Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga, historiska eller religiösa monument som är äldre än 100 år.

9701

3.  Tavlor och målningar, som inte tillhör kategori 3a eller 4, som utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material som helst, som är äldre än 50 år och inte tillhör sina upphovsmän.

9701

3A.  Akvareller, gouacher och pasteller som utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material som helst, som är äldre än 50 år och inte tillhör sina upphovsmän.

6914

9701

4.  Mosaiker, som inte ingår i kategorierna 1 eller 2, som utförts helt för hand i vilket material som helst och teckningar som utförts helt för hand på vilket underlag och i vilket material som helst, som är äldre än 50 år och inte tillhör sina upphovsmän.

Kapitel 49

9702 00 00

8442 50 99

5.  Originalgravyrer, tryck, silkscreentryck och litografier med deras respektive matriser och originalaffischer, som är äldre än 50 år och inte tillhör sina upphovsmän.

9703 00 00

6.  Originalskulpturer eller originalstatyer och kopior, framställda enligt samma process som originalet, som är äldre än 50 år och inte tillhör sina upphovsmän och som inte tillhör kategori 1.

3704

3705

3706

4911 91 80

7.  Fotografier, filmer och negativ av dessa, som är äldre än 50 år och inte tillhör sina upphovsmän.

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

8.  Inkunabler och manuskript, inbegripet kartor och partitur, enstaka eller i samlingar, som är mer än 50 år gamla och inte tillhör sina upphovsmän.

9705 00 00

9706 00 00

9.  Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i samlingar.

9706 00 00

10.  Tryckta kartor som är äldre än 200 år.

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

11.  Arkiv och däri ingående delar, som är äldre än 50 år, på vilket underlag och i vilket medium som helst.

9705 00 00

9705 00 00

12.  

a)  Samlingar, enligt definitionen av EGdomstolen i dess dom i mål 252/84 (1), och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska eller anatomiska samlingar.

b)  Samlingar, enligt definitionen av EG-domstolen i dess dom i mål 252/84, av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse.

9705 00 00

Kapitel 86–89

13.  Transportmedel som är äldre än 75 år.

 

14.  Andra antikviteter som inte tillhör kategorierna A1–A13 och som är

 

a)  mellan 50 och 100 år gamla:

Kapitel 95

—  leksaker och spel

7013

—  glas och glasvaror

7114

—  guld och silversmedsvaror

Kapitel 94

—  möbler

Kapitel 90

—  optiska instrument och apparater, foto och kinoapparater

Kapitel 92

—  musikinstrument

Kapitel 91

—  ur och delar till ur

Kapitel 44

—  varor av trä

Kapitel 69

—  keramiska produkter

5805 00 00

—  tapisserier

Kapitel 57

—  mattor

4814

—  papperstapeter

Kapitel 93

—  vapen

9706 00 00

b)  äldre än 100 år

(1)   Samlarföremål enligt nr 97.05 i Gemensamma tulltaxan är föremål som har de egenskaper som krävs för att ingå i en samling, dvs föremål som är relativt sällsynta, som normalt inte används för sitt ursprungliga ändamål, är föremål för speciella transaktioner utanför den normala handeln med liknande bruksföremål och är av högt värde.

▼M2


BILAGA III

Förteckning över den tidigare irakiska republikens offentliga organ, företag och inrättningar samt fysiska och juridiska personer, organ och enheter enligt artikel 4

1. Central Bank of Iraq, Rashid Street, Bagdad, Irak. Ytterligare uppgifter: tidigare chef var dr. Issam El Moulla HWEISH, kontor i Mosul och Basra.

2. Iraq Re-insurance Company, Al Khalani Square, Bagdad, Irak.

3. Rasheed Bank (även kallad a) Al-Rashid Bank, b) Al Rashid Bank, c) Al-Rasheed Bank). PO Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Irak, eller Al Masarif Street, Bagdad, Irak.

4. Rafidain Bank (även kallad Al-Rafidain Bank), Rashid Street, Bagdad, Irak. Ytterligare uppgifter: kontor i Irak, Förenade kungariket, Jordanien, Förenade Arabemiraten, Yemen, Sudan och Egypten.

5. Iraqi Airways Company (även kallat a) Iraq Airways Company, b) Iraqi Airways, c) Iraq Airways, d) IAC, e) I.A.C.)

▼M5

6. AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB. Adress: Baghdad International Airport, General Street, Baghdad, Irak.

▼M12 —————

▼M5

9. AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Adress: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Irak

10. AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY. Adress: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-Za'Faraniya, Baghdad, Irak.

▼M12 —————

▼M5

13. AMANAT AL-ASIMA. Adress: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Irak.

14. ANIMAL HEALTH DEPARTMENT. Adress: P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Baghdad, Irak.

15. ARAB IRAKI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT. Adress: P.O. Box 29041, Baghdad, Irak.

16. ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY. Adress: P.O. Box 293, Nineve, Nineve, Irak.

17. ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING. Adress: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Irak

18. AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE. Adress: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Baghdad, Irak.

▼M12 —————

▼M5

20. BABYLON PROJECT. Adress: Hashmiya District, Babylon, Irak.

21. BAGDAD MUNICIPALITY. Adress: Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Irak.

22. BAGDAD STOCK EXCHANGE. Adress: The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Irak.

23. CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE. Adress: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, Irak.

24. CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE. Adress: P.O. Box 274, Ashar, Basra, Irak.

25. DIRECTORATE GENERAL OF BAGDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION. Adress: P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Baghdad, Irak.

26. DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING. Adress: P.O. Box 552, Baghdad, Irak.

27. DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY. Adress: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Baghdad, Irak.

28. DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION. Adress: P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Baghdad, Irak.

29. DIRECTORATE GENERAL OF GOVERNORATE ELECTRICITY DISTRIBUTION. Adress: P.O. Box 20107, New Baghdad Aqaba Bin Nafii Square, Baghdad, Irak.

30. DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES (alias DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES). Adresser: a) P.O. Box 17041, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Irak.

31. DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION. Adress: - P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building No 137/327, Baghdad, Irak.

32. DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL. Adress: P.O. Box 421, Basra Khor Al-Zubair, Basra, Irak.

33. DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT. Adress: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Irak.

34. DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (alias DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Adresser: a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Irak; b) P.O. Box 15, Diwaniya, Irak.

35. ELECTRONIC INDUSTRIAL COMPANY. Adress: P.O. Box 11359, Za'afaraniya, Baghdad, Irak.

36. FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY. Adress: Karh - Otaefia, near Steel Bridge, Baghdad, Irak.

37. FINE TEXTILE STATE COMPANY. Adress: P.O. Box 2, Hilla, Irak.

38. GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG. Adress: Ahrar, Kut, Irak.

39. GENERAL AGRICULTURAL ORGANIZATION IN KHALIS. Adress: P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Irak.

40. GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS. Adress: P.O. Box 21015, Battawin, Baghdad, Irak.

41. GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS (alias GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS). Adresser: a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, Irak; b) Milla, Irak; c) Basra, Irak; d) Karbala, Irak; e) Diwaniya, Irak; f) Najaf, Irak; g) Mosul, Irak; h) Arbil, Irak; i) Kirkuk, Irak; j) Nasiriya, Irak; k) Samawa, Irak; l) Baquba, Irak; m) Amara, Irak; n) Sulaimaniya, Irak; o) Dahuk, Irak.

42. GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH. Adress: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Irak.

43. GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS (alias STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS). Adresser: a) P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 17011, entrance to Huriah City, Baghdad, Irak.

44. GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING (alias a) GRAIN BOARD OF IRAQ; b) STATE ORGANIZATION OF GRAIN). Adresser: a) P.O. Box 329, Bab Al Mouadham-Midan, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 2261, Allque, Irkheta, Karada Al-Shakira, Baghdad, Irak.

45. GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS. Adress: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Irak.

46. GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN. Adress: P.O. Box 113, Nasiriya, Irak.

47. GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS. Adress: P.O. Box 21035, General Ramadi Street, entrance to Agaruf Street, Baghdad, Irak.

48. GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT. Adress: P.O. Box 21, Falluja, Irak.

49. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO (alias STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT). Adresser: a) A H Al Bagdadi Building, Jumhouriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, Baghdad, Irak.

50. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES. Adress: P.O. Box 10028, Karrada, no. 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Irak.

51. GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Adress: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Irak.

52. GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING. Adress: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Baghdad, Irak.

53. IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Adress: P.O. Box 9, Idleb, Irak.

54. IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC). Adress: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Baghdad, Irak.

55. INDUSTRIAL COMPLEX – DIALA. Adress: P.O. Box 7, Baquba, Diala, Irak.

56. INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA. Adress: Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Baghdad, Irak.

57. IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY. Adress: P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Baghdad, Irak.

58. IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT. Adress: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Baghdad, Irak.

59. IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE. Adress: Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Baghdad, Irak.

60. IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES. Adress: P.O. Box 29029, Za'Faraniya, Baghdad, Irak.

61. IRAQI FAIRS ADMINISTRATION. Adress: Baghdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box 6188, Baghdad, Irak.

62. IRAQI LIFE INSURANCE COMPANY. Adresser: a) Aqaba Bin Nafie Square, P.O. Box 989, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 989, Karradah Al Sharkiya, Baghdad, Irak.

63. RAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC), även följande dotterbolag och närstående företag: CENTRAL PETROLEUM ESTABLISHMENT; NORTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; SOUTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; STATE ESTABLISHMENT FOR EXPLORATION OF OIL AND GAS; GAS AND STATE ESTABLISHMENT OF OIL TANKERS. Adresser: a) Jumhuriya Street, Khullani Square, P.O. Box, 476, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 1, Kirkuk, Irak; c) P.O. Box 240, Basra, Irak.

64. RAQI NEWS AGENCY. Adress: 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Baghdad, Irak.

65. IRAQI OIL TANKERS COMPANY (alias IRAQI OIL TANKERS ENTERPRISE). Adress: P.O. Box 37, Basra, Irak.

66. IRAQI REFRESHMENT COMPANY. Adress: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Irak.

67. IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING, Adress: P.O. Box 548, Baghdad, Irak.

68. IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION. Adress: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, Irak.

69. IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION (alias IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS). Adress: - P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Baghdad, Irak.

70. IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Adress: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Baghdad, Irak.

71. IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Adresser: a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Irak.

72. IRAQI TRADING STATE COMPANY (alias IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT). Adress: P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Irak.

73. KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (alias a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT, b) KUT INDUSTRIAL COMPANY). Adresser: a) P.O. Box 25, Kut, Irak; Kut Opp, Al-Zahra Town, Irak; b) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Irak.

74. LIGHT INDUSTRIES COMPANY. Adress: P.O. Box 164 Baghdad, Za'Afaraniya, Baghdad, Irak.

▼M12 —————

▼M5

76. MAYSAN SUGAR STATE ENTERPRISE. Adresser: a) P.O. Box 9, Amara, Maysan, Irak; b) P.O. Box 3028, Maysan, Irak.

77. MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA. Adress: P.O. Box 65, Nassiriyah, Nasiriya, Irak.

78. MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Adress: Baghdad, Irak.

▼M12 —————

▼M5

80. MINISTRY OF OIL [IRAK]. Adress: P.O. Box 6178, Baghdad, Irak.

81. MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION. Adress: P.O. Box 19055, Palestine Street, near Al-Shaab Stadium, Baghdad, Irak.

82. MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE. Adress: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Irak.

83. MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY. Adress: P.O. Box 2436, Alwiya, Baghdad, Irak.

▼M12 —————

▼M5

85. MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY. Adress: P.O. Box 13, Mosul, Irak.

86. MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adress: P.O. Box 18, Mosul, Irak.

87. MOSUL SUGAR STATE COMPANY (alias MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Adress: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Irak.

88. NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT. Adress: P.O. Box 20195, New Baghdad, Nahrawan, Baghdad, Irak.

89. NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION. Adress: P.O. Box 31, Nasiriya, Irak.

90. NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY. Adress: Rashid Street, P.O. Box 11387, Baghdad, Irak.

91. NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Adress: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad, Irak.

92. NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES. Adress: P.O. Box 3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, Irak

93. NATIONAL COMPUTER CENTRE. Adress: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Irak.

94. NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE. Adress: P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, Irak.

95. NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING. Adress: Al Jamhuria Street, Baghdad, Irak.

96. NATIONAL INSURANCE COMPANY [IRAK]. Adresser: a) Khullani Street, P.O. Box 248, Baghdad, Irak; b) Aman Building, Khullani Square, Baghdad, Irak.

97. NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adress: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Irak.

98. NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY (alias NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE). Adress: P.O. Box 6, Arbil, Irak.

99. NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE. Adress: P.O. Box 13, Mosul, Irak.

100. NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY. Adress: P.O. Box 5603 Baghdad, Tahreer Square, Baghdad, Irak.

101. NORTH REFINERIES COMPANY. Adress: Baiji, Irak.

102. NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE. Adress: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Irak.

103. NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE. Adress: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Irak.

104. RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS (alias STATE ORGANIZATION FOR DAMS). Adresser: a) Saddoun St., Baghdad, Irak; b) P.O. Box 5982, Al-Masbah, Baghdad, Irak.

105. RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS. Adress: a) P.O. Box 14186, Baghdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering College, Baghdad, Irak.

106. RAYON STATE ESTABLISHMENT (alias RAYON STATE COMPANY). Adress: P.O. Box 11230, Hindiya, Babylon, Irak.

107. READY MADE CLOTHES CO. SA. Adress: P.O. Box 5769, Baghdad, Masbah - Arasat Al-Hindiya, Baghdad, Irak.

108. SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE. Adress: P.O. Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Irak.

109. SOUTH REFINERIES COMPANY. Adress: Basra, Irak.

110. SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (alias SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE). Adress: P.O. Box 5, Samawa, Irak

111. SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adress: P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no. 192, Baghdad, Irak.

112. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI. Adress: Dujail - Salah Eldin, Irak.

113. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB. Adress: Mussayib Establishment, Babylon, Irak.

114. STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT (alias STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE). Adress: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Irak.

115. STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, b) KIMADIA), Adress: Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Irak.

116. STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES (alias a) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES, b) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES/ELECTRICAL LAMPS, c) STATE ENTERPRISE FOR GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY). Adresser: a) P.O. Box 1118, Waziria, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 9145, Al-Kadhmiyah, Al-Taji, Baghdad, Irak; c) 4/356 Al Masbah Building, P.O. Box 1098, Baghdad, Irak.

117. STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES. Adress: Baghdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Baghdad, Irak.

118. STATE COMPANY FOR MACHINERY (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR). Adresser: a) Sara Camp, P.O. Box 2218, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 12050, Al-Doura, Baghdad, Irak.

119. STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS (alias STATE ORGANIZATION FOR OIL PROJECTS). Adresser: a) Ministry of Oil Complex, Port Said St., P.O. Box 198, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 198, Sadoon St., Baghdad, Irak.

120. STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT. Adress: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Irak.

121. STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY (alias STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS). Adress: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Irak.

122. STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY. Adress: P.O. Box 5784, Baghdad, Irak.

123. STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY (alias STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS). Adress: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, nära Sharki Baghdad Station, Baghdad, Irak.

124. STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY (alias a) STATE ORGANIZATION FOR WATER AND SEWAGE, b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS, c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS, d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE PROJECTS). Adresser: a) Street no. 52, Alwiya, P.O. Box 5738, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 1011, Basil Square, Baghdad, Irak; c) P.O. Box 1011, Al Wathba Square, Baghdad, Irak.

125. STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION. Adress: Nidhal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Irak.

126. STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS. Adress: P.O. Box 38, Nasiriya, Irak.

127. STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE). Adress: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Irak.

128. STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY (alias STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES). Adress: P.O. Box 138, Iskandariya-Babylon, Irak.

129. STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES. Adresser: a) Khalid Bin Walid Street, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Baghdad, Irak.

130. STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES (alias STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE). Adress: P.O. Box 44, Nasiriya, Irak.

131. STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES. Adress: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Irak.

132. STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Adress: P.O. Box 11183, Baghdad, Irak.

133. STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL WATER (alias STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS). Adresser: a) P.O. Box 5689, Sara Khatoon Camp, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 2108, Al-Za'afaraniya, Baghdad, Irak.

134. STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES (alias STATE COMPANY FOR DRUG PRODUCTS). Adress: P.O. Box 271, Samarra, Irak.

135. STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES. Adress: P.O. Box 74, Basra, Irak.

136. STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES. Adress: Ramadi, Al Anbar, Irak.

137. STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES. Adresser: a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 3176, Sa'doon St., Baghdad, Irak.

138. STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (alias HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Adress: Al Nasir Square, Arbil, Irak.

139. STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES. Adresser: a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basra, Irak; b) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basra, Irak.

140. STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS. Adress: Karantina, nära Sarafiya Bridge, Baghdad, Irak.

141. STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (alias STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Adress: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Irak.

142. STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES. Adress: P.O. Box 416, Bashrah, Karbala, Irak.

143. STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE. Adress: Daura, P.O. Box 12014, Baghdad, Irak.

144. STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL INDUSTRIES. Adresser: a) P.O. Box 5763, Iskandariya, Irak; b) P.O. Box 367, Iskandariyah-Babylon Governate, Irak.

145. STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES. Adress: Khor Al Zubair, P.O. Box 933, Basra, Irak.

146. STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES. Adresser: a) P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Baghdad, Irak; b) P.O. Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Baghdad, Irak.

147. STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES. Adress: P.O. Box 248, Hartha District, Basra, Irak.

148. STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS. Adress: P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Irak.

149. STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Adress: P.O. Box 71, Diwaniya, Irak.

150. STATE ENTERPRISE FOR SALTS. Adress: P.O. 2330 Aiwiya, Unknown Soldier, Baghdad, Irak.

151. STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES. Adresser: a) P.O. Box 3095, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Irak; b) P.O. Box 3095, Andalus Square, Baghdad, Irak.

152. STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION (alias STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES). Adresser: a) Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box 5856, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 5817, Al-Nidhal St., Baghdad, Irak.

153. STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Adress: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Irak.

154. STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES. Adresser: a) Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Irak; b) Manadhira, Al-Najaf, Irak.

155. STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA / DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX. Adress: P.O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Irak.

156. STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING. Adress: Eastern Karrda, Baghdad, Irak.

157. STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA. Adress: P.O. Box 16, Misan, Irak.

158. STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES. Adress: P.O. Box 26, Rashid Street, Baghdad, Irak.

159. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING. Adress: P.O. Box 3069, Sa'doon St., Baghdad, Irak.

160. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING. Adress: P.O. Box, 6073, Al-Mansoor, Baghdad, Irak.

161. STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS. Adress: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Baghdad, Irak.

162. STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES. Adress: Dora, Baghdad, Irak.

163. STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES. Adress: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, Irak.

164. STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM. Adress: Haklanya, Hadithah, Irak.

165. STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM. Adress: 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Irak.

166. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION. Adress: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, Irak.

167. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS. Adress: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Irak.

168. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA. Adress: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Irak.

169. STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM. Adress: Ninewa Governorate, Mosul, Irak.

170. STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS. Adress: Sinak, Baghdad, Irak.

171. STATE OIL MARKETING ORGANIZATION. Adress: P.O. Box 5118, Khanat Al-Jaysh, Baghdad, Irak.

172. STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MARKETING. Adress: Karkh, Nisoor Square, Baghdad, Irak.

173. STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES (alias a) STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION, b) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION, c) CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION, (d) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES). Adresser: a) P.O. Box 26028, Waziriya, opp Al Bakr University, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 96101, Abu Nuvas St., Baghdad, Irak; c) P.O. Box 26061, Al Wazeria, Baghdad, Irak; Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Irak; d) P.O. Box 1045, Waziriyah, Baghdad, Irak.

174. STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION. Adress: Zafaraniya Area, near Post Office, Baghdad, Irak; P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Baghdad, Irak.

175. STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS (alias a) STATE ORGANIZATION OF BUILDING, b) DESIGN AND STUDIES SECTION, c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION, d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION, e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION). Adresser: a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Irak; b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Baghdad, Irak; c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Irak; d) Maysan, Irak.

176. STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES. Adress: Jumhiriya St., Khullani Square, P.O. Box 5424, Baghdad, Irak.

177. STATE ORGANIZATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES. Adress: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Baghdad, Irak.

178. STATE ORGANIZATION FOR ELECTRICITY (alias a) STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION; b) STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY / DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS). Adresser: a) Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 230, Basra, Irak; c) P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building no. 9, Baghdad, Irak.

179. STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adresser: a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Irak.

180. STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES (alias a) STATE FISHERIES ORGANIZATION, b) STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES, c) STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES). Adresser: a) P.O. Box 3296, near Aqaba Bin Nafa Square, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 260, Basra, Irak.

181. STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES. Adress: P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Irak.

182. STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT. Adress: Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Irak.

183. STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS). Adresser: a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Irak; b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, Irak.

184. STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION (alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS, b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS, c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS, d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS). Adresser: a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Irak; c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Irak; d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Irak.

185. STATE ORGANIZATION FOR MINERALS. Adress: P.O. Box 2330, Sa'doon Street, Baghdad, Irak.

186. STATE ORGANIZATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION (alias STATE ORGANIZATION FOR DISTRIBUTION OF OIL PRODUCTS AND GAS). Adress: Khayam Cinema St., Southgate, P.O. Box 302, Baghdad, Irak.

187. STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES (alias a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION, b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS), c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA), d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA), e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE), f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS). Adresser: a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Irak; b) Nasirya, Irak; c) Kirkuk, Irak; d) Hilla, Irak; e) Yousufia, Irak.

188. STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES. Adress: Khullani St., Baghdad, Irak.

189. STATE ORGANIZATION FOR TOURISM. Adresser: a) P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Irak; b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Irak.

190. STATE ORGANIZATION OF HOUSING. Adress: P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Irak.

191. STATE SEWING COMPANY. Adress: P.O. Box 14007, Waziriya, Baghdad, Irak.

192. STATE STEEL PIPES COMPANY. Adress: P.O. Box 352, Um Qasr, Basra, Irak.

193. STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D. Adresser: a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Irak; b) 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Irak.

194. STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS. Adresser: a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Irak; b) P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Irak.

195. STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS. Adresser: a) P.O. Box 602-5720, Baghdad, Irak; b) Al-Karradah Al Sharkiya, P.O. Box 5720, Baghdad, Irak.

196. STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS. Adresser: a) Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad, Irak; b) Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Irak.

197. STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY. Adress: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, Irak.

198. STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS (alias STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS). Adress: Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, Irak.

199. STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE (alias STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER). Adress: - Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Irak.

200. SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY (alias SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE). Adress: P.O. Box 5, Sulaimaniya, Irak.

201. TAJI INDUSTRIAL COMPLEX. Adress: P.O. Box 526, Baghdad/Alwyiyah Kadhmiyah/Taji, Baghdad, Irak.

202. VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES (alias VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING). Adress: Iskandariya-Babil, Irak.

203. WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Adress: P.O. Box 101, Arbil, Irak.

204. WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA). Adress: P.O. Box 108, Nasiriya, Irak.

▼M6 —————

▼B


BILAGA IV

Förteckning över de fysiska och juridiska personer, organ eller enheter med anknytning till före detta president Saddam Hussein som avses i artikel 4.2, 4.3 och 4.4

1.   NAMN: Saddam Hussein Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Abu Ali

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 28 april 1937, al-Awja, nära Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Nämnd i resolution 1483

2.   NAMN: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1965 eller 1966, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Saddams andre son;

ansvarig för Republikanska specialgardet, Speciella säkerhetsorganisationen och Republikanska gardet

3.   NAMN: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1964 eller 1967, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Saddams äldste son;

ledare för den paramilitära organisationen Fedajin Saddam

4.   NAMN: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Överste Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1957, al-Awja, nära Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Saddams personlige sekreterare och främste rådgivare

5.   NAMN: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Al-Kimawi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1943, al-Awja, nära Tikrit, Irak

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Presidentens sekreterare och framträdande medlem i Revolutionära befälsrådet

6.   NAMN: Izzat Ibrahim al-Duri

TÄCKNAMN: Abu Brays

Abu Ahmad

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1942, al-Dur

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Biträdande överbefälhavare för de irakiska styrkorna,

biträdande sekreterare i Baaspartiets regionala ledning,

vice ordförande i Revolutionära befälsrådet

7.   NAMN: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1962, al-Awja, nära Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Andreman i Speciella säkerhetsorganisationen

8.   NAMN: Aziz Salih al-Numan

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1941 eller 1945, An Nasiriyah

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning;

tidigare guvernör i Karbala och An Najaf;

tidigare jordbruksminister och minister för jordbruksreform (1986–1987)

9.   NAMN: Muhammad Hamza Zubaidi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1938, Babylon, Babil

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Tidigare premiärminister

10.   NAMN: Kamal Mustafa Abdallah

TÄCKNAMN: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1952 eller 4 May 1955, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Sekreterare för republikanska gardet;

ledde Republikanska specialgardet och förde kommando över bägge Republikanska gardena

11.   NAMN: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1960, Salah al-Din

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Befälhavare i Republikanska specialgardet

12.   NAMN: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1946 eller 1949 eller 1960, Salah al-Din eller al-Awja nära Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ledde Iraks luftförsvarsstyrkor;

biträdande direktör för organisationen av försvarsindustrialisering

13.   NAMN: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1950, Mosul

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Försvarsstabschef

14.   NAMN: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

TÄCKNAMN: Ayad Futayyih Al-Rawi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1953, Ramadi

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Stabschef för Republikanska gardet

15.   NAMN: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1954, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Direktör för Allmänna säkerhetsdirektoratet

16.   NAMN: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1950, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Direktör för Iraks underrättelsetjänst;

chef för Allmänna säkerhetsdirektoratet 1997–1999

17.   NAMN: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1950, Bayji, Salah al-Din-dictriktet

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Flygvapenchef

18.   NAMN: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1941, ar-Rashidiyah, förort till Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vice ordförande i Baaspartiets militärbyrå;

minister för arbetsmarknad och sociala frågor (1993–1996)

19.   NAMN: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1957 eller 14 March 1942, i Mosul eller Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vice premiärminister;

direktör för organisationen av försvarets industrialisering

20.   NAMN: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1938, Mosul

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vicepresident sedan 1991

21.   NAMN: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1956, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Chef för avdelningen för stamfrågor i presidentens kansli

22.   NAMN: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 4 maj 1955, al-Samnah, nära Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Biträdande chef för stamfrågor i presidentens kansli

23.   NAMN: Mizban Khadr Hadi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1938, Mandalidistriktet, Diyala

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Medlem i Baaspartiets regionala ledning och Revolutionära befälsrådet sedan 1991

24.   NAMN: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1924, Sulaymaniyah

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vice ordförande i Revolutionära befälsrådet

25.   NAMN: Tariq Aziz

TÄCKNAMN: Tariq Mikhail Aziz

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1 juli 1936, Mosul eller Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vice premiärminister;

PASS: (juli 1997): nr 34409/129

26.   NAMN: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1954, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Guvernör i Basra

27.   NAMN: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1944, Mosul

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Försvarsminister

28.   NAMN: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1934, Diyala

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Vice premiärminister och finansminister

29.   NAMN: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1953, Baghdad eller Mosul

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Inrikesminister

30.   NAMN: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1942, Rawah

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Stabschef för al-Qudsstyrkan 2001–2003;

tidigare guvernör i Bagdad och Ta'mim

31.   NAMN: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: Omkring 1948

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Direktör för den militära underrättelsetjänsten

32.   NAMN: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 5 april 1938, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Presidentens vetenskaplige rådgivare;

framträdande medlem i organisationen för försvarets industrialisering 1988–1991;

tidigare ordförande i Tekniska kåren för specialuppdrag

PASS: ?NO33301/862

Utfärdat: 17 oktober 1997

Utgår: 01 oktober 2005

?M0003264580

Utfärdat: Okänt

Utgår: Okänt

?H0100009

Utfärdat: maj 2001

Utgår: Okänt

33.   NAMN: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1939, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Oljeminister 1996–2003;

chef för organisationen för försvarets industrialisering början av 90-talet

34.   NAMN: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1953 eller 1958, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Chef för nationella övervakningsdirektoratet

35.   NAMN: Muhammad Mahdi Al-Salih

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1947 eller 1949, al-Anbar-distriktet

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Handelsminister 1987–2003;

chef för presidentens kansli under mitten av 80-talet

36.   NAMN: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1947, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Presidentens rådgivare;

allmän säkerhetschef under början av 90-talet;

chef för Iraks underrättelsetjänst 1990–1991;

halvbror till Saddam Hussein

37.   NAMN: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

TÄCKNAMN: Watab Ibrahim al-Hassan

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1952, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Presidentens rådgivare;

inrikesminister under början av 90-talet;

halvbror till Saddam Hussein

38.   NAMN: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1951, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Presidentens rådgivare;

ständig representant i FN (Genève), 1989–1998;

chef för Iraks underrättelsetjänst i början av 80-talet;

halvbror till Saddam Hussein

39.   NAMN: Huda Salih Mahdi Ammash

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1953, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ledamot av Baaspartiets regionala ledning;

chef för biologiska laboratorierna i den försvarsindustriella organisationen under mitten av 90-talet;

tidigare chef för Baaspartiets student- och ungdomsavdelning;

tidigare chef för avdelningen för kvinnofrågor

40.   NAMN: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1947

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning,

ställföreträdande befälhavare i Diyala, södra regionen, 1998–2000

tidigare talman i nationalförsamlingen

41.   NAMN: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1942, Suq Ash-Shuyukh-distriktet, Dhi-Qar

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, At-Tamin;

inrikesminister 1995–2001

42.   NAMN: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1937 eller 1938, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, östra Bagdad

43.   NAMN: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

TÄCKNAMN: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1945, Ar-Ramadi

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Minister för högre utbildning och forskning 1992–1997, 2001–2003;

kulturminister 1997–2001;

direktör och ställföreträdande direktör för Iraks atomenergiorganisation under 1980-talet

PASS: 0018061/104, utfärdat den 12 september 1993

44.   NAMN: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Basra

45.   NAMN: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, An-Najaf;

ledamot av irakiska nationalförsamlingen

ANMÄRKNING: Avled 2003

46.   NAMN: Saif-al-Din Al-Mashhadani

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1956, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, al-Muthanna

47.   NAMN: Fadil Mahmud Gharib

TÄCKNAMN: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1944, Dujail

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Babil;

ordförande i Iraks allmänna fackföreningsfederation

48.   NAMN: Muhsin Khadr Al-Khafaji

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, al-Qadisyah

49.   NAMN: Rashid Taan Kathim

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, al-Anbar

50.   NAMN: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

TÄCKNAMN: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1944, Kubaisi, al-Anbar

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Maysan

51.   NAMN: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1944, Bagdad

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Wasit

52.   NAMN: Adil Abdallah Mahdi

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1945, al-Dur

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Dhi-Qar;

tidigare ordförande för Baaspartiet i Diyala och al-Anbar

53.   NAMN: Qaid Hussein Al-Awadi

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Ninawa;

tidigare guvernör i An-Najaf, omkring 1998–2002

54.   NAMN: Khamis Sirhan Al-Muhammad

TÄCKNAMN: Dr. Fnu Mnu Khamis

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Karbala

55.   NAMN: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

FÖDELSEDATUM/FÖDELSEORT: 1944, Tikrit

NATIONALITET: Irak

GRUND I FN:S SÄKERHETSRÅDS RESOLUTION 1483:

Ordförande i Baaspartiets regionala ledning, Salah Ad-Din;

tidigare undersekreterare for säkerhetsfrågor vid utrikesministeriet

▼M4

56. Sajida Khayrallah Tilfah. Födelseår: 1937. Födelseort: Al-Awja, nära Tikrit, Irak. Nationalitet: irakisk. Övriga upplysningar: Saddam Husseins hustru (officiellt erkänd) och mor till fem av hans barn, däribland Qusay Saddam Hussein och Uday Saddam Hussein

57. Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti. Födelseår: 1967. Födelseort: Irak. Nationalitet: irakisk. Adress: Amman, Jordanien. Övriga upplysningar: dotter till Sajida Khayrallah Tilfah och Saddam Hussein

58. Rana Saddam Hussein Al-Tikriti. Födelseår: 1969. Födelseort: Irak. Nationalitet: irakisk. Adress: Amman, Jordanien. Övriga upplysningar: dotter till Sajida Khayrallah Tilfah och Saddam Hussein

59. Hala Saddam Hussein Al-Tikriti. Födelseår: 1972. Födelseort: Irak. Nationalitet: irakisk. Övriga upplysningar: dotter till Sajida Khayrallah Tilfah och Saddam Hussein

60. Samira Shahbandar (alias Chadian). Födelseår: 1946. Födelseort: Bagdad, Irak. Nationalitet: irakisk. Övriga upplysningar: Saddam Husseins andra hustru och mor till hans tredje son

61. Ali Saddam Hussein Al-Tikriti (alias Hassan). Födelseår: 1980 eller 1983. Födelseort: Irak. Nationalitet: irakisk. Övriga upplysningar: son till Samira Shahbandar och Saddam Hussein

62. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 2 november 1972. Nationalitet: irakisk. Adress: Genève, Schweiz. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

63. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 1 januari 1978. Nationalitet: irakisk. Adress: Genève, Schweiz. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

64. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 18 april 1981. Nationalitet: irakisk. Adress: Genève, Schweiz. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

65. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 2 november 1983. Nationalitet: irakisk. Adress: Genève, Schweiz. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

66. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 3 december 1986. Nationalitet: irakisk. Adress: Genève, Schweiz. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

67. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Födelsedag: 19 december 1980 eller 19 januari 1980. Nationalitet: irakisk. Adress: Irak. Övriga upplysningar: barn till Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

68. Jawhar Majid Al-Duri. Födelseår: ungefär 1942. Födelseort: Al-Dur, Irak. Nationalitet: irakisk. Adress: Irak. Övriga upplysningar: hustru till Izzat Ibrahim Al-Duri

69. Sundus Abd Al-Ghafur. Födelseår: ungefär 1967. Födelseort: Kirkuk, Irak. Nationalitet: irakisk. Adress: Irak. Övriga upplysningar: hustru till Izzat Ibrahim Al-Duri

70. Nidal Al-Rabi'i. Födelseår: ungefär 1965. Födelseort: Al-Dur, Irak. Nationalitet: irakisk. Adress: Irak. Övriga upplysningar: hustru till Izzat Ibrahim Al-Duri

71. Intissar Al-Ubaydi. Födelseår: ungefär 1974. Nationalitet: irakisk. Adress: Irak. Övriga upplysningar: hustru till Izzat Ibrahim Al-Duri

▼M6

72. Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Född: 6 juni 1964. Födelseort: Irak. Nationalitet: Irakisk.

73. Adib Shaban Al-Ani (alias a) Dr. Adib Sha’ban, b) Adib Shaban. Född: 1952. Nationalitet: Irakisk.

74. Dr. Sahir Berhan (alias a) Dr. Sahir Barhan, b) Saher Burhan Al-Deen, c) Sahir Burhan). Född: 1967. Adress: a) Bagdad, Irak, b) Förenade arabemiraten. Nationalitet: Irakisk.

75. Maki Mustafa Hamudat (alias a) Maki Hamudat, b) Mackie Hmodat, c) General Maki Al-Hamadat, d) Macki Hamoudat Mustafa). Född: cirka 1934. Adress: Mosul, Irak. Nationalitet: Irakisk.

76. Roodi Slewa (alias a) Rudi Slaiwah, b) Rudi Untaywan Slaywah, c) Rudi Saliwa). Nationalitet: Irakisk.

▼M18 —————

▼M6

80. Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Född: 25 januari 1932. Passnummer H0044232 (irakier).

81. Adnan S. Hasan Ahmed (alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan). Adress: Amman, Jordanien.

82. Munir Al Qubaysi (alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Awad, d) Munir A Mamduh Awad). Född: 1966. Födelseort: Heet, Irak. Adress: Syrien. Nationalitet: Irakisk.

83. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING (alias a) ALFA TRADING COMPANY, b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING). Adress:P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanien.

84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Adresser: a)Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordanien; b)P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordanien; c)P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanien.

▼M9

85. Muhammad Yunis Ahmad (alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Adresser: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syrien, b) Damaskus, Syrien, c) Mosul, Irak, d) Wadi Al-Hawi, Irak, e) Dubai, Förenade arabemiraten, f) Al-Hasaka, Syrien. Född: 1949. Födelseort: Al-Mowall, Mosul, Irak. Nationalitet: Irakisk.

▼M10

86. Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Född a) den 15 maj 1968, b) 1970 i a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syrien. Irakiskt pass med nr 284158 (upphör att gälla den 21 augusti 2005, utfärdat i namnet Ali Thafir Abdallah, född 1970 i Bagdad, Irak). Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

87. Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi. Född) a) ca 1970, b) 1970 i Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Damaskus, Syrien, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syrien, c) Jemen. Irakiskt pass med nr 2863795S (upphör att gälla den 23 augusti 2005, utfärdat i namnet Umar Ahmad Ali Al-Alusi, född 1970 i Bagdad, Irak). Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

88. Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Född den 21 oktober 1971 i a) Bagdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Bludan, Syrien, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

89. Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Född a) den 25 oktober 1983, b) 1977 i Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syrien, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskus, Syrien, c) Irak. Irakiskt pass med nr 284173 (upphör att gälla den 21 augusti 2005, utfärdat i namnet Muhammad Da’ud Salman, född 1977 i Bagdad, Irak). Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

90. Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir Abdullah). Född den 17 juli 1970 i Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskus, Syrien, b) Beirut, Libanon. Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

91. Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Född den 19 september 1988. Irakisk medborgare. Adresser: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syrien, b) Jemen. Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

▼M12

92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresser: a)Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; b)Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak, c)P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak.

93. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adress:Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak.

94. AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adress: Irak.

95. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adresser: a)Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Förenade arabemiraten; b)638, Rashidiya, Dubai, Förenade arabemiraten; c)Lootah Building, Airport Road, nära Aviation Club, Rashidya, Dubai, Förenade arabemiraten; d)Villa i Harasiyah-området, Bagdad, Irak.

96. AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adress: Ruggell, Liechtenstein.

97. LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adress:Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Schweiz. Övriga upplysningar: Federal No: CH-2 17-0-431-423-3 (Schweiz).

98. MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Övriga upplysningar: Federal No: CH-660-0-469-982-0 (Schweiz).

99. MONTANA MANAGEMENT, INC. Adress: Panama

100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Registrerat företagsnummer: 02150590 (Förenade kungariket). Registrerad företagsadress:53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Förenade kungariket. Övriga upplysningar: Senast kända direktörer: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Registrerat företagsnummer: 02142819 (Förenade kungariket). Registrerad företagsadress: 53/64 Chancery Senast kända direktörer: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

▼M14


BILAGA V

Webbplatser med uppgift om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 6, 7 och 8 samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

A.   Webbplatser med uppgift om behöriga myndigheter

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

CZECH REPUBLIC

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRELAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREECE

▼M18

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

▼M14

SPAIN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALY

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITHUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HUNGARY

▼M18

http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

▼M14

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NETHERLANDS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLAND

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

UNITED KINGDOM

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat A. Krisfrågor och samordning inom ramen för Gusp

Avdelning A.2. Krishantering och fredsbyggande

CHAR 12/106

B 1049 Bryssel

Tfn (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73


( 1 ) Se sidan 72 i detta nummer av EUT.

( 2 ) EGT L 337, 27.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 208/2003 (EUT L 28, 4.2.2003, s. 26).

( 3 ) EGT L 361, 10.12.1992, s. 1.