Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 3180/78 av den 18 december 1978 om ändring av värdet på den beräkningsenhet som används av Europeiska fonden för monetärt samarbeteEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 379 , 30/12/1978 s. 0001 - 0001

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 1 s. 0145

"Grekisk specialutgåva

" Område 10 Volym 1 s. 0177

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 1 s. 0145

Spansk specialutgåva: Område 10 Volym 1 s. 0072

Portugisisk specialutgåva: Område 10 Volym 1 s. 0072RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3180/78 av den 18 december 1978 om ändring av värdet på den beräkningsenhet som används av Europeiska fonden för monetärt samarbete

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 907/73 av den 3 april 1973 om upprättandet av en europeisk fond för monetärt samarbete1, särskilt artikel 5 sista stycket i fondens stadgar,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Monetära kommitténs yttrande,

med beaktande av yttrandet från guvernörsrådet för Europeiska fonden för monetärt samarbete, och

med beaktande av följande:

Enligt förordning (EEG) nr 907/73, artikel 5 i fondens stadgar, skall fondens transaktioner i medlemsstaternas valutor uttryckas i en europeisk beräkningsenhet med ett värde av 0,88867088 g rent guld.

Denna definition överensstämmer inte längre med de regler som gäller för det internationella valutasystemet.

Förutom i de fall då värdet på den europeiska monetära beräkningsenheten ändras automatiskt, föreskrivs i ovannämnda artikel 5 sista stycket att rådet enhälligt på förslag från kommissionen och efter samråd med Monetära kommittén och fondens guvernörsråd skall besluta om eventuella andra ändringar.

Genomförandet av ett nytt europeiskt monetärt system, vilket var ämnet för den resolution som Europeiska rådet antog vid mötet i Bryssel den 4 och 5 december 1978, innebär användning av en "ecu", definierad som en korg av medlemsstaternas valutor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 januari 1979 skall fondens transaktioner uttryckas i en beräkningsenhet kallad ecu som skall definieras som summan av följande belopp i medlemsstaternas valutor:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Rådet skall enhälligt på förslag från kommissionen och efter samråd med Monetära kommittén och fondens guvernörsråd, besluta om villkoren för ändring av ecuns sammansättning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 1978.

På rådets vägnar

H. MATTHÖFER

Ordförande

1 EGT nr L 89, 5.4.1973, s. 2.