Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EEG) nr 3181/78 av den 18 december 1978 om Europeiska monetära systemetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 379 , 30/12/1978 s. 0002 - 0002

Finsk specialutgåva Område 10 Volym 1 s. 0019

"Grekisk specialutgåva

" Område 10 Volym 1 s. 0179

Svensk specialutgåva Område 10 Volym 1 s. 0019

Spansk specialutgåva: Område 10 Volym 1 s. 0073

Portugisisk specialutgåva: Område 10 Volym 1 s. 0073RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3181/78 av den 18 december 1978 om Europeiska monetära systemet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och särskilt artikel 235,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs uttalande (), och med beaktande av följande:

Europeiska rådet antog vid sitt möte i Bryssel den 5 december 1978 en resolution med bestämmelser om upprättandet av Europeiska montetära systemet vilken skall träda i kraft från och med den 1 januari 1979.

I detta sammanhang och inte senare än två år efter systemets upprättande, bör de existerande arrangemangen och institutionerna föras samman till en europeisk monetär fond. Till dess bör Europeiska fonden för monetärt samarbete vara ansvarig för administrationen av det nya monetära systemet, vilket upprättas enligt förordning (EEG) nr 907/73 ().

Enligt förordning (EEG) nr 3180/78 () beslutade rådet att Europeiska fonden för monetärt samarbete skall använda ecu som beräkningsenhet.

För att systemet skall börja fungera är det nödvändigt att omedelbart upprätta en ecu-reserv som svarar mot en del av centralbankernas reserver vilka skall vara placerade inom systemet. Dessa ecu bör användas som betalningsmedel inom systemet.

För att förverkliga gemenskapens mål, särskilt den gradvisa ökningen av konvergensen mellan medlemsstaternas ekonomiska politik, den gemensamma marknadens funktion och förverkligandet av den ekonomiska och monetära unionen, är det i detta sammanhang nödvändigt att Europeiska fonden för monetärt samarbete gör sina transaktioner i ecu och att ecu används som betalningsmedel. De befogenheter som behövs för att upprätta systemet finns inte föreskrivna i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för monetärt samarbete ges härmed befogenhet att motta valutareserver från medlemsstaternas monetära myndigheter och att ge ut ecu mot sådana tillgångar.

Artikel 2

Fonden och medlemsstaternas monetära myndigheter ges härmed befogenhet att använda ecu som betalningsmedel och vid transaktioner mellan dessa myndigheter och fonden.

Artikel 3

Fondens förvaltningsråd skall besluta om de administrativa åtgärder som behövs för att genomföra artiklarna 1 och 2.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 1978.

På rådets vägnar

H. MATTHÖFER

Ordförande

() EGT nr C 296, 11.12.1978, s. 62.

() Yttrandet avgivet den 29 och den 30 november 1978.

() EGT nr L 89, 5.4.1973, s. 2.

() EGT nr L 379, 30.12.1978, s. 1.