Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördragetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 178 , 08/07/1988 s. 0005 - 0018

Finsk specialutgåva Område 10 Volym 1 s. 0044

Svensk specialutgåva Område 10 Volym 1 s. 0044RÅDETS DIREKTIV av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget (88/361/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 69 och 70.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, framlagt efter samråd med Monetära kommittén (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (), och

med beaktande av följande:

I fördragets artikel 8a stadgas att den inre marknaden skall omfatta ett område utan inre gränser, inom vilket fria kapitalrörelser garanteras utan inskränkning av fördragets övriga bestämmelser.

Medlemsstaterna skall ha möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att reglera likviditeten i banksystemet. Dessa åtgärder skall ha endast detta syfte.

Medlemsstaterna skall om så krävs kunna vidta åtgärder för att, tillfälligt och inom ramen för tillämpliga gemenskapsförfaranden, begränsa kortfristiga kapitalrörelser som, även i de fall inga påtagliga störningar av de underliggande ekonomiska förhållandena föreligger, skulle kunna allvarligt störa genomförandet av medlemsstaternas penning- och växelkurspolitik.

För överskådlighetens skull är det önskvärt att, på de grunder som läggs fast i detta direktiv, ange räckvidden för de övergångsbestämmelser för kapitalrörelser som antagits till förmån för Spanien och Portugal i 1985 års anslutningsakt.

Spanien och Portugal får, under förutsättningar som angivits i artiklarna 61 P66 respektive 222 P232 i 1985 års anslutningsakt, rätt att senarelägga liberalisering av vissa kapitalrörelser och därmed frångå de skyldigheter som gäller enligt rådets första direktiv av den 11 maj 1960 om genomförandet av fördragets artikel 67 (), senast ändrat genom direktiv 86/566/EEG (). Direktiv 86/566/EEG innehåller också bestämmelser om övergångsarrangemang för dessa två medlemsstater såvitt avser deras skyldighet att liberalisera kapitalrörelser. Det är, med hänsyn till dessa två medlemsstaters särskilda förhållanden, befogat att de får möjlighet att senarelägga genomförandet av de nya liberaliseringsförpliktelser som följer av detta direktiv.

Grekland och Irland befinner sig, om än i olika omfattning, i en situation med svåra betalningsbalansproblem och stora utlandsskulder. En omedelbar och fullständig liberalisering av kapitalrörelser skulle försvåra för dessa två medlemsstater att fortsättningsvis tillämpa de åtgärder de vidtagit för att förbättra den ekonomiska ställningen gentemot omvärlden och att stärka det egna finansiella systemets förmåga att anpassa sig till de krav som ställs på en integrerad finansiell marknad i gemenskapen. Det är, med hänsyn till dessa två medlemsstaters särskilda förhållanden, befogat att, i enlighet med fördragets artikel 8c, medge dem ytterligare tid för att uppfylla de skyldigheter som följer av detta direktiv.

En fullständig liberalisering av kapitalrörelser skulle i vissa medlemsstater, särskilt i gränsområden, kunna bidra till störningar av marknaden för fritidsbostäder. Gällande nationell lagstiftning som reglerar sådana förvärv bör därför inte påverkas av detta direktivs ikraftträdande.

Den tid som bestämts för att sätta direktivet i kraft bör tas till vara för att kommissionen skall kunna lägga fram förslag med syfte att undanröja eller minska de risker för snedvridande effekter, skatteflykt och undandragande av skatt som uppkommer till följd av olikheter mellan nationella skattesystem, och för att rådet skall kunna ta ställning till sådana förslag.

Gemenskapen skall enligt fördragets artikel 70.1 sträva efter högsta möjliga grad av liberalisering i fråga om kapitalrörelser mellan personer bosatta inom gemenskapen och dem som är bosatta i tredje land.

Omfattande kortfristiga kapitalrörelser till eller från tredje land kan allvarligt störa det monetära eller finansiella läget i medlemsstaterna och orsaka svåra påfrestningar på valutamarknaderna. En sådan utveckling kan visa sig skadlig för sammanhållningen av det Europeiska monetära systemet, för en välfungerande inre marknad och för det successiva uppnåendet av en ekonomisk och monetär union. Det bör därför skapas erforderliga förutsättningar för samordnade åtgärder från medlemsstaternas sida, om sådana skulle visa sig nödvändiga.

Detta direktiv ersätter rådets direktiv 72/156/EEG av den 21 mars 1972 om reglering av internationella kapitalflöden och till motverkande av icke önskvärda effekter av sådana kapitalflöden på inhemsk likviditet (). Direktiv 72/156/EEG skall följaktligen upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I den mån annat inte föreskrivs i det följande skall medlemsstaterna avskaffa restriktioner för kapitalrörelser mellan personer bosatta i medlemsstaterna. För att underlätta tilllämpning av detta direktiv skall kapitalrörelser klassificeras i enlighet med nomenklaturen i bilaga 1.

2. För överföringar relaterade till kapitalrörelser skall gälla samma valutakursbestämmelser som tillämpas för löpande betalningar.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den dag då ifrågavarande bestämmelser träder i kraft göra anmälan till Centralbankschefskommittén, till Monetära kommittén och till kommissionen om sådana åtgärder som vidtas för att reglera likviditeten i banksystemet och som har särskild betydelse för kapitaltransaktioner som kreditinstitut genomför med personer ej bosatta i respektive medlemsstat.

Sådana åtgärder skall begränsas till vad som fordras för att tillgodose inhemsk penningpolitisk styrning. Monetära kommittén och Centralbankschefskommittén skall avge yttrande till kommissionen i frågan.

Artikel 3

1. I det fall kortfristiga kapitalrörelser av exceptionell omfattning medför svåra påfrestningar på valutamarknaderna och leder till allvarliga störningar i en medlemsstats penning- och växelkurspolitik, särskilt då de visar sig genom avsevärda svängningar i banksystemets likviditet, får kommissionen, efter samråd med Monetära kommittén och Centralbankschefskommittén, bemyndiga medlemsstaten att, med avseende på kapitalrörelser angivna i bilaga 2, vidta skyddsåtgärder på de villkor och i den utsträckning som kommissionen bestämmer.

2. Den berörda medlemsstaten får i brådskande fall själv vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Kommissionen och övriga medlemsstater skall underrättas om sådana åtgärder senast den dag de träder i kraft. Kommissionen skall, efter samråd med Monetära kommittén och Centralbankschefskommittén, besluta huruvida medlemsstaten skall få fortsätta att tillämpa dessa åtgärder eller om den skall ändra eller upphäva dem.

3. Beslut som kommissionen fattat med stöd av punkterna 1 och 2 kan upphävas eller ändras av rådet med kvalificerad majoritet.

4. Tiden för tillämpning av skyddsåtgärder, beslutade med stöd av denna artikel, får inte överstiga sex månader.

5. Före den 31 december 1992 skall rådet, på grundval av en rapport från kommissionen, och sedan Monetära kommittén och Centralbankschefskommittén avgivit yttrande, överväga om bestämmelserna i denna artikel alltjämt är ändamålsenliga, i princip och beträffande enskildheter, för vad de är avsedda att tillgodose.

Artikel 4

Detta direktiv skall inte hindra medlemsstaterna att vidta alla åtgärder som erfordras för att hindra överträdelser av staternas lagar och andra författningar, bl.a. avseende beskattning och tillsyn av finansiella institut, eller att fastställa regler för deklaration av kapitalrörelser för administrativa och statistiska ändamål.

Tillämpningen av sådana åtgärder och regler får inte verka hindrande för kapitalrörelser som genomförs i enlighet med gemenskapslagstiftning.

Artikel 5

För Spanien och Portugal gäller att bestämmelserna om kapitalrörelser i 1985 års anslutningsakt skall, i enlighet med nomenklaturen angiven i bilaga 1, ha den räckvidd som framgår av bilaga 3.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1990. De skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall också senast den dag respektive åtgärder träder i kraft offentliggöra alla nya åtgärder eller ändringar av bestämmelser för sådana kapitalrörelser som anges i bilaga 1.

2. Spanien och Portugal, med förbehåll för vad gäller för dessa två medlemsstater enligt artiklarna 61 P66 och 222 P232 i 1985 års anslutningsakt, samt Grekland och Irland får, på de villkor och med den tidsbegränsning som anges i bilaga 4, fortsätta att tillfälligt tillämpa restriktioner för sådana kapitalrörelser som är angivna i den nämnda bilagan.

Skulle Grekland och Portugal, före utgången av den tidsfrist som avses i listorna III och IV av bilaga 4, finna att de inte har möjlighet att fortsätta liberaliseringen, särskilt om skälet är betalningsbalanssvårigheter eller bristande anpassning av det inhemska finansiella systemet, skall på begäran av en av dessa medlemsstater kommissionen i samarbete med Monetära kommittén undersöka de ekonomiska förhållandena i den berörda medlemsstaten. På grundval av denna undersökning skall kommissionen lämna förslag till rådet om en förlängning av tidsfristen för liberalisering av alla eller vissa av de ifrågavarande kapitalrörelserna. Denna förlängning får inte överstiga tre år. Rådet skall förfara i enlighet med vad som föreskrivs i fördragets artikel 69.

3. Belgien och Luxemburg får tillfälligt vidmakthålla sitt system med dubbla växelkurser på de villkor och under den tid som anges i bilaga 5.

4. Gällande inhemsk lagstiftning avseende förvärv av fritidsbostäder får upprätthållas intill dess rådet i enlighet med fördragets artikel 69 antar ytterligare bestämmelser för detta område. Denna bestämmelse skall inte påverka tillämpligheten av andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen.

5. Kommissionen skall senast den 31 december 1988 till rådet överlämna förslag, avsedda att undanröja eller minska de risker för snedvridande effekter, skatteflykt och undandragande av skatt, som hänför sig till olikheter i medlemsstaternas regler dels för beskattning av sparande, dels för kontroll av dessa reglers tillämpning.

Rådet skall senast den 30 juni 1989 ta ställning till sådana förslag från kommissionen. Alla skattebestämmelser som skall tillämpas på gemenskapsnivå skall, i enlighet med fördraget, beslutas enhälligt.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall, i fråga om överföringar, som sker till eller från tredje land och som hänför sig till kapitalrörelser, sträva efter att uppnå samma grad av liberalisering som tillämpas i fråga om transaktioner med personer bosatta i andra medlemsstater, varvid övriga bestämmelser i detta direktiv skall gälla.

Bestämmelserna i föregående stycke skall inte hindra att inhemska regler eller regler i gemenskapslagstiftning tillämpas gentemot tredje land, särskilt såvitt gäller villkor om reciprocitet för transaktioner hänförliga till etablering, tillhandahållande av finansiella tjänster och handel med värdepapper på kapitalmarknaderna.

2. I fall då omfattande kortfristiga kapitalrörelser till eller från tredje land allvarligt stör den monetära eller finansiella balansen, internt eller externt, hos medlemsstaterna eller vissa av dem, eller orsakar svåra påfrestningar på valutaförhållandena inom gemenskapen eller mellan gemenskapen och tredje land, skall medlemsstaterna samråda med varandra om de åtgärder som kan vidtas för att motverka sådana svårigheter. Detta samråd skall ske inom Centralbankschefskommittén och inom Monetära kommittén, på initiativ av kommissionen eller en medlemsstat.

Artikel 8

Monetära kommittén skall minst en gång per år undersöka hur förhållandena beträffande fri rörlighet för kapital utvecklats genom tillämpning av detta direktiv. Undersökningen skall avse sådana åtgärder för inhemsk reglering av kredit-, kapital- och penningmarknaderna som kan ha särskild inverkan på internationella kapitalrörelser och på alla andra förhållanden som behandlas i detta direktiv. Kommittén skall lämna rapport till kommissionen om undersökningsresultatet.

Artikel 9

Det första direktivet av den 11 maj 1960 och direktiv 72/156/EEG upphör att gälla den 1 juli 1990.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 1988.

På rådets vägnar

M. BANGEMANN

Ordförande

() EGT nr C 26, 1.2.1988, s. 1.

() Yttrande den 17 juni 1988 (ännu ej offentliggjort i EGT).

() EGT nr 43, 12.7.1960, s. 921/60.

() EGT nr L 332, 26.11.1986, s. 22.

() EGT nr L 91, 18.4.1972, s. 13.

() Se Förklaringar nedan.

BILAGA 1

NOMENKLATUR FÖR KAPITALRÖRELSER SOM AVSES I DIREKTIVETS ARTIKEL 1

I denna nomenklatur klassificeras kapitalrörelser efter den ekonomiska arten av de tillgångar och skulder som de avser, uttryckta antingen i inhemsk eller utländsk valuta.

De kapitalrörelser som förtecknas i denna nomenklatur omfattar följande:

P Alla de aktiviteter som fordras för kapitalrörelser: avtal om och genomförande av transaktioner och dithörande överföringar. Transaktionerna sker i allmänhet mellan personer bosatta i skilda medlemsstater, även om vissa kapitalrörelser utförs av en och samma person för hans egen räkning (t.ex. överföringar av utvandrares tillgångar).

P Aktiviteter som utförs av envar fysisk eller juridisk person, däribland aktiviteter med avseende på tillgångar eller skulder som innehas av medlemsstater eller andra offentliga organ och myndigheter, med förbehåll för artikel 68.3 i fördraget.

P Tillgång för marknadsaktörer till all den finansiella teknik som står till buds på den marknad där transaktionen är avsedd att genomföras. Sålunda täcker begreppet förvärv av värdepapper och andra finansiella instrument inte endast avistatransaktioner utan samtliga förekommande transaktionstyper: terminsaffärer, options- och garantitransaktioner, swaptransaktioner mot andra tillgångar, etc. På motsvarande sätt innefattar begreppet transaktioner i löpande räkning och över inlåningskonton hos finansiella institut inte endast öppnande av och placering av medel på konton utan även terminsaffärer i utländsk valuta, oberoende av om dessa affärer är avsedda att täcka valutarisker eller att medföra en öppen valutaposition.

P Transaktioner för likvidering eller överlåtelse av samlade tillgångar, repatriering av erhållen likvid (), eller omedelbart tillgodogörande av sådan likvid inom ramen för förpliktelser som gäller inom gemenskapen.

P Transaktioner för återbetalning av krediter eller lån.

Nomenklaturen utgör inte en uttömmande förteckning över kapitalrörelser P därav rubriken XIII-F. "Andra kapitalrörelser: Diverse". Den skall därför inte tolkas som avsedd att inskränka räckvidden för principen om fullständig liberalisering av kapitalrörelser, sådana som avses i artikel 1 i direktivet.

I P DIREKTA INVESTERINGAR ()

1. Etablering och utvidgning av filialer eller nya företag som uteslutande ägs av den som tillhandahåller kapitalet, samt fullständiga förvärv av befintliga företag.

2. Förvärv av del i nya eller befintliga företag i syfte att upprätta eller vidmakthålla varaktiga ekonomiska relationer.

3. Långfristiga lån med syfte att upprätta eller vidmakthålla varaktiga ekonomiska relationer.

4. Återinvestering av vinster i syfte att vidmakthålla varaktiga ekonomiska relationer.

A. Utlänningars ()direkta investeringar i landet

B. Inlänningars ()direkta investeringar utomlands

II P INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

(i den mån de ej omfattas av I ovan) ()

A. Utlänningars investeringar i fast egendom i landet

B. Inlänningars investeringar i fast egendom utomlands

III P AKTIVITETER MED VÄRDEPAPPER SOM NORMALT OMSÄTTS PÅ

KAPITALMARKNADEN

(i den mån de ej omfattas av I, IV och V)

a) Aktier och andra värdepapper av andelskaraktär ().

b) Obligationer ().

A. Transaktioner med värdepapper på kapitalmarknaden

A. 1. Utlänningars förvärv av inhemska värdepapper som omsätts på en fondbörs ().

A. 2. Inlänningars förvärv av utländska värdepapper som omsätts på en fondbörs.

A. 3. Utlänningars förvärv av inhemska värdepapper som inte omsätts på en fondbörs ().

A. 4. Inlänningars förvärv av utländska värdepapper som inte omsätts på en fondbörs.

B. Tillträde för värdepapper till kapitalmarknaden ()

B. i) Introduktion på en fondbörs ().

B. ii) Emission och placering på en kapitalmarknad ().

B. ii) 1. Inhemska värdepappers tillträde till en utländsk kapitalmarknad.

B. ii) 2. Utländska värdepappers tillträde till den inhemska kapitalmarknaden.

IV P AKTIVITETER MED ANDELAR UTGIVNA AV FÖRETAG FÖR KOLLEKTIVA

INVESTERINGAR ()

a) Andelar utfärdade av företag för kollektiva investeringar i sådana värdepapper som normalt omsätts på kapitalmarknaden (aktier, andra ägarandelsbevis och obligationer).

b) Andelar utfärdade av företag för kollektiva investeringar i sådana värdepapper som normalt omsätts på penningmarknaden.

c) Andelar utfärdade av företag för kollektiva investeringar i andra tillgångar.

A. Transaktioner i andelar utfärdade av företag för kollektiva investeringar

A. 1. Utlänningars förvärv av inhemska andelar som omsätts på en fondbörs.

A. 2. Inlänningars förvärv av utländska andelar som omsätts på en fondbörs.

A. 3. Utlänningars förvärv av inhemska andelar som inte omsätts på en fondbörs.

A. 4. Inlänningars förvärv av utländska andelar som inte omsätts på en fondbörs.

B. Tillträde till kapitalmarknaden för andelar utfärdade av företag för kollektiva investeringar

B. i) Introduktion på en fondbörs.

B. ii) Emission och placering på en kapitalmarknad.

B. ii) 1. Inhemska andelars tillträde till en utländsk kapitalmarknad.

B. ii) 2. Utländska andelars tillträde till den inhemska kapitalmarknaden.

V P AKTIVITETER MED VÄRDEPAPPER OCH ANDRA INSTRUMENT SOM

NORMALT OMSÄTTS PÅ PENNINGMARKNADEN ()

A. Transaktioner med värdepapper och andra instrument på penningmarknaden

A. 1. Utlänningars förvärv av inhemska värdepapper och andra instrument på penningmarknaden.

A. 2. Inlänningars förvärv av utländska värdepapper och andra instrument på penningmarknaden.

B. Tillträde till penningmarknaden för värdepapper och andra instrument

B. i) Introduktion på en erkänd penningmarknad ().

B. ii) Emission och placering på en erkänd penningmarknad.

B. ii) 1. Tillträde för inhemska värdepapper och andra instrument till en utländsk penningmarknad.

B. ii) 2. Tillträde till den inhemska penningmarknaden för utländska värdepapper och andra instrument.

VI P TRANSAKTIONER I LÖPANDE RÄKNING OCH ÖVER INLÅNINGSKONTON I

FINANSIELLA INSTITUT ()

A. Utlänningars transaktioner med inhemska finansiella institut

B. Inlänningars transaktioner med utländska finansiella institut

VII P KREDITER SOM HÄNFÖR SIG TILL VARU- ELLER TJÄNSTEHANDEL I

VILKEN EN INLÄNNING DELTAR ()

1. Kortfristiga (mindre än ett år).

2. Medelfristiga (ett till fem år).

3. Långfristiga (fem år eller mer).

A. Utlänningars krediter till inlänningar

B. Inlänningars krediter till utlänningar

VIII P FINANSIELLA LÅN OCH KREDITER

(i den mån de ej omfattas av I, VII eller XI) ()

1. Kortfristiga (mindre än ett år).

2. Medelfristiga (ett till fem år).

3. Långfristiga (fem år eller mer).

A. Utlänningars lån och krediter till inlänningar

B. Inlänningars lån och krediter till utlänningar

IX P BORGEN, ANDRA GARANTIFÖRBINDELSER OCH STÄLLANDE AV PANT

A. Utlänningars åtaganden gentemot inlänningar

B. Inlänningars åtaganden gentemot utlänningar

X P ÖVERFÖRINGAR I ANLEDNING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

A. Premier och betalningar avseende livförsäkring

A. 1. Avtal mellan inhemska livförsäkringsgivare och utlänningar.

A. 2. Avtal mellan utländska livförsäkringsgivare och inlänningar.

B. Premier och betalningar avseende kreditförsäkring

A. 1. Avtal mellan inhemska kreditförsäkringsgivare och utlänningar.

A. 2. Avtal mellan utländska kreditförsäkringsgivare och inlänningar.

C. Andra kapitalöverföringar avseende försäkringsavtal

XI P PERSONLIGA KAPITALRÖRELSER

A. Lån

B. Gåvor och donationer

C. Hemgift

D. Arv och testamentsförordnanden

E. Invandrares reglering av skulder i det tidigare hemlandet

F. Överföringar av tillgångar som inlänningar, i samband med utvandring, genomför vid tidpunkten för inflyttning i annat land eller under vistelsen utomlands

G. Överföringar av besparingar, som invandrare, under den tid de uppehåller sig i landet, genomför till det tidigare hemlandet

XII P IN- OCH UTFÖRSEL AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR

A. Värdepapper

B. Alla slags betalningsmedel

XIII P ANDRA KAPITALRÖRELSER

A. Arvsskatt och andra pålagor på kvarlåtenskapet

B. Skadestånd (i det fall det utgår i form av kapital)

C. Återbetalning vid hävande av avtal och återbetalning av opåkallade betalningar (där dessa kan anses utgöra kapital)

D. Upphovsrättsliga ersättningar: patent, mönster, varumärken och uppfinningar (överlåtelser och överföringar på grund av sådana överlåtelser)

E. Överföringar av medel som behövs för tillhandahållande av tjänster (i den mån de ej omfattas av VI)

F. Diverse

FÖRKLARINGAR

I denna nomenklatur och i direktivet skall följande uttryck ha den innebörd som framgår nedan.

Direkta investeringar

Investeringar av alla slag som görs av fysiska personer eller av handels- eller industriföretag eller finansiella företag och som har till syfte att upprätta varaktiga och direkta relationer mellan den person som tillhandahåller kapitalet och den företagare eller det företag som får tillgång till kapitalet för sin ekonomiska verksamhet. Detta begrepp skall således förstås i vidaste bemärkelse.

De företag som nämns under I P1 i nomenklaturen omfattar juridiskt självständiga företag (helägda dotterföretag) och filialer.

I fråga om de företag som nämns under I P2 i nomenklaturen och som är aktiebolag föreligger delägande genom direkt investering, då den aktiepost som innehas av en fysisk person, något annat företag eller någon annan aktieägare gör det möjligt för innehavaren att, i enlighet med nationell lagstiftning om aktiebolag eller på annan grund, effektivt medverka i ledningen eller kontrollen av bolaget.

Med långfristiga lån av andelskaraktär, sådana som anges under I P3 i nomenklaturen, avses lån med en löptid av mer än fem år och som lämnas i syfte att upprätta eller vidmakthålla varaktiga ekonomiska relationer. Som viktigaste exempel kan nämnas lån från ett företag till dotterföretag eller till bolag i vilka det har andel, samt lån förenade med andel i vinst. Lån som lämnas av finansiella institut i syfte att upprätta eller vidmakthålla varaktiga ekonomiska relationer ingår också under denna rubrik.

Investeringar i fast egendom

Köp av byggnader och mark samt uppförande av byggnader i privat regi i vinstsyfte eller för personligt bruk. I denna kategori ingår även nyttjanderätter, servitut och byggrätter.

Introduktion på en fondbörs eller en erkänd penningmarknad

Introduktion P i fastställd ordning P av värdepapper och andra överlåtbara instrument för handel, under offentlig eller icke offentlig övervakning, på en officiellt erkänd fondbörs eller på en officiellt erkänd del av penningmarknaden.

Värdepapper som omsätts på en fondbörs (noterade eller onoterade)

Värdepapper för vilka handeln är reglerad genom bestämmelser och vars kurser publiceras regelbundet, antingen på en officiell fondbörs (noterade värdepapper) eller av andra organ knutna till en fondbörs P t.ex. banksammanslutningar (onoterade värdepapper).

Emission av värdepapper och andra överlåtbara instrument

Försäljning genom utbud till allmänheten.

Placering av värdepapper och andra överlåtbara instrument

Direkt försäljning av värdepapper från emittenten eller från ett konsortium som emittenten givit i uppdrag att ombesörja försäljningen, utan att något erbjudande lämnas till allmänheten.

Inhemska eller utländska värdepapper och andra instrument

Värdepapper karakteriserade enligt bestämmelserna i det land där emittenten har sin huvudsakliga verksamhet. Inlänningars förvärv av inhemska värdepapper och andra instrument emitterade på en utländsk marknad betraktas som förvärv av utländska värdepapper.

Aktier och andra värdepapper av andelskaraktär

Omfattar även teckningsrätter för teckning av nya aktier vid emission.

Obligationer

Överlåtbara värdepapper som har en löptid av två år eller mer, räknat från emissionsdagen, och för vilka räntesatsen och villkoren för återbetalning av kapitalbelopp och ränta fastställts vid emissionstidpunkten.

Företag för kollektiva investeringar

Företag

P som har till ändamål att med anskaffat kapital företa kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper eller andra tillgångar och som i sin verksamhet tillämpar principen om riskspridning, samt

P vars andelar, på begäran av innehavarna och i enlighet med tillämpliga villkor fastlagda genom föreskrifter, genom avtal eller i bolagsordning, återköps eller inlöses, direkt eller indirekt, med medel ur företagets tillgångar. En åtgärd som ett sådant fondföretag vidtar för att säkra att börsvärdet av dess andelar inte i någon väsentlig mån avviker från andelarnas nettovärde skall jämställas med återköp eller inlösen.

Sådana företag kan bildas med stöd av lag, antingen på avtalsrättslig grund (som värdepappersfonder förvaltade av förvaltningsbolag) eller enligt trustlagstiftning (som "unit trusts") eller på bolagsrättslig grund (som investeringsbolag).

I detta direktiv omfattar "värdepappersfonder" även "unit trusts".

Värdepapper och andra instrument som normalt omsätts på penningmarknaden

Skattkammarväxlar och andra överlåtbara växlar, bankcertifikat och andra certifikat, bankaccepter och andra liknande instrument.

Krediter som hänför sig till varu- eller tjänstehandel

Avtalade handelskrediter (förskott eller delbetalningar för arbeten som pågår eller har beställts samt krediter för betalning i efterhand, med eller utan växel) samt finansiering av sådana krediter genom kreditinstitut. Denna kategori omfattar även factoring.

Finansiella lån och krediter

All slags finansiering genom finansiella institut, däribland sådan finansiering som hänför sig till varu- eller tjänstehandel i vilken ingen inlänning deltar.

Denna kategori omfattar även hypotekslån, konsumentkrediter och finansiell leasing, såväl som andra tjänster, t. ex. utställande av garantier och andra åtaganden i samband med certifikatprogram.

Inlänningar och utlänningar

Fysiska och juridiska personer så som definierats i varje medlemsstats valutakontrollföreskrifter.

Erhållen likvid (av placeringar, värdepapper m.m.)

Behållningen av försäljning inklusive eventuell värdestegring av kapital, återbetalningsbelopp, indrivna medel etc.

Fysiska och juridiska personer

Så som definierats i nationella föreskrifter.

Finansiella institut

Banker, sparbanker och institut som specialiserat sig på kort-, medel- eller långfristig kreditgivning, försäkringsbolag, "building societies", investeringsbolag och andra institut av motsvarande natur.

Kreditinstitut

Banker, sparbanker och institut som specialiserat sig på kort-, medel- eller långfristig kreditgivning.

BILAGA 2

>Plats för tabell>

BILAGA 3

TILL VILKEN HÄNVISAS I DIREKTIVETS ARTIKEL 5

>Plats för tabell>

BILAGA 4

TILL VILKEN HÄNVISAS I DIREKTIVETS ARTIKEL 6.2

I. Portugal får intill den 31 december 1990 tillämpa eller återinföra sådana restriktioner som vid tiden för anmälan av direktivet fanns i fråga om kapitalrörelser angivna i lista I nedan.

>Plats för tabell>

II. Spanien och Portugal får intill den 31 december 1990 respektive den 31 december 1992 tillämpa eller återinföra restriktioner som vid tiden för anmälan av direktivet fanns i fråga om kapitalrörelser angivna i lista II nedan:

>Plats för tabell>

III. Grekland, Spanien, Irland och Portugal får intill den 31 december 1992 tillämpa eller återinföra restriktioner som vid tiden för anmälan av direktivet fanns i fråga om kapitalrörelser angivna i lista III nedan:

>Plats för tabell>

IV. Grekland, Spanien, Irland och Portugal får intill den 31 december 1992 uppskjuta liberalisering av kapitalrörelser angivna i lista IV nedan:

>Plats för tabell>

BILAGA 5

Eftersom det dubbla växelkurssystem som tillämpas av Belgien och Luxemburg inte varit till hinder för kapitalrörelserna men trots detta utgör en onormal företeelse inom EMS och därför bör upphöra till förmån för en effektiv tillämpning av direktivet, och för att stärka det europeiska monetära systemet, förbinder sig dessa två medlemsstater att upphäva nämnda system per den 31 december 1992. De förbinder sig även att fram till dagen för dess upphävande styra systemet med tillämpning av metoder som i praktiken garanterar fria kapitalrörelser genom att de valutakurser som gäller på de två marknaderna inte uppvisar väsentliga och bestående skillnader.