Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och IrakEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 27/12/1996 s. 0001 - 0003RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 73g och 228a i detta,

med beaktande av den gemensamma ståndpunkten av den 17 december 1996 fastställd av rådet på grundval av artikel J.2 i Fördraget om Europeiska unionen avseende undantag från embargot mot Irak (1) vad gäller genomförandet av Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 660, 661, 666, 670 (1990), 687 (1991) och 986 (1995),

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Förenta nationernas säkerhetsråd beslutade, i enlighet med kapitel VII i Förenta nationernas stadga, i sina resolutioner 660, 661, 666, 670 (1990) och 687 (1991) att alla stater bör vidta nödvändiga åtgärder vad gäller avbrytandet av deras ekonomiska och finansiella förbindelser med Irak på det sätt som föreskrivs i dessa resolutioner.

Förenta nationernas säkerhetsråd beslutade vidare, i enlighet med kapitel VII i Förenta nationernas stadga, i sin resolution 986 (1995) att som en tillfällig åtgärd, för att tillgodose humanitära behov och på lämpliga villkor, tillåta import av olja och oljeprodukter med ursprung i Irak för att uppbringa de medel som är nödvändiga bl.a. för att betala importen av vissa varor till Irak och vissa handelsaktiviteter som är knutna till detta.

Villkoren under vilka de transaktioner och betalningar som hänför sig till de åtgärder som är tillåtna enligt denna förordning får genomföras måste fastställas på ett enhetligt sätt genom direkt tillämpliga gemenskapsföreskrifter.

Med hänsyn till kraven på öppenhet och insyn och mot bakgrund av den utveckling som ägt rum efter embargots införande bör gemenskapslagstiftningen om genomförande av vissa punkter i Förenta nationernas säkerhetsråds ovan nämnda resolutioner införlivas i ett heltäckande gemenskapsinstrument, som bland annat avser de produkter som omfattas av Fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och därför bör rådets förordningar (EEG) nr 2340/90 (2) och (EEG) nr 3155/90 (3) om hinder mot gemenskapens handel vad beträffar Irak upphävas. Medlemsstaterna i Europeiska kol- och stålgemenskapen har därför, genom beslut 96/740/EKSG (4), upphävt beslut 90/414/EKSG (5) med verkan från och med ikraftträdandet av denna förordning.

De åtgärder som beslutats för att genomföra säkerhetsrådets resolutioner 660, 661, 666, 670 (1990) och 687 (1991) på de områden som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning skall fortsätta att tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande är förbjudet:

1. Införsel till gemenskapens territorium av alla varor och produkter som har sitt ursprung i eller som kommer från Irak.

2. Export till Irak av alla varor och produkter som har sitt ursprung i, som kommer från eller som har transiterats genom gemenskapen.

3. Tillhandahållande av icke-finansiella tjänster som främjar Iraks ekonomi, och i synnerhet

i) när det gäller ekonomiska aktiviteter som genomförs i eller styrs från Irak, eller

ii) till fysiska personer i Irak, juridiska personer som har bildats eller konstituerats enligt irakisk lagstiftning, eller organisationer som utöver ekonomiska aktiviteter (oavsett om detta sker i Irak eller inte) och som styrs av personer som har sitt hemvist i Irak eller organisationer som har bildats eller konstituerats enligt irakisk lagstiftning.

4. Att tillåta flygplan att starta från, landa i eller flyga över gemenskapens territorium om flygplanet medför last till eller från Irak eller om dess destination är Irak, eller om det har startat på irakiskt territorium.

5. Alla aktiviteter vars målsättning eller verkan är att främja de aktiviteter som nämns i denna artikel.

Artikel 2

Förbuden i artikel 1 gäller inte följande:

1. Införsel till gemenskapens territorium av

a) varor eller produkter som har sitt ursprung i eller som kommer från Irak och som exporterades före den 7 augusti 1990,

b) olja och oljeprodukter med ursprung i Irak, när Iraks export har godkänts i enlighet med säkerhetsrådets resolution 986 (1995) och på de betalningsvillkor som fastställts av den kommitté som inrättats genom säkerhetsrådets resolution 661 (1990).

2. Ekonomiska och andra viktiga transaktioner som direkt kan hänföras till import till gemenskapen av de produkter som nämns i punkt 1 b i denna artikel.

3. Export från eller transitering genom gemenskapen till Irak av

a) produkter som uteslutande är avsedda för medicinska ändamål, efter tillstånd av medlemsstatens behöriga myndighet,

b) livsmedel, efter det att nämnda kommitté har underrättats,

c) material och leveranser för grundläggande civila behov, när exporten till Irak har godkänts av nämnda kommitté,

d) delar och utrustning som är nödvändiga för säker drift av oljeledningssystemet Kirkuk-Yumurtalik i Irak, när exporten till Irak har godkänts i enlighet med säkerhetsrådets resolution 986 (1995) och på de betalningsvillkor som fastställts av den kommitté som inrättats genom säkerhetsrådets resolution 661 (1990),

e) andra produkter vars export har godkänts av nämnda kommitté.

4. Aktiviteter som är direkt nödvändiga för export av de produkter som nämns i punkt 3 d i denna artikel, inbegripet ekonomiska transaktioner som kan hänföras till dessa.

5. Tillhandahållande av post- och telekommunikationstjänster, medicinska tjänster som är nödvändiga för driften av befintliga sjukhus liksom icke-finansiella tjänster som följer av avtal eller ändringar i avtal som ingåtts före den 7 augusti 1990, om genomförandet av dessa inleddes före detta datum.

6. Flygningar som har godkänts av nämnda kommitté eller som är avsedda för Förenta nationernas aktiviteter i Irak.

7. Tjänster som ovillkorligen kan hänföras till de aktiviteter som nämns i punkt 1 a, 3 a, b, c, e samt punkterna 5 och 6 ovan.

Artikel 3

Olja eller oljeprodukter som exporteras av Irak i enlighet med säkerhetsrådets resolution 986 (1995) och som fortfarande är i Iraks ägo eller betalningar i samband med dessa exporter, skall omfattas av immunitet mot rättsliga förfaranden och inte kunna göras till föremål för någon form av beslagtagande, införsel eller utmätning.

Artikel 4

Direkta eller indirekta betalningar från det konto som fastställts av nämnda kommitté enligt resolution 986 (1995) skall vara avsedda endast för de ändamål som anges i punkt 8 i den resolutionen och som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, och får inte avdelas till något annat ändamål.

Artikel 5

Artikel 1 4 skall tillämpas oavsett vilka rättigheter eller skyldigheter som tilldelas eller åläggs genom internationella avtal eller andra avtal som har ingåtts, eller genom licenser som har beviljats, före ikraftträdandet av denna förordning.

Artikel 6

Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra relevanta uppgifter om tillämpliga förfaranden för att underrätta den nämnda kommittén eller få det godkännande som krävs av kommittén när det gäller sådana transaktioner eller aktiviteter som anges i artikel 2, och i synnerhet de som rör betalningar från det irakiska kontot i enlighet med de villkor som fastställts av nämnda kommitté samt andra relevanta uppgifter i samband med genomförandet av denna förordning.

Artikel 7

1. Kommissionen och medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att denna förordning genomförs.

2. De skall underrätta varandra om vilka åtgärder som vidtagits när det gäller embargot mot Irak och överlämna andra relevanta uppgifter som rör denna förordning så som förteckningen över oljebolag som tillåts handla direkt med den kommitté som inrättats enligt säkerhetsrådets resolution 661 (1990), överträdelser och andra genomförandeproblem, och avgöranden från nationella domstolar.

3. Varje medlemsstat skall fastställa vilka sanktioner som skall införas om bestämmelserna i denna förordning överträds.

Artikel 8

Förordning (EEG) nr 2340/90 och förordning (EEG) nr 3155/90 upphävs härmed.

Artikel 9

Denna förordning skall tillämpas inom Europeiska gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum, och på alla flygplan och fartyg som står under en medlemsstats jurisdiktion samt på alla personer som befinner sig på annan plats men som är medborgare i en medlemsstat och på alla organ som bildats eller konstituerats enligt en medlemsstats lagstiftning.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med 10 december 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1996.

På rådets vägnar

I. YATES

Ordförande

(1) Se sidan 5 i detta nummer av EGT.

(2) EGT nr L 213, 9.8.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1194/91 (EGT nr L 115, 8.5.1991, s. 37).

(3) EGT nr L 304, 1.11.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1194/91 (EGT nr L 115, 8.5.1991, s. 37).

(4) Se sidan 4 i detta nummer av EGT.

(5) EGT nr L 213, 9.8.1990, s. 3. Beslutet senast ändrat genom beslut 91/265/EKSG (EGT nr L 127, 23.5.1991, s. 27).