Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

98/317/EG: Rådets beslut av den 3 maj 1998 i enlighet med artikel 109j.4 i fördragetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 139 , 11/05/1998 s. 0030 - 0035RÅDETS BESLUT av den 3 maj 1998 i enlighet med artikel 109j.4 i fördraget (98/317/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD, som sammanträder på statschefs- eller regeringschefsnivå, har fattat detta beslut

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 109j.4 i detta,

med beaktande av kommissionens rapport,

med beaktande av Europeiska monetära institutets rapport,

med beaktande av rådets rekommendation av den 1 maj 1998,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

med beaktande av följande:

(1) Enligt artikel 109j.4 i fördraget skall den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU) börja den 1 januari 1999.

(2) Rådet har den 1 maj 1998 i enlighet med artikel 109j.2 i fördraget och på grundval av de rapporter som kommissionen och Europeiska monetära institutet har lagt fram om hur medlemsstaterna fullgör sina förpliktelser när det gäller att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen, bedömt om varje enskild medlemsstat uppfyller de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan och i form av en rekommendation meddelat följande resultat till rådet, som sammanträder på statschefs- eller regeringschefsnivå:

Belgien

I Belgien är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Belgien under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,4 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Belgien inte är föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Belgien har deltagit i växelkursmekanismen under de två senaste åren. Under denna tid har den belgiska francen (BEF) inte varit utsatt för allvarliga spänningar och Belgien har inte på eget initiativ devalverat den bilaterala centralkursen för BEF i förhållande till någon annan medlemsstats valuta,

- den långfristiga räntesatsen i Belgien under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 5,7 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Belgien har, såvitt avser alla de fyra kriterierna, uppnått en hög grad av varaktig konvergens.

Belgien uppfyller således de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Tyskland

I Tyskland är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Tyskland under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,4 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Tyskland inte är föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Tyskland har deltagit i växelkursmekanismen under de två senaste åren. Under denna tid har den tyska marken (DEM) inte varit utsatt för allvarliga spänningar och Tyskland har inte på eget initiativ devalverat den bilaterala centralkursen för DEM i förhållande till någon annan medlemsstats valuta,

- den långfristiga räntesatsen i Tyskland under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 5,6 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Tyskland har, såvitt avser alla de fyra kriterierna, uppnått en hög grad av varaktig konvergens.

Tyskland uppfyller således de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Grekland

I Grekland är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Grekland under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 5,2 %, vilket är högre än referensvärdet,

- rådet den 26 september 1994 beslutade att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser i Grekland och att detta beslut inte har upphävts,

- Greklands valuta inte deltog i växelkursmekanismen under den tvåårsperiod som avslutades i februari 1998. Under denna tid har den grekiska drakman (GRD) varit relativt stabil i förhållande till ERM-valutorna men den har ibland varit utsatt för spänningar, vilka har motverkats med hjälp av tillfälliga höjningar av de inhemska räntorna och interventioner på valutamarknaden. Den grekiska drakman anslöts till växelkursmekanismen i mars 1998,

- den långfristiga räntesatsen i Grekland under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 9,8 %, vilket är över referensvärdet.

Grekland uppfyller inte något av de konvergenskriterier som anges i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1.

Grekland uppfyller således inte de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Spanien

I Spanien är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Spanien under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,8 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Spanien inte är föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Spanien har deltagit i växelkursmekanismen under de två senaste åren. Under denna tid har den spanska pesetan (ESP) inte varit utsatt för allvarliga spänningar och Spanien har inte på eget initiativ devalverat den bilaterala centralkursen för ESP i förhållande till någon annan medlemsstats valuta,

- den långfristiga räntesatsen i Spanien under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 6,3 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Spanien har, såvitt avser alla de fyra kriterierna, uppnått en hög grad av varaktig konvergens.

Spanien uppfyller således de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Frankrike

I Frankrike är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Frankrike under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,2 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Frankrike inte är föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Frankrike har deltagit i växelkursmekanismen under de två senaste åren. Under denna tid har den franska francen (FRF) inte varit utsatt för allvarliga spänningar och Frankrike har inte på eget initiativ devalverat den bilaterala centralkursen för FRF i förhållande till någon annan medlemsstats valuta,

- den långfristiga räntesatsen i Frankrike under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 5,5 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Frankrike har, såvitt avser alla de fyra kriterierna, uppnått en hög grad av varaktig konvergens.

Frankrike uppfyller således de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Irland

I Irland är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Irland under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,2 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Irland under den andra etappen av EMU inte har varit föremål för några rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Irland har deltagit i växelkursmekanismen under de två senaste åren. Under denna tid har det irländska pundet (IEP) inte varit utsatt för allvarliga spänningar och den bilaterala centralkursen för IEP har inte devalverats i förhållande till någon annan medlemsstats valuta. Den 16 mars 1998 revalverades den bilaterala centralkursen för IEP i förhållande till alla övriga valutor i växelkursmekanismen med 3 % på begäran av de irländska myndigheterna,

- den långfristiga räntesatsen i Irland under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 6,2 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Irland har, såvitt avser alla de fyra kriterierna, uppnått en hög grad av varaktig konvergens.

Irland uppfyller således de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Italien

I Italien är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Italien under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,8 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Italien inte är föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Italien återanslöt sig till växelkursmekanismen i november 1996. Under perioden mars 1996-november 1996 steg den italienska liran (ITL) i värde gentemot valutorna i växelkursmekanismen. Sedan ITL återinträdde i växelkursmekanismen har den inte varit utsatt för allvarliga spänningar och Italien har inte på eget initiativ devalverat den bilaterala centralkursen för ITL i förhållande till någon annan medlemsstats valuta.

- den långfristiga räntesatsen i Italien under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 6,7 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Italien uppfyller de konvergenskriterier som anges i artikel 109j.1 första, andra och fjärde strecksatserna. Vad gäller det kriterium som anges i artikel 109j.1 tredje strecksatsen har ITL uppvisat tillräcklig stabilitet under de två senaste åren, trots att den återanslöts till växelkursmekanismen först i november 1996. Av dessa skäl har Italien uppnått en hög grad av varaktig konvergens.

Italien uppfyller således de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Luxemburg

Luxemburg har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att dess nationella lagstiftning, inklusive stadgan för centralbanken, skall vara förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Luxemburg under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,4 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Luxemburg under den andra etappen av EMU inte har varit föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Luxemburg har deltagit i växelkursmekanismen under de två senaste åren. Under denna tid har den luxemburgska francen (LUF) inte varit utsatt för allvarliga spänningar och Luxemburg har inte på eget initiativ devalverat den bilaterala centralkursen för LUF i förhållande till någon annan medlemsstats valuta,

- den långfristiga räntesatsen i Luxemburg under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 5,6 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Luxemburg har, såvitt avser alla de fyra kriterierna, uppnått en hög grad av varaktig konvergens.

Luxemburg uppfyller således de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Nederländerna

I Nederländerna är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Nederländerna under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,8 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Nederländerna inte är föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Nederländerna har deltagit i växelkursmekanismen under de två senaste åren. Under denna tid har den nederländska gulden (NLG) inte varit utsatt för allvarliga spänningar och Nederländerna har inte på eget initiativ devalverat den bilaterala centralkursen för NLG i förhållande till någon annan medlemsstats valuta,

- den långfristiga räntesatsen i Nederländerna under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 5,5 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Nederländerna har, såvitt avser alla de fyra kriterierna, uppnått en hög grad av varaktig konvergens.

Nederländerna uppfyller således de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Österrike

I Österrike är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Österrike under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,1 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Österrike inte är föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Österrike har deltagit i växelkursmekanismen under de två senaste åren. Under denna tid har den österrikiska schillingen (ATS) inte varit utsatt för allvarliga spänningar och Österrike har inte på eget initiativ devalverat den bilaterala centralkursen för ATS i förhållande till någon annan medlemsstats valuta,

- den långfristiga räntesatsen i Österrike under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 5,6 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Österrike har, såvitt avser alla de fyra kriterierna, uppnått en hög grad av varaktig konvergens.

Österrike uppfyller således de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Portugal

I Portugal är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Portugal under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,8 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Portugal inte är föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Portugal har deltagit i växelkursmekanismen under de två senaste åren. Under denna tid har den portugisiska escudon (PTE) inte varit utsatt för allvarliga spänningar och Portugal har inte på eget initiativ devalverat den bilaterala centralkursen för PTE i förhållande till någon annan medlemsstats valuta,

- den långfristiga räntesatsen i Portugal under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 6,2 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Portugal har, såvitt avser alla de fyra kriterierna, uppnått en hög grad av varaktig konvergens.

Portugal uppfyller således de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Finland

I Finland är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget och med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Finland under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,3 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Finland inte är föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Finland har varit medlem i växelkursmekanismen sedan oktober 1996. Under perioden mars 1996-oktober 1996 steg den finska marken (FIM) i värde gentemot valutorna i växelkursmekanismen. Sedan FIM anslöts till växelkursmekanismen har den inte varit utsatt för allvarliga spänningar och Finland har inte på eget initiativ devalverat den bilaterala centralkursen för FIM i förhållande till någon annan medlemsstats valuta,

- den långfristiga räntesatsen i Finland under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 5,9 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Finland uppfyller de konvergenskriterier som anges i artikel 109j.1 första, andra och fjärde strecksatserna. Vad gäller det kriterium som anges i artikel 109j.1 tredje strecksatsen har FIM uppvisat tillräcklig stabilitet under de två senaste åren, trots att den inträdde i växelkursmekanismen först i oktober 1996. Av dessa skäl har Finland uppnått en hög grad av varaktig konvergens.

Finland uppfyller således de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

Sverige

I Sverige är den nationella lagstiftningen, inklusive stadgan för landets centralbank, inte förenlig med artiklarna 107 och 108 i fördraget eller med stadgan för det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I fråga om uppfyllande av konvergenskriterierna i de fyra strecksatserna i artikel 109j.1 i fördraget gäller att

- den genomsnittliga inflationstakten i Sverige under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till 1,9 %, vilket är lägre än referensvärdet,

- Sverige inte är föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser,

- Sveriges valuta aldrig har deltagit i växelkursmekanismen. Under den tvåårsperiod som granskas har den svenska kronan (SEK) varierat i förhållande till de valutor som deltar i växelkursmekanismen, vilket bland annat återspeglar frånvaron av ett växelkursmål,

- den långfristiga räntesatsen i Sverige under den tolvmånadersperiod som avslutades i januari 1998 uppgick till i genomsnitt 6,5 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Sverige uppfyller de konvergenskriterier som anges i artikel 109j.1 första, andra och fjärde strecksatserna men inte det kriterium som anges i tredje strecksatsen i den nämnda artikeln.

Sverige uppfyller således inte de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

(3) Rådet, som sammanträder på statschefs- eller regeringschefsnivå, anser, efter att ha gjort en samlad utvärdering för varje enskild medlemsstat och under beaktande av de ovan nämnda rapporterna från kommissionen och Europeiska monetära institutet, Europaparlamentets yttrande och rådets rekommendationer av den 1 maj 1998, att Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Finland uppfyller de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan.

(4) Grekland och Sverige uppfyller för närvarande inte de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan. Grekland och Sverige skall följaktligen ges undantag i enlighet med artikel 109k i fördraget.

(5) Förenade kungariket har i enlighet med punkt 1 i protokoll nr 11 till fördraget anmält till rådet att landet inte avser att gå över till den tredje etappen av EMU den 1 januari 1999. Till följd av denna anmälan innehåller punkterna 4-9 i protokoll nr 11 de bestämmelser som skall gälla för Förenade kungariket om och så länge som Förenade kungariket inte har gått över till den tredje etappen.

(6) Danmark har i enlighet med punkt 1 i protokoll nr 12 till fördraget och det beslut som stats- eller regeringscheferna fattade i Edinburgh i december 1992 anmält till rådet att landet inte kommer att delta i den tredje etappen av EMU. Till följd av denna anmälan skall alla de artiklar och bestämmelser i fördraget och i ECBS-stadgan som avser ett undantag gälla för Danmark.

(7) Till följd av de ovannämnda anmälningarna var det inte nödvändigt för rådet att göra någon bedömning enligt artikel 109j.2 i fråga om Förenade kungariket och Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Finland uppfyller de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan den 1 januari 1999.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 1998.

På rådets vägnar

T. BLAIR

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 2 maj 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT).