Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 2866/98 av den 31 december 1998 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euronEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 359 , 31/12/1998 s. 0001 - 0002RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2866/98 av den 31 december 1998 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 109l.4 första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1), och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 109j.4 i fördraget skall den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen börja den 1 januari 1999. Rådet, som sammanträdde på stats- och regeringschefsnivå, bekräftade den 3 maj 1998 att Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Finland uppfyller de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan den 1 januari 1999 (2).

(2) Enligt rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (3) skall euron från och med den 1 januari 1999 vara valutan för de medlemsstater som inför den gemensamma valutan. Införandet av euron kräver att de omräkningskurser fastställs enligt vilka euron skall ersätta de nationella valutorna och enligt vilka euron skall delas upp i de nationella valutaenheterna. Omräkningskurserna i artikel 1 är de omräkningskurser som avses i artikel 1 tredje stecksatsen i förordning (EG) nr 974/98.

(3) Enligt rådets förordning (EG) nr 1103/97 av den 17 juni 1997 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron (4) skall varje hänvisning till ecun i ett rättsligt instrument ersättas med en hänvisning till euron till en kurs av en euro för en ecu. Enligt artikel 109l.4 andra meningen i fördraget skall fastställandet av omräkningskurserna inte i sig ändra ecuns externa värde. Detta säkerställs genom att som omräkningskurser fastställa växelkurserna gentemot ecun för de medlemsstaters valutor som inför den gemensamma valutan, såsom kommissionen beräknar dessa växelkurser den 31 december 1998 enligt det fastställda förfarandet för att beräkna de dagliga officiella ecukurserna.

(4) Ministrarna för de medlemsstater som inför euron som sin gemensamma valuta, dessa medlemsstaters chefer för centralbankerna, kommissionen och Europeiska monetära institutet/Europeiska centralbanken har utfärdat två kommunikéer, den 3 maj 1998 (5) respektive den 26 september 1998, om hur de oåterkalleligen fastställda omräkningskurserna för euron kommer att beräknas och fastställas.

(5) Enligt förordning (EG) nr 1103/97 skall omräkningskurserna fastställas som en euro uttryckt i var och en av de nationella valutorna för de medlemsstater som inför euron. För att säkerställa en hög grad av exakthet kommer omräkningskurserna att fastställas med sex signifikanta siffror och det kommer inte att fastställas några inverterade kurser och inte heller några bilaterala kurser mellan valutorna för de medlemsstater som inför euron.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De oåterkalleligen låsta omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron skall vara följande:

1 euro // = 40,3399 belgiska franc

// = 1,95583 tyska mark

// = 166,386 spanska pesetas

// = 6,55957 franska franc

// = 0,787564 irländska pund

// = 1 936,27 italienska lire

// = 40,3399 luxemburgska franc

// = 2,20371 nederländska gulden

// = 13,7603 österrikiska schilling

// = 200,482 portugisiska escudos

// = 5,94573 finska mark

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 december 1998.

På rådets vägnar

R. EDLINGER

Ordförande

(1) EGT C 412, 31.12.1998, s. 1.

(2) Rådets beslut 98/317/EG av den 3 maj 1998 i enlighet med artikel 109j.4 i fördraget (EGT L 139, 11.5.1998, s. 30).

(3) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(4) EGT L 162, 19.6.1997, s. 1.

(5) EGT C 160, 27.5.1998, s. 1.