Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 1478/2000 av den 19 juni 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euronEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 07/07/2000 s. 0001 - 0001Rådets förordning (EG) nr 1478/2000

av den 19 juni 2000

om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 123.5 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 2866/98 av den 31 december 1998 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron(2) fastställs de omräkningskurser som skall gälla från och med den 1 januari 1999 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron(3).

(2) I rådets beslut 98/317/EG av den 3 maj 1998 i enlighet med artikel 121.4 i fördraget(4) fastställdes att Grekland inte uppfyllde de nödvändiga villkoren för att införa den gemensamma valutan.

(3) Enligt rådets beslut 2000/427/EG av den 19 juni 2000 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om införande av den gemensamma valutan i Grekland den 1 januari 2001(5) uppfyller Grekland nu de nödvändiga villkoren och Greklands undantag bör upphävas med verkan från och med den 1 januari 2001.

(4) För att införa euron i Grekland krävs det att omräkningskursen mellan euron och drakman fastställs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förteckningen över omräkningskurser i artikel 1 i förordning (EG) nr 2866/98 skall följande införas mellan kursen för den tyska marken och den spanska pesetan:"= 340,750 grekiska drakmer."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Santa Maria da Feira den 19 juni 2000.

På rådets vägnar

J. Pina Moura

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 16 juni 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 359, 31.12.1998, s. 1.

(3) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(4) EGT L 139, 11.5.1998, s. 30.

(5) Se sidan 19 i detta nummer av EGT.