Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 2596/2000 av den 27 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euronEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 29/11/2000 s. 0002 - 0003Rådets förordning (EG) nr 2596/2000

av den 27 november 2000

om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 123.5 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron(4) föreskrivs att euron skall ersätta valutorna i de medlemsstater som vid den tidpunkt då den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen inleddes uppfyllde de nödvändiga villkoren för att anta den gemensamma valutan. Den förordningen innehåller också bestämmelser som gäller dessa medlemsstaters nationella valutaenheter under övergångsperioden fram till och med den 31 december 2001 samt bestämmelser om sedlar och mynt.

(2) I rådets beslut 98/317/EG av den 3 maj 1998 i enlighet med artikel 121.4 i fördraget(5) fastställdes att Grekland inte uppfyllde de nödvändiga villkoren för att anta den gemensamma valutan.

(3) Enligt rådets beslut 2000/427/EG av den 19 juni 2000 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget(6) uppfyller Grekland nu de nödvändiga villkoren, och undantaget till förmån för Grekland skall upphävas med verkan från och med den 1 januari 2001.

(4) Införandet av euron i Grekland kräver att de bestämmelser om införande av euron som är tillämpliga i de medlemsstater som införde euron vid inledningen av den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen utvidgas till att omfatta Grekland.

(5) För de medlemsstater vilkas valuta ersätts av euron efter den dag då den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen inleddes bör definitionen av "nationell valutaenhet" avse medlemsstatens valutaenhet så som den definierades omedelbart innan euron infördes i medlemsstaten i fråga.

(6) Bestämmelserna om övergångsperioden gäller i Greklands fall från och med den 1 januari 2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 974/98:

1. Artikel 1 ändras på följande sätt:

a) I den första strecksatsen skall ordet "Grekland" införas mellan orden "Tyskland" och "Spanien".

b) I den tredje strecksatsen skall orden "eller, enligt punkt 5 i den artikeln" införas mellan "enligt artikel 1091.4 första meningen i fördraget" och "oåterkalleligen fastställt för varje deltagande medlemsstats valuta".

c) I den femte strecksatsen skall orden "eller, i förekommande fall, dagen innan euron ersätter valutan i den medlemsstat som inför euron vid en senare tidpunkt" läggas till på slutet.

2. Första meningen i artikel 2 skall ersättas med följande:"Från och med den 1 januari 1999 skall valutan i de deltagande medlemsstaterna, utom Grekland, vara euron. Från och med den 1 januari 2001 skall valutan i Grekland vara euron."

3. På slutet av artikel 9 skall följande läggas till:"eller, vad gäller Grekland, till och med den 31 december 2000."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 2000.

På rådets vägnar

L. Fabius

Ordförande

(1) EGT C 177 E, 27.6.2000, s. 98.

(2) Yttrandet angivet den 16 juni 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 177, 27.6.2000, s. 11.

(4) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(5) EGT L 139, 11.5.1998, s. 30.

(6) EGT L 167, 7.7.2000, s. 19.