Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2003/89/EG: Rådets beslut av den 21 januari 2003 om att det föreligger ett alltför stort underskott i Tyskland – tillämpning av artikel 104.6 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapenEuropeiska unionens officiella tidning nr L 034 , 11/02/2003 s. 0016 - 0017Rådets beslut

av den 21 januari 2003

om att det föreligger ett alltför stort underskott i Tyskland - tillämpning av artikel 104.6 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

(2003/89/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 104.6 i detta,

med beaktande av kommissionens rekommendation enligt artikel 104.6 i fördraget,

med beaktande av Tysklands synpunkter, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 104 i fördraget skall medlemsstaterna under den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU) undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2) Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet att ha sunda offentliga finanser som ett sätt att förbättra förutsättningarna för prisstabilitet och kraftig varaktig tillväxt som leder till att nya arbetstillfällen skapas.

(3) I Europeiska rådets Amsterdamresolution om stabilitets- och tillväxtpakten av den 17 juni 1997 uppmanas högtidligen alla parter, nämligen medlemsstaterna, rådet och kommissionen, att strikt och punktligt tillämpa fördraget samt stabilitets- och tillväxtpakten.

(4) Enligt förfarandet vid alltför stora underskott i artikel 104 i fördraget skall beslut fattas om att det föreligger ett alltför stort underskott. I det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott som fogas till fördraget anges ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 3605/93 av den 22 november 1993 om tillämpningen av det protokoll om förfarandet vid allt för stora underskott som är fogat till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen(1), anges närmare bestämmelser och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i nämnda protokoll.

(5) Enligt artikel 104.5 i fördraget är kommissionen skyldig att avge ett yttrande till rådet om kommissionen anser att det föreligger eller kan uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Kommissionen avgav ett sådant yttrande om Tyskland till rådet den 8 januari 2003. Av detta yttrande framgår följande:

- Sedan kommissionen offentliggjort sin höstprognos den 13 november 2002, som för Tysklands del visade ett underskott i den offentliga sektorns finanser på 3,8 % av BNP för 2002, utarbetade kommissionen i november 2002 en rapport om Tyskland i enlighet med artikel 104.3 i fördraget och tog då hänsyn till alla faktorer av betydelse.

- I enlighet med artikel 104.4 i fördraget har Ekonomiska och finansiella kommittén yttrat sig om kommissionens rapport.

- Tyskland har överlämnat ett uppdaterat stabilitetsprogram i enlighet med artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken(2); programmet antogs av förbundsregeringen den 18 december 2002. Enligt uppdateringen uppgick underskottet i de offentliga finanserna 2002 till 3,75 % av BNP.

- Kommissionen anser att det föreligger ett alltför stort underskott i Tyskland.

(6) I artikel 104.6 i fördraget föreskrivs att rådet skall beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten innan det efter en allsidig bedömning avgör om ett alltför stort underskott föreligger.

(7) Den allsidiga bedömningen leder till följande slutsatser: I slutet av 1990-talet, när Tysklands ekonomiska tillväxt var relativt stark, hade man endast gjort begränsade framsteg mot en konsolidering av de offentliga finanserna och underskottet i den offentliga sektorns finanser låg kvar på omkring 1,5 % av BNP. Det fanns således ett begränsat budgetutrymme för att hantera effekterna av en konjunkturavmattning eller av oväntade intäktsbortfall på grund av en skattereform som genomfördes 2001. Från en lågt underskott på 1,4 % av BNP år 2000 steg underskottet till 3,7 % av BNP år 2002, vilket betydligt överskrider referensvärdet på 3 %. De allmänna ekonomiska förutsättningarna har försämrats i Tyskland liksom på andra håll, men överskridandet av de offentliga utgifterna och intäktsbortfallet kan endast delvis förklaras med konjunkturmässiga faktorer. Dessutom räknar man med att den offentliga skulden kommer att öka till 60,9 % av BNP i slutet av 2002, vilket också i någon mån överskrider det berörda referensvärdet på 60 % av BNP.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Efter en allsidig bedömning framgår det att det föreligger ett alltför stort underskott i Tyskland.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 21 januari 2003.

På rådets vägnar

N. Christodoulakis

Ordförande

(1) EGT L 332, 31.12.1993, s. 7. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 351/2002 (EGT L 55, 26.2.2002, s. 23).

(2) EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.