Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 208/2003 av den 3 februari 2003 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 2465/96 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och IrakEuropeiska unionens officiella tidning nr L 028 , 04/02/2003 s. 0026 - 0029Kommissionens förordning (EG) nr 208/2003

av den 3 februari 2003

om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 2465/96 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak(1) senast ändrad genom förordning (EG) nr 1346/2002(2), särskilt artikel 6 sista stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) Bilaga II till förordning (EG) nr 2465/96 innehåller ett formulär med rubriken "Notification or Request to Ship Goods to Iraq" som skall fyllas i av berörda parter om export till Irak skall anmälas till den kommitté som inrättats genom Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 661(1990), om ansökningar om godkännande av export till Irak skall lämnas till denna kommitté eller om ansökningar om betalning för export till Irak skall adresseras till Förenta nationernas generalsekretariats kontor för Irakprogrammet.

(2) Den 30 december 2002 antog säkerhetsrådet resolution 1454(2002) som innehåller en ändrad version av formuläret med rubriken "Notification or Request to Ship Goods to Iraq" och bilaga II bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 2465/96 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 2003.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 337, 27.12.1996, s. 1.

(2) EGT L 197, 26.7.2002, s. 1.

BILAGA

"BILAGA II

>PIC FILE= "L_2003028SV.002703.TIF">

>PIC FILE= "L_2003028SV.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003028SV.002901.TIF">"