Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 1799/2003 av den 13 oktober 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med IrakEuropeiska unionens officiella tidning nr L 264 , 15/10/2003 s. 0012 - 0013Rådets förordning (EG) nr 1799/2003

av den 13 oktober 2003

om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av rådets gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP av den 7 juli 2003 om Irak(1), ändrad genom gemensam ståndpunkt 2003/735/GUSP(2),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Med hänvisning till FN:s säkerhetsråds resolution 1483 (2003) av den 22 maj 2003 antog rådet förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak(3), vilken bland annat innehåller bestämmelser om åtgärder för frysning av tillgångar riktade mot den före detta irakiska regeringen och andra statliga enheter. Dessa åtgärder trädde i kraft den 9 juli 2003.

(2) En översyn av de relevanta texterna har lett till slutsatsen att det i resolutionen inte krävs att åtgärderna för frysning av tillgångar tillämpas på sådana tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör de ministerier och andra offentliga enheter som inte fanns utanför Irak den 22 maj 2003, men lämnade Irak efter den dagen.

(3) Förbudet mot att göra tillgångar och ekonomiska resurser tillgängliga för offentliga enheter i Irak, vilket försämrar dessa enheters sätt att fungera och onödigt hämmar återuppbyggnaden av Irak, bör därför omprövas. Förtydligandet om exportrelaterade inbetalningar genom de statliga banker som ingår i förteckningen i den relevanta bilagan i förordning (EG) nr 1210/2003 blir därmed överflödigt.

(4) I resolution 1483 (2003) framställs frysandet av tillgångar och ekonomiska resurser som första steget i en process, som skall leda fram till att dessa överförs till utvecklingsfonden för Irak. Tillgångar och ekonomiska resurser som är föremål för en kvarstad eller dom som upprättats eller meddelats före den 22 maj 2003 undantas också från denna process. Det är därför inte lämpligt att bibehålla frysningsåtgärderna, om de aktuella tillgångarna och ekonomiska resurserna uttryckligen undantas från kravet på att de skall överföras till nämnda fond.

(5) Det bör noteras att avsaknaden av krav på frysning inte bör påverka tillämpningen av de normala reglerna om erkännande och verkställighet av skiljedomar och utländska domar. Dessutom bör inget undantag beviljas för en dom som avgivits i strid mot rådets förordning (EG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner(4).

(6) Eftersom dessa ändringar gäller tolkningen av resolution 1483 (2003), är det lämpligt att de tillämpas retroaktivt från och med den dag då förordning (EG) nr 1210/2003 trädde i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1210/2003 ändras härmed på följande sätt:

1. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör Iraks tidigare regering eller någon eller något av den regeringens offentliga organ, företag - inbegripet privaträttsliga företag i vilka de offentliga myndigheterna äger eller kontrollerar en majoritetsandel - eller inrättningar som identifierats av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga III skall frysas, om de fanns utanför Irak den 22 maj 2003.

2. Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs eller innehas av följande personer, som identifierats av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga IV, skall frysas:

a) F.d. president Saddam Hussein.

b) Högre tjänstemän i hans regim.

c) Deras närmaste familjemedlemmar.

d) Juridiska personer, organ eller enheter som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av de personer som avses i leden a, b och c eller av en fysisk eller juridisk person som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner.

3. Inga tillgångar får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller vara till gagn för en fysisk eller juridisk person, ett organ eller en enhet som förtecknas i bilaga IV.

4. Inga ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller vara till gagn för en fysisk eller juridisk person, ett organ eller en enhet som förtecknas i bilaga IV, så att den personen, det organet eller den enheten kan erhålla tillgångar, varor eller tjänster."

2. Artikel 5.2 skall utgå.

3. Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. Genom undantag från artikel 4 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga V tillåta att frysta tillgångar och ekonomiska resurser frigörs, om samtliga följande villkor uppfylls:

a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för kvarstad meddelad genom ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som meddelades före den 22 maj 2003 eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen.

b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Indrivningen av fordringen innebär inget brott mot förordning (EG) nr 3541/92.

d) Erkännandet av en kvarstad eller dom står inte i strid med den berörda medlemsstatens offentliga politik.

2. I alla andra fall skall frysningen av tillgångar, ekonomiska resurser och intäkter av ekonomiska resurser som frysts i enlighet med artikel 4 endast upphävas för att dessa skall kunna överföras till den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken, i enlighet med de villkor som fastställs i resolution 1483 (2003) från FN:s säkerhetsråd."

4. Rubriken till bilaga V skall ersättas med följande:

"Förteckning över de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 6, 7 och 8."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 9 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 13 oktober 2003.

På rådets vägnar

F. Frattini

Ordförande

(1) EUT L 169, 8.7.2003, s. 72.

(2) Se sidan 40 i detta nummer av EUT.

(3) EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.

(4) EGT L 361, 10.12.1992, s. 1.