Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2119/2003 av den 2 december 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96Europeiska unionens officiella tidning nr L 318 , 03/12/2003 s. 0009 - 0010Kommissionens förordning (EG) nr 2119/2003

av den 2 december 2003

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96(1), ändrad genom förordning (EG) nr 1799/2003(2), särskilt artikel 11 b i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 förtecknas den tidigare irakiska republikens fysiska och juridiska personer, offentliga organ, företag, inrättningar, organ och enheter vilka omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2) Den 21 november 2003 beslöt den sanktionskommitté som upprättats genom FN:s säkerhetsråds resolution 661(1990) att ändra förteckningen över den tidigare irakiska republikens fysiska och juridiska personer, offentliga organ, företag, inrättningar, organ och enheter vilka omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser. Bilaga III bör ändras i enlighet därmed.

(3) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till rådets förordning (EG) nr 1210/2003 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2003.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.

(2) EUT L 264, 15.10.2003, s. 12.

BILAGA

"BILAGA III

Förteckning över den tidigare irakiska republikens offentliga organ, företag och inrättningar samt fysiska och juridiska personer, organ och enheter enligt artikel 4

1. Central Bank of Iraq, Rashid Street, Bagdad, Irak. Ytterligare uppgifter: tidigare chef var dr. Issam El Moulla HWEISH, kontor i Mosul och Basra.

2. Iraq Re-insurance Company, Al Khalani Square, Bagdad, Irak.

3. Rasheed Bank (även kallad a) Al-Rashid Bank, b) Al Rashid Bank, c) Al-Rasheed Bank). PO Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Irak, eller Al Masarif Street, Bagdad, Irak.

4. Rafidain Bank (även kallad Al-Rafidain Bank), Rashid Street, Bagdad, Irak. Ytterligare uppgifter: kontor i Irak, Förenade kungariket, Jordanien, Förenade Arabemiraten, Yemen, Sudan och Egypten.

5. Iraqi Airways Company (även kallat a) Iraq Airways Company, b) Iraqi Airways, c) Iraq Airways, d) IAC, e) I.A.C.)".