Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2003 av den 17 december 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med IrakEuropeiska unionens officiella tidning nr L 330 , 18/12/2003 s. 0007 - 0009Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2003

av den 17 december 2003

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2119/2003(2), särskilt artikel 11 c i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 förtecknas de behöriga myndigheter som innehar särskilda funktioner som hör samman med genomförandet av den förordningen.

(2) Italien, Irland, Portugal och Sverige har begärt att ytterligare myndigheter skall föras in i den förteckningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till rådets förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2003.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.

(2) EUT L 318, 15.10.2003, s. 9.

BILAGA

Bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras på följande sätt:

1) Adressuppgifterna under rubriken "Irland" skall ersättas med följande:

" Licensing Unit, Department of Enterprise, Trade and Employment Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland Tfn (353-1) 631 25 34 Fax (353-1) 631 25 62 Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Ireland Tfn (353-1) 434 40 00 Fax (353-1) 671 65 61 "

2) Adressuppgifterna under rubriken "Italien" skall ersättas med följande:

" Ministero delle Attività produttive DG per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Divisione IV - UOPAT

Viale Boston, 35 I - 00144 Roma Dirigente:

Tfn (39-06) 59 93 24 39 Fax (39-06) 59 64 75 06 Collaboratori:

Tfn (39-06) 59 93 24 18 Fax (39-06) 591 69 58 Ministero dell'Economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro

Comitato di sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 I - 00187 Roma Tfn (39-06) 47 61 39 42 Fax (39-06) 47 61 30 31 "

3) Adressuppgifterna under rubriken "Portugal" skall ersättas med följande:

" Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais

Largo do Rilvas, P - 1399-030 Lisboa e-post: spm@sg.mne.gov.pt Tfn (351-21) 394 67 02 Fax (351-21) 394 60 73 Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Ministério das Finanças Av. Infante D. Henrique, n.o 1C - 1.o P - 1100-278 Lisboa Tfn (351121) 882 33 90 Fax (351-21) 882 33 99 E-post mf.dgaeri@dgaeri.pt "

4) Adressuppgifterna under rubriken "Sverige" skall ersättas med följande:

"Artikel 6

Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor S - 103 39 Stockholm Tfn (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 823 11 76

Artikel 7

Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 S - 102 26 Stockholm Tfn (46-8) 401 90 00 Fax (46-8) 401 99 00

Artikel 8

Finansinspektionen Box 6750 S - 113 85 Stockholm Tfn (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35"