Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr. 1566/2004

av den 31 augusti 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (1), särskilt artikel 11 c i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 anges de behöriga myndigheter som tilldelats särskilda uppgifter som rör tillämpningen av förordningen.

(2)

Den 1 maj 2004 anslöt sig Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien till Europeiska unionen. Anslutningsakten innehåller inga bestämmelser om ändring av bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003.

(3)

Bilagan bör därför ändras, så att de nya medlemsstaternas behöriga myndigheter från och med den 1 maj 2004 omfattas av denna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1412/2004 (EUT L 257, 4.8.2004, s. 1).


BILAGA

Bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Belgien och Danmark:

”TJECKIEN

Beträffande tillgångar och ekonomiska resurser:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tfn (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tfn (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02

Beträffande irakisk kulturegendom:

Národní museum – Náprstkovo museum asijských; afrických a amerických kultur

Bétlémske naměstí 1

110 00 Praha

Tfn (420-2) 24 49 75 01

Fax (420-2) 22 22 14 18”.

2.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Tyskland och Grekland:

”ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tfn (372-6) 31 71 00

Fax (372-6) 31 71 99

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tfn (372-6) 68 05 00

Fax (372-6) 68 05 01”.

3.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Italien och Luxemburg:

”CYPERN

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tfn (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tfn (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Οδός Αραούζου 6

1421 Λευκωσία

Tfn (357-22) 86 71 00

Fax (357-22) 37 51 20

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andreas Araouzos Street

1421 Nicosia

Tfn (357-22) 86 71 00

Fax (357-22) 37 51 20

LETTLAND

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tfn (371) 704 44 31

Fax (371) 704 45 49

LITAUEN

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tfn (370-5) 236 25 92

Fax (370-5) 231 30 90”.

4.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Luxemburg och Nederländerna:

”UNGERN

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2–4

Tfn (36-1) 327 21 00

Fax (36-1) 318 25 70

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tfn (356-21) 24 28 53

Fax (356-21) 25 15 20”.

5.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Österrike och Portugal:

”POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tfn (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29”.

6.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Finland:

”SLOVENIEN

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tfn (386-1) 471 90 00

Fax (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tfn (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAKIEN

Beträffande tillgångar och ekonomiska resurser:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tfn (421-2) 59 58 22 01

Fax (421-2) 52 49 35 31

Beträffande irakisk kulturegendom:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Nám. SNP 33

813 31 Bratislava

Tfn (421-2) 59 39 11 55

Fax (421-2) 59 39 11 74”.