Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 373/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2182/2004

av den 6 december 2004

om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 123.4 tredje meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 1 januari 1999 blev euron de deltagande medlemsstaternas lagliga valuta i enlighet med rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (2) och laglig valuta i de tredjeländer som har ingått ett avtal med gemenskapen om införande av euron, dvs. Furstendömet Monaco, Republiken San Marino och Heliga stolen.

(2)

I rådets förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp (3) definieras den grundläggande utformningen av euromynten. Efter införandet i januari 2002 är euromynt i omlopp i hela euroområdet och är det enda lagliga betalningsmedlet i metall.

(3)

I kommissionens rekommendation 2002/664/EG av den 19 augusti 2002 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (4) rekommenderas att vissa visuella kännetecken bör undvikas i samband med försäljning, produktion, lagerhållning, import och distribution i försäljningssyfte eller för andra kommersiella ändamål av medaljer och symboliska mynt som storleksmässigt ligger nära euromynten.

(4)

I kommissionens meddelande av den 23 juli 1997 om användningen av eurosymbolen definieras eurosymbolens (€) utformning och uppmanas alla valutaanvändare till användning av symbolen vid beskrivning av penningbelopp i euro.

(5)

I kommissionens meddelande av den 22 oktober 2001 om upphovsrättsligt skydd av utformningen av den gemensamma sidan på euromynten (5) fastställs regler för mångfaldigande av den gemensamt utformade sidan av euromynten.

(6)

Uppgifter om euromyntens utseende offentliggjordes av kommissionen den 28 december 2001 (6).

(7)

Medborgarna kan förledas att tro att medaljer och symboliska mynt som bär orden ”euro”, ”eurocent” eller eurosymbolen eller som har en utformning som är snarlik myntens gemensamma sida eller en nationell sida gäller som betalningsmedel i de medlemsstater som har antagit euron eller i ett deltagande tredjeland.

(8)

Det finns även en allt större risk att medaljer och symboliska mynt av samma storlekar och med samma metallegenskaper som euromynten används i bedrägligt syfte istället för euromynt.

(9)

Medaljer och symboliska mynt som till utseende, storlek eller metallegenskaper liknar euromynt bör därför inte få säljas, produceras, importeras eller distribueras i försäljningssyfte eller för andra kommersiella ändamål.

(10)

Det åligger varje medlemsstat att införa påföljder som kan tillämpas vid överträdelser i syfte att uppnå likvärdigt skydd av euron mot liknande medaljer och symboliska mynt i hela gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med

a)

euro: den lagliga valutan i de deltagande medlemsstaterna enligt definitionen i artikel 1 i förordning (EG) nr 974/98 och den lagliga valutan i de deltagande tredjeländer som har ingått ett avtal med gemenskapen om införande av euron (nedan kallade ”deltagande tredjeländer”),

b)

eurosymbolen: den symbol som representerar euron, dvs. €, i enlighet med bilaga I,

c)

medaljer och symboliska mynt: metallföremål, utom opräglade mynt avsedda för myntframställning, som ser ut som mynt eller som har samma tekniska egenskaper som ett mynt, men som inte ges ut enligt nationell lagstiftning i en medlemsstat eller ett deltagande tredjelands lagstiftning eller enligt lagstiftningen i andra tredjeländer och som därför inte utgör vare sig begränsat eller obegränsat lagligt betalningsmedel,

d)

guld, silver och platina: legeringar som innehåller guld, silver och platina med en ädelmetallhalt av minst 375, 500 respektive 850 tusendelar. Definitionen berör inte de bestämmelser om kontrollstämpling som är tillämpliga i medlemsstaterna,

e)

European Technical and Scientific Centre (ETSC): en enhet inrättad genom kommissionens beslut av den 29 oktober 2004,

f)

referensområde: de referensvärden som definieras i avdelning 1 i bilaga II.

Artikel 2

Skyddsåtgärder

Försäljning, produktion, import och distribution i försäljningssyfte eller för andra kommersiella ändamål av medaljer och symboliska mynt skall, med förbehåll för artiklarna 3 och 4, vara förbjudna i följande fall:

a)

Om orden ”euro” eller ”eurocent” eller eurosymbolen förekommer på medaljernas eller de symboliska myntens yta, eller

b)

om medaljerna och de symboliska mynten storleksmässigt ligger inom referensområdet, eller

c)

om motiv som liknar de nationella motiven eller den gemensamma sidan av euromynten, eller motiv som är identiska med eller liknar kantmotivet på 2 euromyntet förekommer på medaljernas eller de symboliska myntens yta.

Artikel 3

Undantag

1.   Medaljer och symboliska mynt med orden ”euro” eller ”eurocent” eller eurosymbolen utan uppgift om nominellt värde skall inte vara förbjudna om de storleksmässigt ligger utanför referensområdet.

2.   Medaljer och symboliska mynt som storleksmässigt ligger inom referensområdet skall inte vara förbjudna i följande fall:

a)

Medaljerna eller de symboliska mynten är genomskurna i mitten med ett hål på minst 6 mm i diameter, eller om medaljerna eller de symboliska mynten är månghörningar med högst sex kanter och under förutsättning att villkoren enligt led c ii i denna artikel iakttas, eller

b)

medaljerna eller de symboliska mynten är gjorda av guld, silver eller platina, eller

c)

om de uppfyller följande villkor:

i)

Kombinationer av medaljernas eller de symboliska myntens värden för diameter och kanthöjd skall genomgående ligga utanför det referensområde som definieras i avdelning 2 i bilaga II, och

ii)

kombinationerna av medaljernas eller de symboliska myntens värden för diameter och metallegenskaper skall genomgående ligga utanför det referensområde som anges i avdelning 3 i bilaga II.

Artikel 4

Särskilt tillstånd

1.   Kommissionen får bevilja särskilt tillstånd för användning av orden ”euro” eller ”eurocent” eller eurosymbolen på vissa villkor i fall då det inte finns någon risk för förväxling. I de fallen skall uppgift om den berörda ekonomiska aktören i medlemsstaten tydligt anges på medaljen eller det symboliska myntet och uppgiften ”Gäller inte som lagligt betalningsmedel” skall präglas på medaljens eller det symboliska myntets åtsida eller frånsida.

2.   Kommissionen skall vara behörig att avgöra om en medaljs eller ett symboliskt mynts utformning ”liknar” euromynten på det sätt som avses i artikel 2 c.

Artikel 5

Nuvarande medaljer och symboliska mynt

Medaljer och symboliska mynt som givits ut innan denna förordning träder i kraft och som inte uppfyller villkoren i artiklarna 2, 3 och 4 får fortsätta att användas fram till utgången av 2009 under förutsättning att de inte kan användas i stället för euromynt. Sådana medaljer och symboliska mynt skall där så krävs registreras i enlighet med de förfaranden som tillämpas i medlemsstaterna och ETSC skall underrättas.

Artikel 6

Påföljder

1.   Medlemsstaterna skall fastställa regler för påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att reglerna tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 2005 anta de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som krävs för tillämpningen av den här artikeln. De skall genast underrätta kommissionen om de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som antas.

Artikel 7

Tillämpning

Denna förordning skall gälla i deltagande medlemsstater enligt definitionen i förordning (EG) nr 974/98.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 6 december 2004.

På rådets vägnar

H. HOOGERVORST

Ordförande


(1)  EUT C 134, 12.5.2004, s. 11.

(2)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2596/2000 (EGT L 300, 29.11.2000, s. 2).

(3)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 423/1999 (EGT L 52, 27.2.1999, s. 2).

(4)  EGT L 225, 22.8.2002, s. 34.

(5)  EGT C 318, 13.11.2001, s. 3.

(6)  EGT C 373, 28.12.2001, s. 1.


BILAGA I

EUROSYMBOLEN ENLIGT ARTIKEL 1


BILAGA II

1.   Definition av det referensområde som avses i artikel 1

a)

Referensområdet för storleken på medaljer och symboliska mynt är ett antal kombinationer mellan de värden för diameter och kanthöjd som ingår i referensvärdena avseende diameter respektive kanthöjd.

b)

Referensvärdet för diameter ligger mellan 19,00 mm och 28,00 mm.

c)

Referensvärdet för kanthöjd ligger mellan 7,00 % och 12,00 % av varje värde inom referensvärdet för diameter.

2.   Referensvärden enligt artikel 3.2 c i

Definierade värden

Diameter

(mm)

Kanthöjd

(mm)

1.

19,45–20,05

1,63–2,23

2.

21,95–22,55

1,84–2,44

3.

22,95–23,55

2,03–2,63

4.

23,95–24,55

2,08–2,68

5.

25,45–26,05

1,90–2,50

3.   Referensvärden enligt artikel 3.2 c ii

Diameter (mm)

Metallegenskaper

1.

19,00–21,94

Elektrisk ledningsförmåga mellan 14,00 och 18,00 % IACS

2.

21,95–24,55

Elektrisk ledningsförmåga mellan

14,00 och 18,00 % IACS, eller

4,50 och 6,50 % IACS, såvida inte medaljen eller det symboliska myntet är tillverkat av en enda legering och dess magnetiska moment ligger utanför området 1,0–7,0 μVs.cm

3.

24,56–26,05

Elektrisk ledningsförmåga mellan

15,00 och 18,00 % IACS, eller

13,00 och 15,00 % IACS, såvida inte medaljen eller det symboliska myntet är tillverkat av en enda legering och dess magnetiska moment ligger utanför området 1,0–7,0 μVs.cm

4.

26,06–28,00

Elektrisk ledningsförmåga mellan 13,00 och 15,00 % IACS, såvida inte medaljen eller det symboliska myntet är tillverkat av en enda legering och dess magnetiska moment ligger utanför området 1,0–7,0 μVs.cm

4.   Grafisk framställning

Denna grafiska framställning illustrerar de definitioner som ges i denna bilaga.