Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 373/7


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2183/2004

av den 6 december 2004

om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt till att gälla även icke-deltagande medlemsstater

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

När förordning (EG) nr 2182/2004 (2) antogs slog rådet fast att förordningen skall gälla i de deltagande medlemsstaterna såsom dessa definieras i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (3).

(2)

Det är emellertid viktigt att reglerna avseende medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt är enhetliga i hela gemenskapen, och det bör därför antas bestämmelser för att åstadkomma detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 skall utvidgas till att gälla även andra medlemsstater än de som definieras som deltagande medlemsstater i förordning (EG) nr 974/98.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 6 december 2004.

På rådets vägnar

H. HOOGERVORST

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 1 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(3)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2596/2000 (EGT L 300, 29.11.2000, s. 2).