Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/23


RÅDETS YTTRANDE

av den 17 februari 2005

om Polens uppdaterade konvergensprogram, 2004–2007

(2005/C 136/09)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR AVGETT FÖLJANDE YTTRANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (1), särskilt artikel 9.3 i denna,

med beaktande av kommissionens rekommendation, och

efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommittén.

HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE.

(1)

Den 17 februari 2005 granskade rådet Polens uppdaterade konvergensprogram, som omfattar perioden 2004–2007. Det uppdaterade programmet uppfyller delvis uppgiftskraven i ”uppförandekoden för stabilitets- och konvergensprogrammens innehåll och utformning”. Kvaliteten på uppgifterna enligt ENS 95 om de offentliga inkomsternas och utgifternas sammansättning överensstämmer inte helt med de statistiska normerna för ENS 95. Programmet följer inte heller de uppgiftskrav som anges i uppförandekoden på området långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna. Polen uppmanas därför att uppnå full överensstämmelse med uppgiftskraven.

(2)

Enligt det makroekonomiska scenario som ligger till grund för programmet förväntas den reala BNP-tillväxten gradvis avta från 5,7 % 2004 till 4,9 % i genomsnitt under 2005 och 2006, för att därefter öka till 5,6 % 2007. På grundval av nu tillgänglig information förefaller detta scenario avspegla ganska positiva antaganden om tillväxten. Tillväxtprognosen för 2005 och 2006 verkar rimlig, men tillväxtprognosen för programmets sista år verkar väl optimistisk. Den beräknade ökningstakten av BNP-tillväxten under 2007 speglar ganska optimistiska antaganden om både tillväxten i den potentiella produktionskapaciteten och styrkan i den inhemska efterfrågan. Inflationsberäkningarna i programmet verkar vara realistiska.

(3)

Den 5 juli 2004 fastställde rådet att det förelåg ett alltför stort underskott i Polen och rekommenderade att detta skulle korrigeras senast under år 2007. Den finanspolitiska strategin för det uppdaterade programmet syftar till att minska underskottet i de offentliga finanserna till under 3 % av BNP före 2007 och fortsätta att hålla skuldkvoten under 60 % av BNP, inklusive bidragen till pensionssystemen inom andra pelaren (som beräknas ha en effekt på 1,5 % av BNP varje år) som skall klassificeras utanför den offentliga sektorn senast 2007 i enlighet med Eurostatbeslutet. I uppdateringen förväntas en gradvis minskning av underskottet från 5,4 % av BNP 2004 till 2,2 % av BNP 2007. De största skillnaderna jämfört med programmet från maj 2004 är den stora nedjusteringen av skuldkvoterna som har minskats med i genomsnitt ungefär 4,3 procentenheter och uppjusteringen med 0,7 procentenheter av 2007 års mål för underskottet i de offentliga finanserna, trots att den ekonomiska tillväxten beräknas öka.

(4)

Konsolideringen av de offentliga finanserna skall uppnås till följd av genomförandet av den mångfald åtgärder som ingår i Hausner-planen och som, om den genomförs helt, skulle få en total beräknad effekt på de offentliga finanserna på 4,7 % av BNP under perioden 2005–2007 (som i förhållande till det tidigare programmet justerats nedåt med 0,6 %). Samtidigt genomförs ett betydande offentligt investeringsprogram som lyfter de offentliga investeringarna från 3,4 % av BNP 2003 till ett genomsnitt på 4,1 % under programperioden jämfört med ett EU-genomsnitt på 2,4 % av BNP 2004.

(5)

Det finns risk för att resultatet för de offentliga finanserna kan bli sämre än beräknat i programmet i vilket man siktar på att minska underskottet till under 3 % av BNP senast 2007. Det finns redan nu tecken på att de åtgärder som planerats i Hausner-planen, som beskrivs i bedömningen av programmet från maj 2004, riskerar att försenas eller att genomföras ofullständigt. Det råder fortfarande osäkerhet om genomförandet av resterande åtgärder, som fanns med redan i 2005 års offentliga finanser, men som kräver lagstiftningsåtgärder. Trots att parlamentet avvisade två viktiga åtgärder bibehölls målen för underskottet oförändrade. Nästan hälften av de åtgärder som är avsedda att generera ytterligare inkomster eller att skära ned på utgifterna, som beskrivs i uppdateringen, är inte tydligt specificerade. Eventualförpliktelser utgör ännu en risk som därför kommer att övervakas i detta sammanhang. En förutsättning för att målen för minskningen av underskottet skall kunna nås är också att prognoserna om en hög BNP-tillväxt infrias under hela perioden. Det fonderade pensionssystemet fortsätter dessutom att redovisas inom den offentliga sektorn i enlighet med den övergångsperiod som beviljades av Eurostat. Med utgångspunkt i rapporten från mars 2007 och den därpå följande ändringen av klassificeringen måste underskottsnivån justeras uppåt med ungefär 1,5 procentenheter. På grundval av uppdateringen och om inga ytterligare sparåtgärder genomförs innebär denna justering att Polen inte kommer att kunna bringa ned underskottet under 3 % under programmets sista år.

(6)

I det uppdaterade programmet beräknas skuldkvoten bli 45,9 % av BNP 2004, jämfört med prognosen på 49 % i konvergensprogrammet från maj 2004 och under fördragets referensvärde på 60 % av BNP. I programmet förväntas skuldkvoten att öka med sammanlagt 1,8 procentenheter under perioden 2004–2007, och denna ökning stoppas upp först under programmets sista år.

(7)

Då uppdateringen inte innehåller några prognoser för de polska offentliga finanserna efter 2020 är det mycket svårt att bedöma deras långsiktiga hållbarhet, eftersom effekten på de offentliga finanserna av befolkningens åldrande sannolikt kommer bli påtaglig först efter 2020. På grundval av tillgängliga uppgifter kan dock vissa risker inte uteslutas. Osäkerhet fortsätter att föreligga vad gäller de budgetmässiga konsekvenserna av politiska åtgärder som syftar till att stärka den långsiktiga utvecklingen för de offentliga finanserna. Ett kraftfullt genomförande av den planerade budgetkonsolideringen på medellång sikt bör bidra till en hållbar situation på lång sikt.

(8)

Generellt sett överensstämmer den ekonomiska politik som redovisas i uppdateringen delvis med de landspecifika allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken vad gäller de offentliga finanserna. Å ena sidan följer programmet rådets rekommendation om en minskning av det offentliga underskottet, som i sin tur bygger på genomförandet av Hausner-planen. Å andra sidan är det möjligt att åtgärderna i programmet inte är tillräckliga för att säkerställa de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

Utifrån denna bedömning, och med beaktande av rådets rekommendationer enligt artikel 104.7, rekommenderas Polen att

i)

stärka den finanspolitiska konsolideringen för tiden efter 2005 och sänka 2007 års mål för underskottet,

ii)

säkerställa att de strukturåtgärder som ingår i Hausner-planen genomförs fullständigt och, om riskerna i samband med genomförandet förverkligas, göra ytterligare insatser för att införa alternativa åtgärder.

jämförelse av centrala makroekonomiska och finansiella prognoser

2004

2005

2006

2007

Real BNP

(förändring i %)

KP dec 2004

5,7

5,0

4,8

5,6

KOM okt. 2004

5,8

4,9

4,5

Uppgift saknas

KP maj 2004

5,0

5,0

5,6

5,6

Inflation (HIKP) (i %)

(%)

KP dec 2004

3,5

3,0

2,7

2,5

KOM okt. 2004

3,5

3,3

3,0

Uppgift saknas

KP maj 2004

2,2

2,8

<3

<3

Saldo i de offentliga finanserna (2)

(% av BNP)

KP dec 2004

-5,4

-3,9

-3,2

-2,2

KOM okt. 2004

-5,6

-4,1

-3,1

Uppgift saknas

KP maj 2004

-5,7

-4,2

-3,3

-1,5

Primärt saldo (2)

(% av BNP)

KP dec 2004

-2,6

-1,3

-0,5

0,4

KOM okt. 2004

-2,5

-1,0

-0,0

Uppgift saknas

KP maj 2004

-2,8

-1,1

-0,3

1,3

Offentlig bruttoskuld

(% av BNP)

KP dec 2004

45,9

47,6

48,0

47,3

KOM okt. 2004

47,7

49,8

49,3

Uppgift saknas

KP maj 2004

49,0

51,9

52,7

52,3

Konvergensprogram (KP), kommissionens höstprognoser från 2004 (KOM).


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  I saldot i de offentliga finanserna och primärsaldot tas inte hänsyn till den intäktsminskande och därmed underskottssänkande effekten, vid i övrigt oförändrade förhållanden, på den fonderade komponenten i pensionssystemet (beräknad till ungefär 1,5 % av BNP per år)