Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1087/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 beträffande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (1), särskilt artikel 11 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 förtecknas de fysiska och juridiska personer, organ eller enheter med anknytning till före detta president Saddam Hussein som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 22 juni 2005 beslöt FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över Saddam Hussein och andra högre tjänstemän inom den före detta irakiska regimen, deras närmaste familjemedlemmar och de enheter som ägs eller kontrolleras av dem eller av personer som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner, för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser tillämpas. Bilaga IV bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1566/2004 (EUT L 285, 4.9.2004, s. 6).


BILAGA

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras på följande sätt:

Följande fysiska person skall läggas till:

”Muhammad Yunis Ahmad (alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Adresser: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syrien, b) Damaskus, Syrien, c) Mosul, Irak, d) Wadi Al-Hawi, Irak, e) Dubai, Förenade arabemiraten, f) Al-Hasaka, Syrien. Född: 1949. Födelseort: Al-Mowall, Mosul, Irak. Nationalitet: Irakisk.”