Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1450/2005

av den 5 september 2005

om ändring av bilaga V till rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 rörande begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (1), särskilt artikel 11 c i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 anges de behöriga myndigheter som tilldelats särskilda uppgifter som rör tillämpningen av förordningen.

(2)

Belgien, Tyskland, Litauen och Nederländerna har begärt att adressuppgifterna rörande de ländernas behöriga myndigheter skall ändras.

(3)

Bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras i enlighet med det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 september 2005.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1286/2005 (EUT L 203, 4.8.2005, s. 17).


BILAGA

Bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Adressuppgifterna under rubriken ”Belgien” skall ersättas med följande:

”1.

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — diamants et autres secteurs

City Atrium

5e étage

Rue du Progrès, 50

B-1210 Bruxelles

Tfn (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

1.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

5e verdieping

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Tfn (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

2.

Service public fédéral finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

E-post: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

2.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

E-post: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be”

2.

Adressuppgifterna under rubriken ”Tyskland” skall ersättas med följande:

”Beträffande frysning av tillgångar:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tfn (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

Beträffande irakisk kulturegendom:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Str. 837

D-51069 Köln

Tfn (49-221) 6720

Fax (49-221) 67 24 500

E-post: poststelle@zka.bgmv.de

Internet: www.zollkriminalamt.de”

3.

Adressuppgifterna under rubriken ”Litauen” skall ersättas med följande:

”Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tfn (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90”

4.

Adressuppgifterna under rubriken ”Nederländerna” skall ersättas med följande:

”Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Nederländerna

Tfn (31-38) 467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29

Beträffande ekonomiska sanktioner:

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederländerna

Tfn (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84”