Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/2


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1647/2006

av den 7 november 2006

om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 123.5,

med beaktande av kommissionens förslag,

efter att ha hört Europaparlamentet,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (2) föreskrivs att euron skall ersätta valutorna i de medlemsstater som vid den tidpunkt då gemenskapen inledde den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen uppfyllde de nödvändiga villkoren för att anta den gemensamma valutan.

(2)

Genom förordning (EG) nr 2596/2000 (3) ändrades förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta den grekiska valutan med euron.

(3)

Genom förordning (EG) nr 2169/2005 ändrades förordning (EG) nr 974/98 som en förberedelse inför kommande införanden av euron i medlemsstater som ännu inte har antagit euron som gemensam valuta.

(4)

Enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt är Slovenien en medlemsstat med undantag i den mening som avses i artikel 122 i fördraget.

(5)

Enligt rådets beslut 2006/495/EG av den 11 juli 2006 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Sloveniens införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2007 (4) uppfyller Slovenien de nödvändiga villkoren för införandet av den gemensamma valutan, och Sloveniens undantag upphävs med verkan den 1 januari 2007.

(6)

För att införa euron i Slovenien krävs det att de gällande bestämmelser om införande av euron som anges i förordning (EG) nr 974/98 utvidgas till att omfatta Slovenien.

(7)

Enligt Sloveniens övergångsplan skall eurosedlar och euromynt bli lagligt betalningsmedel i denna medlemsstat samma dag som euron införs som landets valuta. Som en följd av detta bör införandet av eurovalutan och övergången till sedlar och mynt i euro ske den 1 januari 2007. Det bör inte tillämpas någon utfasningsperiod.

(8)

Förordning (EG) nr 974/98 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 974/98 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2006.

På rådets vägnar

E. HEINÄLUOMA

Ordförande


(1)  EUT C 163, 14.7.2006, s. 10.

(2)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2169/2005 (EUT L 346, 29.12.2005, s. 1).

(3)  EGT L 300, 29.11.2000, s. 2.

(4)  EUT L 195, 15.7.2006, s. 25.


BILAGA

I bilagan till förordning (EG) nr 974/98 skall följande rad införas mellan posterna för Portugal och för Finland:

Medlemsstat

Datum för införande av euron

Datum för övergången till sedlar och mynt i euro

Medlemsstat med utfasningsperiod

”Slovenien

1 januari 2007

1 januari 2007

—”