Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 406/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1927/2006

av den 20 december 2006

om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 159 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Trots att globaliseringen har positiva effekter på tillväxten, sysselsättningen och välfärden och det finns ett behov att ytterligare stärka den europeiska konkurrenskraften genom strukturella ändringar kan globaliseringen också medföra negative konsekvenser för de mest utsatta och minst kvalificerade arbetstagarna inom vissa sektorer. Därför är det lämpligt att upprätta en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad ”fonden”) som är tillgänglig för alla medlemsstater och varigenom gemenskapen kan visa sin solidaritet med arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av förändrade mönster inom världshandeln.

(2)

Det är nödvändigt att bevara europeiska värderingar och främja utvecklingen av en rättvis extern handel. Globaliseringens negativa effekter bör i första hand motverkas genom en långsiktig, hållbar gemenskapsstrategi för en handelspolitik som syftar till höga sociala och ekologiska standarder. Stödet från fonden bör vara dynamiskt och möjligt att anpassa i enlighet med de ständigt föränderliga och ofta oförutsägbara situationerna på marknaden

(3)

Fonden bör tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa arbetstagare att komma tillbaka in på arbetsmarknaden i områden, sektorer, territorier eller arbetsmarknadsregioner som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Fonden bör främja företagaranda, exempelvis genom mikrokrediter eller i form av hjälp att inrätta samarbetsprojekt.

(4)

Åtgärderna inom ramen för denna förordning bör fastställas enligt strikta interventionskriterier med beaktande av hur omfattande störningen av ekonomin är och de konsekvenser som uppstår för en viss sektor eller ett visst geografiskt område, så att det ekonomiska stödet från fonden verkligen riktas till arbetstagarna i de regioner och ekonomiska sektorer av gemenskapen som drabbats hårdast. En sådan störning behöver inte nödvändigtvis drabba endast en medlemsstat. Under sådana exceptionella omständigheter kan medlemsstaterna därför gemensamt lämna in en begäran om stöd från fonden.

(5)

Fondens verksamhet bör överensstämma och vara förenlig med annan gemenskapspolitik och gemenskapens regelverk, särskilt de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, och samtidigt tillföra gemenskapens socialpolitik ett verkligt mervärde.

(6)

Det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (4) (nedan kallat ”det interinstitutionella avtalet”) är bindande från och med den 1 januari 2007 och i punkt 28 fastställs budgetramen för fonden.

(7)

En särskild åtgärd som finansieras genom denna förordning bör inte kunna få ekonomiskt stöd genom andra finansieringsinstrument som antagits av gemenskapen. En samordning med befintliga eller planerade moderniserings- och omstruktureringsåtgärder inom ramen för den regionala utvecklingen är dock nödvändig, men denna samordning får inte leda till parallella eller kompletterande förvaltningsstrukturer för de åtgärder som finansieras genom fonden.

(8)

För att underlätta genomförandet av denna förordning bör utgifter vara stödberättigande från den dag då en medlemsstat börjar tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna. Med beaktande av behovet av ett samlat agerande som specifikt fokuserar på ett återinträde på arbetsmarknaden bör det fastställas en tidsfrist för användningen av det ekonomiska stödet från fonden.

(9)

Medlemsstaten eller medlemsstaterna bör förbli ansvarig för genomförandet av det ekonomiska stödet och för ledning och kontroll av de åtgärder som omfattas av gemenskapsfinansiering, detta i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5). Medlemsstaten eller medlemsstaterna bör redovisa hur det mottagna ekonomiska stödet har använts.

(10)

Europeiska observationsorganet för förändring, baserat i Dublin, får bistå Europeiska kommissionen och de berörda medlemsstaterna med kvalitativa och kvantitativa analyser för att hjälpa dem vid en utvärdering av en ansökan om stöd från fonden.

(11)

Eftersom målen för de föreslagna åtgärderna inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaten eller medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(12)

Eftersom perioden för genomförandet av fonden är knuten till den period från den 1 januari 2007 till den 31 december 2013 som finansieringsramen omfattar, bör stöd finnas tillgängligt för arbetstagare som berörs av handelsrelaterade uppsägningar från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I syfte att stimulera ekonomisk tillväxt och skapa fler arbeten i Europeiska unionen upprättas genom denna förordning en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad ”fonden”) för att gemenskapen skall kunna lämna stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, om denna arbetslöshet har betydande negativa konsekvenser för den regionala eller lokala ekonomin.

Dess tillämpningsperiod skall kopplas till finansieringsramen för perioden januari 2007 till december 2013.

2.   I denna förordning fastställs regler för fondens verksamhet i syfte att hjälpa arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av utvecklingen inom handeln att finna ett nytt arbete.

Artikel 2

Interventionskriterier

Ekonomiskt stöd skall lämnas från fonden när genomgripande strukturförändringar inom världshandeln leder till en allvarlig ekonomisk störning, i synnerhet en väsentligt ökad import till EU eller snabbt minskade marknadsandelar för EU inom en viss sektor eller en utflyttning av ekonomisk verksamhet till tredjeländer, som får till följd att

a)

minst 1 000 arbetstagare sägs upp på ett företag i en medlemsstat under en period på fyra månader, inklusive arbetstagare som sägs upp hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled, eller

b)

minst 1 000 arbetstagare sägs upp under en niomånadersperiod, särskilt på små eller medelstora företag, inom en NACE 2-sektor i en region eller två regioner som gränsar till varandra på NUTS II-nivå,

c)

på mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, som vederbörligen skall motiveras av den berörda medlemsstaten/de berörda medlemsstaterna, kan en ansökan om bidrag från fonden godtas även om de villkor som fastställts i led a eller b inte till fullo uppfylls, om uppsägningarna har allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin. Det totala bidragsbelopp som beviljas för särskilda omständigheter får på årsbasis inte överstiga 15 % av fondens utgifter.

Artikel 3

Stödberättigande åtgärder

Ett ekonomiskt stöd inom ramen för denna förordning får lämnas till aktiva arbetsmarknadsåtgärder vilka utgör en del av ett samordnat paket med individanpassade tjänster och syftar till att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden, inbegripet

a)

stöd i arbetssökandet, yrkesvägledning, skräddarsydd utbildning och vidareutbildning, bl.a. för förvärv av IT-kunskaper, validering av arbetslivserfarenhet, outplacement och entreprenörskapsfrämjande åtgärder eller stöd till egenföretagande,

b)

speciella tidsbegränsade åtgärder, t.ex. understöd till arbetssökande, flyttbidrag eller understöd till personer som deltar i livslångt lärande och utbildning.

c)

åtgärder, för att stimulera framför allt missgynnade eller äldre arbetstagare, att stanna kvar på eller återvända till arbetsmarknaden.

Fonden skall inte finansiera passiva socialskyddsåtgärder.

På initiativ av medlemsstaten eller medlemsstaterna får medel ur fonden användas för att finansiera förberedande åtgärder och förvaltnings-, informations-, marknadsförings- och kontrollåtgärder för genomförandet av fonden.

Artikel 4

Typ av ekonomiskt stöd

Kommissionen skall lämna ekonomiskt stöd i form av en enskild utbetalning och genomföra detta tillsammans med medlemsstaten eller medlemsstaterna i enlighet med artikel 53.1 b, 53.5 och 53.6 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Artikel 5

Ansökningar

1.   Medlemsstaten skall till kommissionen lämna in en ansökan om stöd från fonden inom tio veckor från den dag då de villkor som anges i artikel 2 för att fondens medel skall kunna tas i anspråk är uppfyllda. Ansökan får senare kompletteras av medlemsstaten eller medlemsstaterna.

2.   Ansökan skall innehålla följande upplysningar:

a)

En väl underbyggd analys av sambandet mellan de planerade uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln och belägg för antalet uppsagda samt en redovisning av den oförutsägbara karaktären av dessa uppsägningar.

b)

Uppgift om vilka företag (nationella eller multinationella), underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled eller sektorer det rör sig om samt vilka kategorier av arbetstagare som stödet skall riktas till.

c)

En beskrivning av det berörda territoriet och dess myndigheter och övriga aktörer och de väntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella sysselsättningen.

d)

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster som skall finansieras med en specificering av dess beräknade kostnader tillsammans med uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna samt information om åtgärder som är obligatoriska enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

e)

Det eller de datum då man började eller planerar att börja tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna.

f)

Förfarandet för samråd med arbetsmarknadens parter.

g)

Den myndighet som ansvarar för förvaltning och finansiell kontroll i enlighet med artikel 18.

3.   Upplysningarna enligt punkt 2 skall innehålla en kortfattad redogörelse och en kostnadsberäkning för de åtgärder som den nationella myndigheten och de berörda företagen vidtar och planerar, detta med beaktande av de åtgärder som genomförs av medlemsstaten, regionen, arbetsmarknadens parter och de berörda företagen med anledning av nationell lagstiftning eller kollektivavtal, och med särskilt beaktande av åtgärder som finansieras av Europeiska socialfonden (nedan kallad ”ESF”).

4.   Den eller de berörda medlemsstaterna skall också lämna de statistiska uppgifter och övriga uppgifter, från den lämpligaste territoriella nivån, som kommissionen behöver för att kunna bedöma om interventionskriterierna är uppfyllda

5.   Kommissionen skall på grundval av de upplysningar som avses i punkt 2 och all annan information som lämnats av medlemsstaten eller medlemsstaterna i samråd med medlemsstaten bedöma om villkoren för ekonomiskt stöd i enlighet med denna förordning är uppfyllda.

Artikel 6

Komplementaritet, förenlighet och samordning

1.   Stöd från fonden får inte ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

2.   Stöd från fonden skall komplettera medlemsstaten eller medlemsstaterna åtgärder på nationell, regional och lokal nivå, inklusive åtgärder som samfinansieras genom strukturfonderna.

3.   Stöd från fonden skall vara solidariskt och stödja enskilda arbetstagare som sagts upp på grund av strukturförändringar inom världshandeln. Fonden skall inte finansiera omstrukturering av företag eller sektorer.

4.   Kommissionen och medlemsstaterna skall i enlighet med sin behörighet svara för samordningen av biståndet från gemenskapens fonder.

5.   Den eller de berörda medlemsstaterna skall se till att de specifika åtgärder som får stöd genom fonden inte dessutom får något bistånd genom andra finansieringsinstrument som antagits av gemenskapen.

Artikel 7

Jämställdhet mellan kvinnor och män samt icke-diskriminering

Kommissionen och medlemsstaten eller medlemsstaterna skall se till att jämställdhet mellan kvinnor och män och integreringen av ett jämställdhetsperspektiv främjas under de olika etapperna av genomförandet av fonden. Kommissionen och medlemsstaten eller medlemsstaterna skall vidta erforderliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning under de olika etapperna av genomförandet av fonden, och särskilt i samband med tillgången till denna

Artikel 8

Tekniskt stöd på kommissionens initiativ

1.   Fonden får på kommissionens initiativ, och till ett belopp på högst 0,35 % av de anslag som är tillgängliga för det aktuella året, användas för att finansiera de åtgärder för övervakning, information, administrativt och tekniskt stöd, revision, kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra denna förordning.

2.   Dessa åtgärder skall genomföras i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och de genomförandebestämmelser för denna som är tillämpliga för denna form av budgetgenomförande.

Artikel 9

Information och annonsering

1.   Medlemsstaten skall informera och annonsera om de finansierade åtgärderna. Informationen skall rikta sig till berörda arbetstagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten. Den skall belysa gemenskapens roll och synliggöra fondens bidrag.

2.   Kommissionen skall skapa en webbplats, som är tillgänglig på gemenskapens alla språk, för att tillhandahålla information om fonden, vägledning om inlämnande av ansökningar samt aktuell information om godkända och avvisade ansökningar och belysa budgetmyndighetens roll.

Artikel 10

Fastställande av det ekonomiska stödet

1.   Kommissionen skall, på grundval av sin bedömning enligt artikel 5.5 med särskilt beaktande av antalet arbetstagare som skall få stöd, förslagen till åtgärder och de beräknade kostnaderna, så snart som möjligt uppskatta och föreslå det eventuella stödbeloppet inom ramen för tillgängliga resurser.

Detta belopp får uppgå till högst 50 % av de totala beräknade kostnader som avses i artikel 5.2 d.

2.   Om kommissionen vid sin bedömning enligt artikel 5.5 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd inom ramen för denna förordning är uppfyllda, skall den omedelbart inleda förfarandet i artikel 12.

3.   Om kommissionen vid sin bedömning enligt artikel 5.5 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd inom ramen för denna förordning inte är uppfyllda, skall den så snart som möjligt underrätta den eller de berörda medlemsstaterna om detta.

Artikel 11

Stödberättigande utgifter

Utgifter skall vara stödberättigande från det/de datum då medlemsstaten eller medlemsstaterna börjar tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna, i enlighet med artikel 5.2 e.

Artikel 12

Budgetförfarande

1.   Fondens villkor skall stå i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning, och med eventuella översyner av den artikeln.

2.   Anslag till fonden skall föras in i Europeiska unionens allmänna budget i form av en avsättning enligt det sedvanliga budgetförfarandet så snart kommissionen funnit tillräckliga marginaler och/eller dragit tillbaka åtaganden.

3.   När kommissionen har beslutat att ekonomiskt stöd bör lämnas från fonden, skall den för budgetmyndigheten lägga fram ett förslag för bemyndigande av anslag uppgående till det belopp som fastställts enligt artikel 10 och en begäran om överföring av denna summa till fondens budgetpost. Förslagen får grupperas i paket med flera förslag åt gången.

Överföringar som avser fonden skall göras i enlighet med artikel 24.4 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

4.   Ett förslag enligt punkt 1 skall innehålla

a)

den bedömning som gjorts enligt artikel 5.5 samt en sammanfattning av de uppgifter som ligger till grund för bedömningen,

b)

underlag som styrker att kriterierna i artikel 2 och 6 är uppfyllda,

c)

de skäl som motiverar de föreslagna beloppen.

5.   Samtidigt som kommissionen lämnar sitt förslag skall den inleda ett trepartsförfarande, eventuellt i förenklad form, för att inhämta godkännande från budgetmyndighetens två grenar beträffande behovet av att utnyttja fonden och de nödvändiga beloppen.

6.   Den 1 september varje år skall minst en fjärdedel av fondens samlade årliga medel stå till förfogande för att täcka behov som uppstår fram till slutet av året.

7.   Så snart budgetmyndigheten har ställt medlen till förfogande skall kommissionen anta ett beslut om ekonomiskt stöd.

Artikel 13

Utbetalning och användning av det ekonomiska stödet

1.   När beslutet enligt artikel 12.3 har antagits skall kommissionen i princip inom 15 dagar betala ut det ekonomiska stödet till medlemsstaten i form av en engångsutbetalning.

2.   Medlemsstaten skall använda det ekonomiska stödet, samt eventuell ränta, inom 12 månader räknat från datumet för ansökan enligt artikel 5.

Artikel 14

Användning av euro

I ansökningar, beslut om ekonomiskt stöd och rapporter inom ramen för denna förordning samt alla andra därmed sammanhängande dokument skall alla belopp uttryckas i euro.

Artikel 15

Slutrapport och avslutning

1.   Senast sex månader efter utgången av den period som avses i artikel 13.2 skall den eller de berörda medlemsstaterna lägga fram en rapport för kommissionen om hur det ekonomiska stödet har använts, med uppgifter om typen av åtgärder och de viktigaste resultaten, samt en underbyggd redovisning av utgifterna och i förekommande fall med angivande av hur åtgärderna kompletterar de åtgärder som finansieras genom ESF.

2.   Senast sex månader efter det att kommissionen har mottagit alla de uppgifter som krävs enligt punkt 1 skall den avsluta ärendet avseende ekonomiskt stöd från fonden.

Artikel 16

Årsrapport

1.   Kommissionen skall första gången under 2008 och därefter före den 1 juli varje år lägga fram en kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för denna förordning under det föregående året. Denna rapport skall huvudsakligen inriktas på de resultat som uppnåtts genom fonden och skall särskilt innehålla uppgifter om inlämnade ansökningar, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet hur dessa kompletterat åtgärder som finansierats genom strukturfonderna, särskilt Europeiska socialfonden, och avslutade ärenden avseende ekonomiskt stöd. Rapporten skall även dokumentera de ansökningar som avvisats på grund av bristande medel eller för att de inte varit stödberättigade.

2.   Rapporten skall vidarebefordras till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information.

Artikel 17

Utvärdering

1.   Kommissionen skall på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna göra

a)

en halvtidsutvärdering av hur effektiva och bärkraftiga de uppnådda resultaten är, senast den 31 december 2011,

b)

en efterhandsutvärdering senast den 31 december 2014 med hjälp av externa experter, i syfte att utvärdera fondens effekter och dess mervärde.

2.   Resultaten av utvärderingen skall vidarebefordras till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information.

Artikel 18

Ledning och finansiell kontroll

1.   Utan att det påverkar kommissionens ansvar för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget är det i första hand medlemsstaternas uppgift att förvalta de åtgärder som erhåller stöd från fonden och svara för den finansiella kontrollen av åtgärderna. De skall därför

a)

kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystem har inrättats och att de tillämpas på ett sådant sätt att det säkerställs att gemenskapens medel används på ett effektivt och korrekt sätt, i enlighet med principerna för en god ekonomisk förvaltning,

b)

kontrollera att de finansierade åtgärderna har genomförts korrekt,

c)

se till att de finansierade utgifterna är grundade på kontrollerbara verifikationer, korrekta och överensstämmer med bestämmelserna,

d)

förebygga, upptäcka och korrigera oegentligheter enligt definitionen i artikel 70 i förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (6) och driva in felaktigt utbetalade belopp, med ränta på försenade betalningar i enlighet med samma artikel. De skall i god tid underrätta kommissionen om dessa samt hålla kommissionen informerad om hur det administrativa och rättsliga förfarandet fortskrider.

2.   Den eller de berörda medlemsstaterna skall göra de finansiella korrigeringar som är nödvändiga om en oegentlighet konstateras. Medlemsstatens eller medlemsstaterna(s) korrigering skall bestå i att gemenskapens stöd helt eller delvis dras in. Medlemsstaten medlemsstaterna skall driva in varje belopp som gått förlorat till följd av en konstaterad oegentlighet och återbetala det till kommissionen, och om den eller de berörda medlemsstaterna inte återbetalar beloppet inom angiven tid, skall dröjsmålsränta betalas.

3.   Kommissionen skall, inom ramen för sitt ansvar för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget, vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de finansierade åtgärderna genomförs i enlighet med principerna för en god och effektiv ekonomisk förvaltning och i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Varje medlemsstat skall se till att den har smidigt fungerande system för ledning och kontroll; kommissionen å sin sida skall kontrollera att dessa system verkligen inrättats.

Utan att det påverkar Europeiska revisionsrättens befogenheter eller medlemsstatens eller medlemsstaternas kontroller i enlighet med nationella lagar och andra författningar, får kommissionens tjänstemän eller andra företrädare för kommissionen i detta syfte med minst en arbetsdags varsel genomföra kontroller på plats, även stickprovskontroller, av de åtgärder som finansieras genom fonden. Kommissionen skall underrätta den eller de berörda medlemsstaterna om detta för att få all hjälp som behövs. Medlemsstatens tjänstemän eller andra företrädare för medlemsstaten eller medlemsstaterna får delta i dessa kontroller.

4.   Medlemsstaten eller medlemsstaterna skall se till att alla handlingar som styrker uppkomna utgifter hålls tillgängliga för kommissionen och Europeiska revisionsrätten under tre år efter det att ärendet avseende det ekonomiska stödet från fonden har avslutats.

Artikel 19

Återbetalning av ekonomiskt stöd

1.   Om de faktiska kostnaderna för en åtgärd är lägre än det beräknade belopp som angivits enligt artikel 12, skall kommissionen begära att medlemsstaten återbetalar ett motsvarande belopp av det mottagna ekonomiska stödet.

2.   Om medlemsstaten eller medlemsstaterna inte fullgör de förpliktelser som anges i beslutet om ekonomiskt stöd, skall kommissionen kräva att medlemsstaten eller medlemsstaterna återbetalar hela eller delar av det mottagna ekonomiska stödet.

3.   Innan kommissionen antar ett beslut enligt punkterna 1 eller 2 skall den göra en lämplig granskning av ärendet och särskilt bevilja medlemsstaten eller medlemsstaterna en viss tidsfrist för att lämna sina synpunkter.

4.   Om kommissionen, efter att ha gjort de kontroller som krävs, drar slutsatsen att medlemsstaten eller medlemsstaterna inte fullgör sina förpliktelser enligt artikel 18.1, skall kommissionen, om ingen överenskommelse har nåtts och medlemsstaten eller medlemsstaterna inte har gjort korrigeringarna inom en av kommissionen fastställd tidsfrist, med beaktande av medlemsstaten eller medlemsstaterna(s) eventuella synpunkter och inom tre månader räknat från ovannämnda tidsfrist besluta att företa de nödvändiga finansiella korrigeringarna genom att dra in hela eller delar av det stöd som lämnats genom fonden för åtgärden ifråga. Varje belopp som gått förlorat till följd av en konstaterad oegentlighet skall drivas in, och om den eller de berörda medlemsstaterna inte återbetalar beloppet inom angiven tid skall dröjsmålsränta betalas.

Artikel 20

Översynsklausul

På grundval av den första årsrapporten enligt artikel 16 får Europaparlamentet och rådet på kommissionens förslag se över denna förordning för att säkerställa att fondens mål om solidaritet uppfylls och att bestämmelserna om fonden på ett adekvat sätt beaktar alla medlemsstaters ekonomiska, sociala och geografiska egenskaper.

Europaparlamentet och rådet skall under alla omständigheter se över denna förordning före den 31 december 2013.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2006

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  Yttrandet avlämnat den 13 september 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avlämnat den 11 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 december 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 19 december 2006.

(4)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.