Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

18.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 186/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 835/2007

av den 10 juli 2007

om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad beträffar införandet av euron i Cypern

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 123.5,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (2) föreskrivs att euron skall ersätta valutorna i de medlemsstater som vid den tidpunkt då gemenskapen inledde den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen uppfyllde de nödvändiga villkoren för att anta den gemensamma valutan.

(2)

Genom rådets förordning (EG) nr 2596/2000 (3) ändrades förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta den grekiska valutan med euron.

(3)

Genom rådets förordning (EG) nr 2169/2005 (4) ändrades förordning (EG) nr 974/98 som en förberedelse inför kommande införanden av euron i medlemsstater som ännu inte har antagit euron som gemensam valuta.

(4)

Genom rådets förordning (EG) nr 1647/2006 (5) ändrades rådets förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta den slovenska valutan med euron.

(5)

Enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt är Cypern en medlemsstat med undantag enligt definitionen i artikel 122 i fördraget.

(6)

Enligt rådets beslut 2007/503/EG av den 10 juli 2007 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Cyperns införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008 (6) uppfyller Cypern de nödvändiga villkoren för införandet av den gemensamma valutan, och Cyperns undantag upphävs med verkan den 1 januari 2008.

(7)

För att införa euron i Cypern krävs att de befintliga bestämmelserna om införande av euron i förordning (EG) nr 974/1998 utvidgas till att omfatta Cypern.

(8)

Enligt Cyperns övergångsplan skall eurosedlar och euromynt bli lagligt betalningsmedel i den medlemsstaten samma dag som euro införs som landets valuta. Som en följd av detta bör införandet av euron och övergången till eurosedlar och euromynt ske den 1 januari 2008. Det bör inte tillämpas någon ”utfasningsperiod”.

(9)

Förordning (EG) nr 974/98 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 974/98 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2007.

På rådets vägnar

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Ordförande


(1)  EUT C 160, 13.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 11.5.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1647/2006 (EUT L 309, 9.11.2006, s. 2).

(3)  EGT L 300, 29.11.2000, s. 2.

(4)  EUT L 346, 29.12.2005, s. 1.

(5)  EUT L 309, 9.11.2006, s. 2.

(6)  Se sidan 29 i detta nummer av EUT.


BILAGA

I bilagan till förordning (EG) nr 974/98 skall följande rad införas mellan rubrikerna för Italien och Luxemburg:

Medlemsstat

Datum för införande av euron

Datum för övergången till sedlar och mynt i euro

Medlemsstat med ”utfasningsperiod”

”Cypern

1 januari 2008

1 januari 2008

Nej”