Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 256/2


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1135/2007

av den 10 juli 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Cypern

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 123.5,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2866/98 av den 31 december 1998 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (2) fastställs omräkningskurserna från och med den 1 januari 1999.

(2)

Enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt är Cypern en medlemsstat med undantag enligt definitionen i artikel 122 i fördraget.

(3)

Enligt rådets beslut 2007/503/EG av den 10 juli 2007 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Cyperns införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008 (3) uppfyller Cypern de nödvändiga villkoren för att införa den gemensamma valutan, och Cyperns undantag upphävs med verkan från och med den 1 januari 2008.

(4)

För att införa euron i Cypern krävs det att omräkningskursen mellan euron och det cypriotiska pundet fastställs. Denna omräkningskurs bör fastställas till 0,585274 cypriotiska pund per 1 euro, vilket motsvarar den nuvarande centralkursen i växelkursmekanismen ERM II för pund.

(5)

Förordning (EG) nr 2866/98 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 2866/98 skall följande rad införas mellan omräkningskurserna för den italienska liran och den luxemburgska francen:

”= 0,585274 cypriotiska pund”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2007.

På rådets vägnar

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Ordförande


(1)  EUT C 160, 13.7.2007, s. 1.

(2)  EGT L 359, 31.12.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1086/2006 (EUT L 195, 15.7.2006, s. 1).

(3)  EUT L 186, 18.7.2007, s. 29.