Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/44


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 1348/2007

av den 9 november 2007

om övergångsbestämmelser för Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Cypern och Malta

(ECB/2007/11)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 19.1 och artikel 47.2 första strecksatsen i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (2),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (3),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (4), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4 i denna, och

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13) (5), och

av följande skäl:

(1)

Införandet av euron i Cypern och Malta den 1 januari 2008 medför att kreditinstitut och filialer till kreditinstitut belägna i Cypern eller Malta från och med det datumet kommer att omfattas av kassakrav.

(2)

Övergångsbestämmelser måste antas för att säkerställa att dessa enheter integreras på ett smidigt sätt i Europeiska centralbankens (ECB) kassakravssystem, utan att kreditinstitut i deltagande medlemsstater, inklusive Cypern och Malta, belastas på ett oproportionerligt sätt.

(3)

Artikel 5 i stadgan i förening med artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen innebär en skyldighet för medlemsstaterna att på nationell nivå utarbeta och genomföra alla lämpliga åtgärder för att samla in de statistiska uppgifter som behövs för att uppfylla ECB:s statistikrapporteringskrav och säkerställa att förberedelserna för eurons införande inom statistikområdet genomförs i tid.

(4)

Med beaktande av artiklarna 3.5 och 4.7 i Europeiska centralbankens arbetsordning har centralbankscheferna för Central Bank of Cyprus och Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta bjudits in för att delta i det arbete som lett fram till antagandet av den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning ska termerna ”institut”, ”kassakrav”, ”uppfyllandeperiod”, ”kassakravsbas” och ”deltagande medlemsstat” ha samma betydelse som i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9).

Artikel 2

Övergångsbestämmelser för institut belägna i Cypern eller Malta

1.   Med avvikelse från artikel 7 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) ska en uppfyllandeperiod övergångsvis löpa från den 1 januari 2008 till den 15 januari 2008 för institut belägna i Cypern eller Malta.

2.   För den övergångsvisa uppfyllandeperioden ska kassakravsbasen för varje institut som är beläget i Cypern eller Malta beräknas utifrån uppgifter i institutets balansräkning per den 31 oktober 2007. Institut belägna i Cypern eller Malta ska lämna uppgifter om kassakravsbasen till Cyperns respektive Maltas centralbank i enlighet med ECB:s rapporteringskrav för finansmarknadsstatistik i enlighet med förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13). Institut belägna i Cypern eller Malta som har rätt till undantag enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ska beräkna en kassakravsbas för den övergångsvisa uppfyllandeperioden utifrån balansräkningen per den 30 september 2007.

3.   När det gäller den övergångsvisa uppfyllandeperioden ska antingen ett institut beläget i Cypern eller Malta eller deras respektive nationella centralbanker beräkna ett sådant instituts kassakrav. Den part som beräknar kassakravet ska överlämna sin beräkning till den andra parten och ge denne tillräckligt med tid för att kontrollera beräkningen och lämna in revideringar. Det kassakrav som beräknats, inklusive eventuella revideringar, ska bekräftas av de två parterna senast den 11 december 2007. Om den underrättade parten inte bekräftar kassakravsbeloppet senast den 11 december 2007, ska den anses ha godtagit att det beräknade beloppet tillämpas för den övergångsvisa uppfyllandeperioden.

4.   Artikel 3.2–3.4 ska i tillämpliga delar gälla för institut belägna i Cypern så att dessa institut under en första uppfyllandeperiod från kassakravsbasen kan dra av skulder till institut belägna i Cypern eller Malta, även om dessa institut vid tidpunkten för kassakravets beräknande inte finns upptagna på förteckningen över institut som omfattas av kassakrav enligt artikel 2.3 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9).

Artikel 3.2–3.4 ska i tillämpliga delar gälla för institut belägna i Malta så att dessa institut under en första uppfyllandeperiod från kassakravsbasen kan dra av skulder till institut belägna i Cypern eller Malta, även om dessa institut vid tidpunkten för kassakravets beräknande inte finns upptagna på förteckningen över institut som omfattas av kassakrav enligt artikel 2.3 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9).

Artikel 3

Övergångsbestämmelser för institut belägna i övriga deltagande medlemsstater

1.   Uppfyllandeperioden, som enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) gäller för institut belägna i övriga deltagande medlemsstater, ska inte påverkas av att det finns en övergångsvis uppfyllandeperiod för institut belägna i Cypern eller Malta.

2.   Institut belägna i övriga deltagande medlemsstater kan besluta att för uppfyllandeperioderna från den 12 december 2007 till den 15 januari 2008 samt från den 16 januari 2008 till 12 februari 2008 från kassakravsbasen dra av skulder till institut belägna i Cypern eller Malta, även om dessa institut vid tidpunkten för kassakravets beräknande inte finns upptagna på förteckningen över institut som omfattas av kassakrav enligt artikel 2.3 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9).

3.   Institut belägna i övriga deltagande medlemsstater som vill dra av skulder till institut belägna i Cypern eller Malta ska, för uppfyllandeperioderna från den 12 december 2007 till den 15 januari 2008 samt från den 16 januari 2008 till den 12 februari 2008, beräkna kassakravet utifrån sina balansräkningar per den 31 oktober 2007 respektive den 30 november 2007 och lämna in en tabell i enlighet med fotnot 5 i tabell 1 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) som visar institut belägna i Cypern eller Malta som om dessa redan omfattas av ECB:s kassakravssystem.

Detta ska inte påverka institutens skyldighet att lämna statistiska uppgifter för de berörda perioderna i enlighet med tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13), som visar institut belägna i Cypern eller Malta som banker i ”Övriga utlandet”.

Tabellerna ska lämnas in i enlighet med de tidsfrister och förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13).

4.   Institut belägna i övriga deltagande medlemsstater som för uppfyllandeperioderna som börjar i december 2007, januari 2008 och februari 2008 utnyttjar möjligheten till undantag enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) och som vill dra av skulder till institut belägna i Cypern eller Malta, ska beräkna sina kassakrav utifrån sina balansräkningar per den 30 september 2007 och lämna in en tabell i enlighet med fotnot 5 i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) som visar institut belägna i Cypern eller Malta som om dessa redan ingår i ECB:s kassakravssystem.

Detta ska inte påverka institutens skyldighet att lämna statistiska uppgifter för de berörda perioderna i enlighet med tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13), som visar institut belägna i Cypern eller Malta som banker i ”Övriga utlandet”.

Tabellerna ska lämnas in i enlighet med de tidsfrister och förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13).

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   För det fall särskilda bestämmelser saknas i den här förordningen ska bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) och (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) tillämpas.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 9 november 2007.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 134/2002 (EGT L 24, 26.1.2002, s. 1).

(2)  EUT L 250, 2.10.2003, s. 10.

(3)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 4.

(4)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(5)  EGT L 333, 17.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 4/2007 (ECB/2006/20) (EUT L 2, 5.1.2007, s. 3).