Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

15.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 330/20


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 1489/2007

av den 29 november 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut

(ECB/2007/18)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (2) ska monetära finansinstitut (MFI) kvartalsvis lämna statistiska uppgifter uppdelade efter land och valuta. Eftersom Europeiska unionen utvidgas med nya medlemsstater behöver förordningen ändras.

(2)

Av förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) framgår även en skyldighet att rapportera kvartalsvisa uppgifter om positioner gentemot motparter med hemvist i sådana medlemsstater som har infört euron. Eftersom ytterligare medlemsstater inför euron bör förordningen ändras.

(3)

Med beaktande av principen om likabehandling bör de nationella centralbankerna i vissa situationer få bevilja undantag från rapporteringskraven för individuella institut för elektroniska pengar. I situationer där institut för elektroniska pengar uppfyller vissa villkor kan det underliggande syftet med insamlingen av statistiska uppgifter enligt förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) uppnås utan att sådana institut åläggs några statistikrapporteringskrav. Genom att kontrollera de undantag som beviljas vill Europeiska centralbanken (ECB) säkerställa att likvärdiga konkurrensvillkor råder.

(4)

Reglerna enligt vilka aktier som emitteras av monetära finansinstitut (MFI) ska klassificeras som inlåning i stället för eget kapital och reserver behöver förtydligas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande stycke läggas till:

”I denna förordning ska termerna ’institut för elektroniska pengar’ och ’elektroniska pengar’ ha samma betydelse som i artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av den 18 september 2000 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet (3).

2.

I artikel 2 ska följande punkt 4 läggas till:

”4.   Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (4) och artikel 2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (5) får nationella centralbanker, om inte annat följer av de villkor som anges i punkterna 2–4 i bilaga III, bevilja undantag för individuella institut för elektroniska pengar. De nationella centralbankerna ska kontrollera att villkoren enligt punkt 2 i bilaga III är uppfyllda i så god tid att de vid behov kan bevilja eller återkalla undantag. Varje nationell centralbank som beviljar ett sådant undantag ska informera ECB om detta.

3.

Bilaga I ska ändras enligt bilagorna I och II till den här förordningen.

4.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

5.

Bilaga V ska ändras enligt bilaga V till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 29 november 2007.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EGT L 333, 17.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 4/2007 (ECB/2006/20)(EUT L 2, 5.1.2007, s. 3).

(3)  EGT L 275, 27.10.2000, s. 39.”

(4)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(5)  EUT L 250, 2.10.2003, s. 10.”


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ska ändras på följande sätt:

1.

Del 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt I ska ändras på följande sätt:

i)

Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 4:

”Kriterierna för att instrument ska räknas som substitut till inlåning ska också tillämpas när man fastställer huruvida skulder ska klassificeras som inlåning, utom i fall då det finns en separat kategori för sådana skulder.”

ii)

Punkt 5 första meningen ska ersättas med följande:

”Vid fastställandet av i vilken utsträckning ett instrument kan utgöra substitut till inlåning enligt punkten ovan, och vid klassificeringen av skulder som inlåning, ska begreppen nedan användas med följande betydelser:”

b)

Avsnitt IV ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 6 a ska ersättas med följande:

”6a.

Om ett land ansluter sig till EU efter den 31 december 2007 måste därför uppgiftslämnarna rapportera positioner gentemot motparter med hemvist i dessa nya medlemsstater i enlighet med tabell 3 i del 2.

Om uppgifter som insamlats på en högre aggregeringsnivå visar att positioner gentemot motparter med hemvist i en medlemsstat som inte har infört euron inte är signifikanta, får de nationella centralbankerna besluta att dessa ej behöver rapporteras avseende en sådan medlemsstat. De nationella centralbankerna ska informera uppgiftslämnarna om ett sådant beslut.”

ii)

Punkt 7 a ska ersättas med följande:

”7a.

Om en medlemsstat inför euron efter den 31 december 2007 måste därför uppgiftslämnarna rapportera positioner gentemot valutan i den nya deltagande medlemsstaten i enlighet med tabell 4 i del 2.

I sådana fall är den kolumn i tabell 4 i del 2 som motsvarar den tidigare valutan i den nya deltagande medlemsstaten inte längre tillämplig.

Om ett land ansluter sig till EU efter den 31 december 2007 måste därför uppgiftslämnarna rapportera positioner gentemot valutan i den nya medlemsstaten i enlighet med tabell 4 i del 2.

Om uppgifter som insamlats på en högre aggregeringsnivå visar att positioner gentemot valutan i en medlemsstat som inte har infört euron inte är signifikanta, får de nationella centralbankerna besluta att dessa ej behöver rapporteras avseende en sådan medlemsstat. De nationella centralbankerna ska informera uppgiftslämnarna om ett sådant beslut.”

iii)

Punkt 9 a ska ersättas med följande:

”9a.

När positioner i fråga om rutor som motsvarar medlemsstater som inte har infört euron inte är signifikanta men de nationella centralbankerna ändå samlar in dem, kan de nationella centralbankerna rapportera dem till ECB med en förskjutning på en extra månad från och med stängningsdags den 28:e arbetsdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser. De nationella centralbankerna får själva bestämma när de senast behöver få in materialet från uppgiftslämnarna för att kunna lämna sina uppgifter till ECB i tid.”

2.

I del 2 ska tabellerna 3 och 4 ersättas med tabellerna i bilaga II till den här riktlinjen.

3.

I del 3 ska tabellen ändras på följande sätt:

a)

I tillgångskategori 2 (utlåning) ska andra strecksatsen efter första stycket ersättas med följande:

”—

insättningar, enligt definitionen i skuldkategori 9 (inlåning)”.

b)

I skuldkategori 9 (inlåning):

i)

Den första meningen ska ersättas med följande:

”Belopp (aktier, inlåning eller annat) som uppgiftslämnare är skyldiga sina fordringsägare och som uppfyller kriterierna i femte stycket i avsnitt I i del 1, utom sådana som hänför sig till emitterade överlåtbara värdepapper eller andelar i penningmarknadsfonder.”

ii)

Nedanstående stycken ska läggas till efter det sista stycket:

”Andelar som emitterats av MFI klassificeras som inlåning istället för eget kapital och reserver om a) det finns en ekonomisk borgenärs-/gäldenärsrelation mellan emitterande MFI och innehavaren (oavsett eventuell äganderätt till aktierna) och b) dessa andelar kan omvandlas till kontanter eller tas ut utan avsevärda begränsningar eller straffavgifter. En uppsägningstid utgör inte någon avsevärd begränsning.

Därutöver ska sådana andelar uppfylla följande villkor:

De berörda nationella regleringarna ger inte ett emitterande MFI någon ovillkorlig rätt att vägra inlösen av sina andelar.

Andelarna är ’värdesäkrade’, dvs. under normala omständigheter kommer de att återbetalas till nominellt värde i samband med inlösen.

Om ett MFI hamnar på obestånd har andelsinnehavarna inte någon rättslig skyldighet att betala utestående skulder utöver andelarnas nominella värde (dvs. ägarnas andel i tecknat kapital) och har ej eller några andra betungande ytterligare skyldigheter. Att andelar är efterställda andra instrument som MFI emitterat utgör inte någon betungande ytterligare skyldighet.

Uppsägningstiderna innan sådana andelar kan omvandlas till kontanter används för att klassificera dessa andelar enligt uppdelningen efter uppsägningstid inom instrumentkategorin ’inlåning’. Dessa uppsägningsperioder gäller också vid beräkningen av kassakravsprocenten enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9). Eventuella öronmärkta andelar avseende lån som lämnats av MFI ska klassificeras som inlåning med samma uppdelning efter ursprunglig löptid som det underliggande lånet, dvs. som ’inlåning med överenskommen löptid’ eller ’inlåning med uppsägningstid’ beroende på bestämmelserna om löptid i det underliggande låneavtalet.

När sådana andelar som emitterats av MFI och som klassificerats som inlåning i stället för eget kapital och reserver innehas av MFI, ska de hos innehavaren klassificeras som lån på tillgångssidan i balansräkningen.”


BILAGA II

Tabellerna 3 och 4 i bilaga I del 2 till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ska ersättas med följande:

”Tabell 3

Uppdelning efter land

Uppgifter som ska lämnas varje kvartal

Balansräkningspost

Varje annan deltagande medlemsstat (exkl. inhemska sektorer) och varje annan EU-medlemsstat

Övriga utlandet (exkl. EU)

Medlemsstat

Medlemsstat

Medlemsstat

Medlemsstat

SKULDER

8.

Utelöpande sedlar och mynt
9.   

Inlåning

a.

från MFI

b.

från icke-MFI

10.

Andelar i penningmarknadsfonder

11.

Emitterade skuldförbindelser

12.

Kapital och reserver

13.

Övriga skulder

TILLGÅNGAR

1.

Kassa
2.   

Lån

a.

till MFI

b.

till icke-MFI

3.   

Värdepapper andra än aktier

a.

emitterade av MFI

upp till 1 år

över 1 år och upp till 2 år

över 2 år

b.

emitterade av icke-MFI

4.

Andelar i penningmarknadsfonder

5.

Aktier och andra ägarandelar

6.

Fasta tillgångar

7.

Övriga tillgångar

Tabell 4 (1)

Uppdelning efter valuta

Uppgifter som ska lämnas varje kvartal

Balansräkningspost

Alla valutor sammanlagt

Euro

Varje annan EU-medlemsstats valuta

Andra valutor än EU-medlemsstaters valutor, sammanlagt

EU-medlemsstats valuta

EU-medlemsstats valuta

EU-medlemsstats valuta

EU-medlemsstats valuta

Summa

USD

JPY

CHF

Övriga valutor sammantaget

SKULDER

9.   

Inlåning

A.   

Inhemska motparter

a.

från MFI

M

M

b.

från icke-MFI

M

B.   

Övriga deltagande medlemsstater

a.

från MFI

M

M

b.

från icke-MFI

M

C.   

Övriga utlandet

i.

upp till 1 år

M

ii.

över 1 år

M

a.

från banker

Kvartalsvisa uppgifter från tabell 2

b.

från icke-banker

10.

Andelar i penningmarknadsfonder

11.

Emitterade skuldförbindelser

M

M

12.

Kapital och reserver

M

13.

Övriga skulder

M

TILLGÅNGAR

2.   

Lån

A.   

Inhemska motparter

a.

till MFI

M

b.

till icke-MFI

M

M

B.   

Övriga deltagande medlemsstater

a.

till MFI

M

b.

till icke-MFI

M

M

C.   

Övriga utlandet

i.

upp till 1 år

M

ii.

över 1 år

M

a.

till banker

Kvartalsvisa uppgifter från tabell 2

b.

till icke-banker

3.   

Värdepapper andra än aktier

A.   

Inhemska motparter

a.

emitterade av MFI

M

M

b.

emitterade av icke-MFI

M

M

B.   

Övriga deltagande medlemsstater

a.

emitterade av MFI

M

M

b.

emitterade av icke-MFI

M

M

C.   

Övriga utlandet

a.

emitterade av banker

Kvartalsvisa uppgifter från tabell 2

b.

emitterade av icke-banker

4.   

Andelar i penningmarknadsfonder

A.

Inhemska motparter

M

B.

Övriga deltagande medlemsstater

M

C.

Övriga utlandet

M

5.

Aktier och andra ägarandelar

M

6.

Fasta tillgångar

M

7.

Övriga tillgångar

M


(1)  ’M’ betyder uppgifter som ska lämnas varje månad (se tabell 1).”


BILAGA III

”BILAGA III

STATISTIKKRAV FÖR SMÅ MFI SOM INTE ÄR KREDITINSTITUT OCH KLASSIFICERINGSRIKTLINJER FÖR INDIVIDUELLA INSTITUT FÖR ELEKTRONISKA PENGAR

1.

Nationella centralbanker som beviljar små MFI som inte är kreditinstitut undantag från full rapporteringsskyldighet ska informera de undantagna instituten om sitt beslut, men fortsätta att som ett minimikrav årligen samla in uppgifter över institutens balansomslutning så att storleken på rapporterande ’tail’-klassificerade institut kan följas upp.

2.

Enligt artikel 2.4 får de nationella centralbankerna bevilja undantag från sina statistikrapporteringskrav för individuella institut för elektroniska pengar om åtminstone ett av följande villkor uppfylls:

a)

De elektroniska pengarna som de ger ut bara accepteras som betalningsmedel av ett begränsat antal företag som klart kan identifieras genom att

i)

de är belägna i samma fastighet eller inom något annat begränsat lokalt område, och/eller

ii)

de har en nära ekonomisk eller affärsmässig relation till det utgivande institutet, som t.ex. gemensamma ägare, marknadsförings- eller distributionsstrukturer,

även om det utgivande institutet och det institut som accepterar betalningsmedlet är separata juridiska personer.

b)

över tre fjärdedelar av deras totala balansomslutning inte har något samband med utgivning eller administrering av elektroniska pengar och de skulder som hör samman med utestående elektroniska pengar inte överstiger 100 miljoner euro.

3.

Om ett individuellt institut för elektroniska pengar som uppfyller de villkor som framgår av punkt 2 inte är undantaget från kassakravet ska det, som ett minimikrav, rapportera de kvartalsdata som behövs för att i enlighet med bilaga II beräkna kassakravsbasen. Institutet får välja att rapportera den begränsade uppsättningen uppgifter om kassakravsbasen månadsvis.

4.

När ett individuellt institut för elektroniska pengar beviljas ett undantag enligt artikel 2.4 kommer ECB för statistiska ändamål att ta upp institutet som ett icke-finansiellt företag i listan över MFI. Institutet kommer också att behandlas som ett icke-finansiellt företag i situationer där det är motpart till ett MFI. När det gäller Eurosystemets kassakrav kommer institutet dock även fortsättningsvis att behandlas som ett kreditinstitut.”


BILAGA IV

Bilaga V till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1 a ska ersättas med följande:

”1a.

Utan hinder av punkt 1 ska den första rapporteringen enligt denna förordning avseende rutor, som avser medlemsstater som inte har infört euron, i tabellerna 3 och 4 i bilaga I del 2 börja med de första kvartalsvisa uppgifterna efter dagen för deras anslutning till EU.”

2.

Punkt 1 b ska ersättas med följande:

”1b.

Om den berörda nationella centralbanken beslutar att inte kräva att rapporteringen av icke signifikanta uppgifter ska börja med de första kvartalsvisa uppgifterna efter dagen för den relevanta medlemsstatens eller medlemsstaternas anslutning till EU, ska den första rapporteringen ske tolv månader efter det att den nationella centralbanken underrättat uppgiftslämnarna om att uppgiftsrapportering ska ske.”

3.

Punkt 1 c ska ersättas med följande:

”1c.

Utan hinder av punkt 1 ska den första rapporteringen enligt denna förordning avseende rutor, som avser medlemsstater som har infört euron, i tabell 3 i bilaga I del 2 börja med de första kvartalsvisa uppgifterna efter dagen då de infört euron.”

4.

Punkterna 1 d och 1 e ska strykas.

5.

Punkt 2 a ska ersättas med följande:

”2a.

Under de första tolv månaderna som de rapporteras får signifikanta uppgifter avseende rutor, som motsvarar medlemsstater som inte har infört euron, i tabellerna 3 och 4 i bilaga I del 2 rapporteras till ECB med en förskjutning på ytterligare en månad från stängningsdags den tjugoåttonde arbetsdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser. De nationella centralbankerna får själva bestämma när de senast behöver få in materialet från uppgiftslämnarna för att kunna lämna sina uppgifter till ECB i tid.”