Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 195/2008

av den 3 mars 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/186/Gusp av den 3 mars 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp om Irak (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1483 (2003) innehåller rådets förordning (EG) nr 1210/2003 (2) särskilda arrangemang i artikel 2 beträffande betalning för export av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak samtidigt som det i artikel 10 görs särskilda arrangemang beträffande immunitet mot rättsliga förfaranden för vissa irakiska tillgångar. De särskilda arrangemangen beträffande betalning fortsätter att gälla samtidigt som de särskilda arrangemangen beträffande immunitet gällde till och med den 31 december 2007.

(2)

Enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1790 (2007) och gemensam ståndpunkt 2008/186/Gusp ska båda dessa särskilda arrangemang fortsätta att gälla till och med den 31 december 2008. Förordning (EG) nr 1210/2003 bör ändras i enlighet med detta.

(3)

Förordning (EG) nr 1210/2003 bör även anpassas till den senaste utvecklingen när det gäller sanktionsverksamheten; detta gäller för fastställande av behöriga myndigheter, ansvar för överträdelser och jurisdiktion. Gemenskapens territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(4)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1210/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Alla intäkter av export av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak, enligt förteckningen i bilaga I, ska från och med den 22 maj 2003 deponeras i utvecklingsfonden för Irak enligt de villkor som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1483 (2003), särskilt punkterna 20 och 21 i denna.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 4a

Förbudet i artikel 4.3 och 4.4 ska inte medföra ansvar av något slag för de berörda fysiska eller juridiska personerna eller enheterna om dessa inte kände till eller inte hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot detta förbud.”

3.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

1.   Med avvikelse från artikel 4 får de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga V ge tillstånd till att frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om samtliga följande villkor uppfylls:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som meddelats före den 22 maj 2003, eller föremål för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelats före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Indrivningen av fordringen strider inte mot förordning (EG) nr 3541/92.

d)

Erkännandet av en kvarstad eller dom står inte i strid med grunderna för den berörda medlemsstatens rättsordning.

2.   I alla andra fall får tillgångar, ekonomiska resurser och intäkter av ekonomiska resurser som frysts i enlighet med artikel 4 frigöras endast om syftet är att överföra dem till den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken, i enlighet med de villkor som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1483 (2003).”

4.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

1.   Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå artikel 4 eller att främja sådana transaktioner som avses i artiklarna 2 och 3.

2.   Uppgifter om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts, ska anmälas till de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga V samt till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter.”

5.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i fördraget ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 4, till de behöriga myndigheterna enligt de webbplatser som förtecknas i bilaga V, i de medlemsstater där de är bosatta eller belägna samt till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter,

b)

samarbeta med de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga V om uppgifterna kontrolleras.

2.   Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.”

6.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 15a

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning och ange vilka de är på eller via de webbplatser som förtecknas i bilaga V.

2.   Medlemsstaterna ska före den 15 mars 2008 meddela kommissionen namnen på sina behöriga myndigheter och därefter alla ändringar av dessa uppgifter.”

7.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.”

8.

Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

”3.   Artiklarna 2 och 10 ska tillämpas till och med den 31 december 2008.”

9.

Bilaga V ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2008.

På rådets vägnar

J. PODOBNIK

Ordförande


(1)  Se sidan 31 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAGA

”BILAGA V

Webbplatser med uppgift om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 6, 7 och 8 samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

A.   Webbplatser med uppgift om behöriga myndigheter

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

CZECH REPUBLIC

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRELAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREECE

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPAIN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALY

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITHUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NETHERLANDS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLAND

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

UNITED KINGDOM

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat A. Krisfrågor och samordning inom ramen för Gusp

Avdelning A.2. Krishantering och fredsbyggande

CHAR 12/106

B 1049 Bryssel

Tfn (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73”