Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

24.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 693/2008

av den 8 juli 2008

om ändring av förordning (EG) nr 974/98 när det gäller införandet av euron i Slovakien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 123.5,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (2) föreskrivs att euron ska ersätta valutorna i de medlemsstater som vid den tidpunkt då den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen inleddes uppfyllde de nödvändiga villkoren för att anta den gemensamma valutan.

(2)

Genom rådets förordning (EG) nr 2596/2000 (3) ändrades förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta den grekiska valutan med euron.

(3)

Genom rådets förordning (EG) nr 2169/2005 (4) ändrades förordning (EG) nr 974/98 som en förberedelse inför kommande införanden av euron i medlemsstater som ännu inte har antagit euron som gemensam valuta.

(4)

Genom rådets förordning (EG) nr 1647/2006 (5) ändrades förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta den slovenska valutan med euron.

(5)

Genom rådets förordning (EG) nr 835/2007 (6) ändrades förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta Cyperns valuta med euron.

(6)

Genom förordning (EG) nr 836/2007 ändrades förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta Maltas valuta med euron.

(7)

Enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt är Slovenien en medlemsstat med undantag enligt definitionen i artikel 122 i fördraget.

(8)

Enligt rådets beslut 2008/608/EG av den 8 juli 2008 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Slovakiens införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2009 (7) uppfyller Slovakien de nödvändiga villkoren för införandet av den gemensamma valutan, och Slovakiens undantag upphävs med verkan från och med den 1 januari 2009.

(9)

För att införa euron i Slovakien krävs det att de befintliga bestämmelserna om införande av euron som anges i förordning (EG) nr 974/1998 utvidgas till att omfatta Slovakien.

(10)

Enligt Slovakiens övergångsplan ska sedlar och mynt i euro bli lagliga betalningsmedel i denna medlemsstat samma dag som euro införs som landets valuta. Som en följd av detta bör införandet av euron och övergången till sedlar och mynt i euro ske den 1 januari 2009. Det bör inte tillämpas någon ”utfasningsperiod”.

(11)

Förordning (EG) nr 974/98 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 974/98 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2008.

På rådets vägnar

C. LAGARDE

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 3 juli 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 836/2007 (EUT L 186, 18.7.2007, s. 3).

(3)  EGT L 300, 29.11.2000, s. 2.

(4)  EUT L 346, 29.12.2005, s. 1.

(5)  EUT L 309, 9.11.2006, s. 2.

(6)  EUT L 186, 18.7.2007, s. 1.

(7)  Se sidan 24 i detta nummer av EUT.


BILAGA

I bilagan till förordning (EG) nr 974/98 ska följande rad införas mellan rubrikerna för Slovenien och Finland:

Medlemsstat

Datum för införande av euron

Datum för övergången till sedlar och mynt i euro

Medlemsstat med ”utfasningsperiod”

”Slovakien

1 januari 2009

1 januari 2009

Nej”