Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

31.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 352/11


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1360/2008

av den 2 december 2008

om ändring av förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av det förslag som kommissionen lade fram efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommittén,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Det stora antal medlemsstater som för närvarande står utanför euroområdet påverkar det möjliga behovet av medelfristigt ekonomiskt stöd från gemenskapen och, tillsammans med utvecklingen av det internationella sammanhanget, kräver en väsentlig höjning av taket för det utestående lånebelopp som kan beviljas medlemsstater enligt förordning (EG) nr 332/2002 (1) från 12 miljarder EUR till 25 miljarder EUR. Skulle det uppstå ett brådskande behov av att revidera taket, bör de relevanta institutionerna agera snabbt inom ramen för sina respektive behörigheter.

(2)

Förordning (EG) nr 332/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 332/2002 ska ändras på följande sätt:

Artikel 1.1 andra stycket ska ersättas med följande:

”Det totala utestående lånebelopp som medlemsstater kan beviljas enligt detta system ska högst uppgå till 25 miljarder EUR.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2008.

På rådets vägnar

C. LAGARDE

Ordförande


(1)  EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.