Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

25.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/39


RÅDETS BESLUT

av den 20 januari 2009

om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Lettland

(2009/290/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (1), särskilt artikel 3.2,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2009/289/EG (2) beslutade rådet att bevilja Lettland ömsesidigt stöd.

(2)

Lettlands kapital- och finansmarknader har mot bakgrund av det mycket höga externa finansieringsbehovet på senare tid kommit under tryck, vilket avspeglar en allmän försämring i marknadssentiment, och ökade farhågor beträffande den lettiska ekonomins hälsotillstånd med tanke på dess stora obalanser i form av ett stort externt underskott, allt svagare offentliga finanser och hög kostnads- och prisinflation. Den lettiska banksektorn har drabbats av allvarliga problem med likviditeten och förtroendet. Nivån på valutareserven har minskat i takt med att centralbanken intervenerat för att upprätthålla växelkursens fasta paritet.

(3)

Lettlands totala externa upplåningsbehov fram till och med första kvartalet 2011 uppskattas till 7,5 miljarder EUR.

(4)

Det är lämpligt att ge gemenskapsstöd till Lettland på upp till 3,1 miljarder EUR inom ramen för det system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans som inrättades genom förordning (EG) nr 332/2002. Detta stöd bör ges i förening med ett lån från Internationella valutafonden på 1,5 miljarder särskilda dragningsrätter (1 200 % av Lettlands IMF-kvot, cirka 1,7 miljarder EUR) enligt ett stand-by-avtal med IMF som godkändes den 23 december 2008. De nordiska länderna (Sverige, Danmark, Finland och Norge) och Estland ska tillsammans bidra med 1,9 miljarder EUR, Världsbanken med 0,4 miljarder EUR och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), Republiken Tjeckien och Polen med sammanlagt 0,4 miljarder EUR. Detta blir totalt 7,5 miljarder EUR under perioden fram till och med första kvartalet 2011.

(5)

Gemenskapsstödet bör förvaltas av kommissionen. De särskilda ekonomisk-politiska villkor som man kommit överens med de lettiska myndigheterna om efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén bör fastställas i ett samförståndsavtal. De bör bland annat inbegripa åtgärder som syftar till att stoppa det omedelbara likviditetstrycket, återställa banksektorns långsiktiga stabilitet, korrigera finanspolitiska obalanser och till att anta politiska åtgärder inom landet för att förbättra konkurrenskraften. Åtgärderna bör inbegripa en omedelbar och hållbar finanspolitisk konsolidering, en övergripande strategi för att lösa bankkrisen, en förstärkt krishanteringskapacitet hos tillsynsmyndigheterna, omfattande strukturella reformer liksom andra viktiga åtgärder. Kommissionen bör ange de närmare finansiella villkoren i låneavtalet.

(6)

Stödet bör ges för att stoppa det omedelbara likviditetstrycket och på villkor att ekonomisk-politiska åtgärder vidtas för att återställa banksektorns långsiktiga stabilitet, korrigera finanspolitiska obalanser samt att politiska åtgärder inom landet antas som ska leda till att förbättra konkurrenskraften och samtidigt bibehålla det snäva fluktuationsutrymmet för växelkursen kring den nuvarande centralkursen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Gemenskapen ska bevilja Lettland ett medelfristigt lån på högst 3,1 miljarder EUR med en längsta genomsnittlig löptid på sju år.

2.   Gemenskapens ekonomiska stöd ska vara tillgängligt under tre år från och med den första dagen efter detta besluts ikraftträdande.

Artikel 2

1.   Stödet ska förvaltas av kommissionen på ett sätt som är förenligt med Lettlands åtaganden och rådets rekommendationer. Dessa villkor ska fastställas genom ett samförståndsavtal. Kommissionen ska ange de närmare finansiella villkoren i låneavtalet.

2.   Kommissionen ska regelbundet i samarbete med Ekonomiska och finansiella kommittén kontrollera att de ekonomisk-politiska villkoren för stödet uppfylls. Kommissionen ska hålla Ekonomiska och finansiella kommittén underrättad om eventuell refinansiering av upplåningen eller omstrukturering av de finansiella villkoren.

3.   Lettland ska vara berett att anta och genomföra ytterligare konsolideringsåtgärder för att stabilisera ekonomin om sådana åtgärder blir nödvändiga under stödprogrammets löptid. De lettiska myndigheterna ska samråda med kommissionen i förväg om antagandet av alla sådana eventuella ytterligare åtgärder.

Artikel 3

1.   Kommissionen ska tillhandahålla det ekonomiska stödet till Lettland i högst sex trancher, vilkas storlek ska fastställas i samförståndsavtalet.

2.   Den första tranchen ska göras tillgänglig under förutsättning att låneavtalet och samförståndsavtalet trätt i kraft.

3.   Om så krävs för att finansiera lånet ska räntesvappar med motparter med högsta kreditkvalitet få användas med vederbörlig försiktighet.

4.   Kommissionen ska besluta om frisläppande av ytterligare trancher efter att ha inhämtat Ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande.

5.   För frisläppandet av varje ytterligare delbelopp ska det krävas ett tillfredsställande genomförande av den lettiska regeringens nya ekonomiska program (det ekonomiska stabiliserings och reformprogrammet Economic Stabilisation and Growth Revival Programme), som ingår i konvergensprogrammet, och, i synnerhet, de särskilda ekonomisk-politiska villkor som anges i samförståndsavtalet. Dessa åtgärder ska bland annat inbegripa följande:

a)

Antagande av ett tydligt finanspolitiskt program på medellång sikt som är tänkt att till 2011 få ned underskottet i de offentliga finanserna under fördragets referensvärde på 3 % av BNP.

b)

Genomförande av budgeten för 2009 i dess ändrade lydelse enligt den tilläggsbudget som antogs den 12 december 2008 (och vars närmare ändringar ska överlämnas före utgången av mars månad 2009), med ett mål för det kostnadsflödesmässiga underskottet i de offentliga finanserna på högst 5 % av BNP, eller 5,3 % beräknat enligt ESA 95.

c)

En minskning under 2009 av den offentliga sektorns genomsnittliga lönekostnader i nominella termer med omkring 15 % i förhållande till den ursprungliga budgeten från den 14 november 2008 och med ytterligare 2 % under 2010 och 2011.

d)

En fortsättning av de åtgärder som inleddes under 2008 för att minska antalet sysselsatta i den centrala offentliga sektorn med åtminstone 5 % före utgången av 2008 och en sammanlagd minskning med 10 % senast den 30 juni 2009.

e)

En förstärkning av utformningen och genomförandet av budgetförfarandena genom antagandet av en ny finanspolitisk ram och budgetreformlag genom ändring av den nuvarande budget- och finansförvaltningslagen.

f)

Införande av ett tydligt och överblickbart löneutbetalningssystem för direkt anställda i den offentliga förvaltningen samt upprättande av ett enhetligt system för personalplanering och personalstyrning för den offentliga sektorns institutioner.

g)

Mekanismer för att säkerställa stabilitet i banksektorn som helhet på medellång till lång sikt, inklusive många olika övervaknings-, tillsyns- och penningpolitiska åtgärder. Dessa bör begränsa kredittillväxten till hållbara nivåer och undvika ett kraftigt beroende av osäkrad utlandsfinansiering. Riktade granskningar ska genomföras i banksystemet för att säkerställa att alla banker är solventa och har tillräckligt kapital.

h)

Lämpliga åtgärder rörande omstrukturering av den privata sektorns skuldsättning. Den lämpliga rättsliga grunden för omläggning av den befintliga skuldens löptider och valutasammansättning ska förstärkas. Underlättande av obeståndsförfaranden och ett snabbt genomförande av omstruktureringsplaner ska även prioriteras.

i)

Säkerställande av att de kvarvarande minoritetsaktieägarna i Parex Bank inte drar nytta av rekonstruktionen av banken och åtgärderna för att stärka den finansiella stabiliteten, genom att fullt ut nationalisera Parex Bank.

j)

Strukturella reformåtgärder som ges stöd inom ramen för Lissabonstrategin och genomförandet av Lettlands nationella reformprogram, inklusive en aktiv arbetsmarknadspolitik och en politik för livslångt lärande, ett ökat deltagande av aktörer från den privata sektorn i FoU- och innovationsverksamhet, exportfrämjande åtgärder och minskade administrativa bördor på företagen.

k)

Genomförande av EU-finansierade projekt på planeringsnivån för att hjälpa till att förbättra handelssektorns bidrag till den ekonomiska tillväxten.

l)

Åtgärder för att förbättra tillgången till finansiering för företag och företagare, vars ansökningar om bidrag från strukturfonderna har godkänts, eller för dem som planerar att ansöka om bidrag från strukturfonderna.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Lettland.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 januari 2009.

På rådets vägnar

M. KALOUSEK

Ordförande


(1)  EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Se sidan 37 i detta nummer av EUT.