Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/48


RÅDETS BESLUT

av den 7 juli 2009

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Rumänien

(2009/590/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 104.6,

med beaktande av kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 104 i fördraget ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 104 i fördraget och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1), som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget, innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 3605/93 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelsen i detta protokoll.

(4)

Pakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under hela förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir pakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att skyndsamt återställa sunda offentliga finanser samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget ska kommissionen lämna ett yttrande till rådet, om den anser att det föreligger eller kan uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Med beaktande av sin rapport enligt artikel 104.3 i fördraget och Ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande om den enligt artikel 104.4 i fördraget fann kommissionen att det förelåg ett alltför stort underskott i Rumänien. Kommissionen avgav därför ett yttrande om Rumänien med denna innebörd till rådet den 13 maj 2009 (3).

(6)

I artikel 104.6 i fördraget fastställs att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en allsidig bedömning avgör om ett alltför stort underskott föreligger. När det gäller Rumänien leder denna allsidiga bedömning till den slutsats som anges i detta beslut.

(7)

Enligt de rumänska myndigheternas anmälan från april 2009 inom ramen för förfarandet vid det alltför stora underskottet (senare validerad av Eurostat) uppgick det offentliga underskottet i Rumänien till 5,4 % av BNP år 2008 och överskred därmed referensvärdet 3 % av BNP. Underskottet var inte nära referensvärdet 3 % av BNP, och överskridandet av referensvärdet kunde inte anses ha skett undantagsvis i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Det orsakades inte av någon ovanlig händelse eller av en allvarlig konjunkturnedgång under 2008 i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Trots att tillväxten tappade fart under årets sista kvartal ökade den totala BNP-tillväxten under 2008 till 7,1 % från 6 % under 2007, vilket väsentligt översteg den potentiella tillväxttakten. Överskridandet av referensvärdet kan dessutom inte betraktas som övergående. Enligt kommissionens vårprognos 2009 väntas underskottet i de offentliga finanserna nå 5,1 % av BNP under 2009 och, under antagande om oförändrad politik, 5,6 % under 2010. Denna prognos bygger på en minskning av BNP med 4,0 % under 2009 och nolltillväxt under 2010. I prognosen beaktas de åtgärder avseende innevarande år i 2009 års budget som godkändes i februari 2009 och de ytterligare åtgärder som regeringen antog i april 2009. Underskottskriteriet i fördraget är således inte uppfyllt.

(8)

Den offentliga bruttoskulden, som 2008 uppgick till 13,6 % av BNP, ligger fortfarande klart under referensvärdet 60 % av BNP. Enligt kommissionens vårprognos 2009 förutses skuldkvoten dock öka till 18 ¼ % under 2009 och 22 ¾ % 2010.

(9)

I enlighet med stabilitets- och tillväxtpakten beaktade kommissionen i sin rapport fullt ut reformerna av pensionssystemet. Genom dessa införs ett system med flera pelare, varav en obligatorisk som ska finansieras fullt ut genom avsättningar. Även om genomförandet av dessa reformer leder till en övergående försämring av det offentliga saldot medför de en klar förbättring av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. Nettokostnaderna för denna reform uppgår, enligt de rumänska myndigheternas skattningar, till 0,2 % av BNP 2008, 0,3 % 2009, 0,4 % 2010 och 0,4 % 2011. Enligt stabilitets- och tillväxtpakten får hänsyn tas till dessa kostnader med gradvis linjärt minskade belopp under en övergångsperiod, men endast om underskottet ligger nära referensvärdet, vilket inte är fallet i Rumänien. Under alla omständigheter skulle det offentliga underskottet efter justering för kostnaderna för pensionsreformen under 2008 ligga klart över 3 % av BNP.

(10)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” bara tas i de steg som leder fram till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 104.6 i fördraget, om de båda villkoren – att underskottet fortsätter att ligga nära referensvärdet och att referensvärdet endast tillfälligt överskrids – helt uppfylls. I Rumäniens fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför har ”faktorer av betydelse” inte beaktats i de steg som lett fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Slutsatsen av den allsidiga bedömningen är att Rumänien har ett alltför stort underskott.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Rumänien.

Utfärdat i Bryssel den 7 juli 2009.

På rådets vägnar

C. BILDT

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 7.

(3)  Alla handlingar som rör förfarandet vid det alltför stora underskottet i Rumänien finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2