Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/53


RÅDETS BESLUT

av den 27 juli 2009

om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller extern revisor för Banka Slovenije

(2009/593/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 27.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2009/12 av den 5 juni 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (1), och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i eurosystemet ska granskas av oavhängiga externa revisorer som Europeiska centralbankens råd har rekommenderat och Europeiska unionens råd har godkänt.

(2)

Förordnandet för Banka Slovenijes nuvarande externa revisor löper ut efter revisionen avseende räkenskapsåret 2008. Det är därför nödvändigt att utse en ny extern revisor från och med räkenskapsåret 2009.

(3)

Banka Slovenije har valt Deloitte revizija d.o.o. till sin externa revisor för räkenskapsåren 2009–2011.

(4)

Europeiska centralbankens råd har rekommenderat att Deloitte revizija d.o.o. utses till externa revisor för Banka Slovenije för räkenskapsåren 2009–2011.

(5)

Det är lämpligt att följa Europeiska centralbankens råds rekommendation och att ändra rådets beslut 1999/70/EG (2) i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.13 i beslut 1999/70/EG ska ersättas med följande:

”13.   Deloitte revizija d.o.o. godkänns härmed som Banka Slovenijes externa revisor för räkenskapsåren 2009–2011.”

Artikel 2

ECB ska underrättas om detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 2009.

På rådets vägnar

C. BILDT

Ordförande


(1)  EUT C 132, 11.6.2009, s. 1.

(2)  EGT L 22, 29.1.1999, s. 69.