Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

6.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 175/2009

av den 5 mars 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2009/175/Gusp av den 5 mars 2009 om ändring av gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp om Irak (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1483(2003) innehåller artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (2) särskilda arrangemang beträffande betalning för export av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak medan artikel 10 i den förordningen innehåller särskilda arrangemang beträffande immunitet mot rättsliga förfaranden för vissa irakiska tillgångar. Dessa särskilda arrangemang tillämpades till och med den 31 december 2008.

(2)

Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1859(2008) och gemensam ståndpunkt 2009/175/Gusp ska båda de särskilda arrangemangen tillämpas till och med den 31 december 2009. Förordning (EG) nr 1210/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 18.3 i förordning (EG) nr 1210/2003 ska ersättas med följande:

”3.   Artiklarna 2 och 10 ska tillämpas till och med den 31 december 2009.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2009.

På rådets vägnar

M. ŘÍMAN

Ordförande


(1)  Se sidan 28 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.