Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 51/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 168/2010

av den 1 mars 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.1,

med beaktande av rådets beslut 2010/128/Gusp av den 1 mars 2010 om ändring av gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp beträffande Irak (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1483(2003) innehåller rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (2) särskilda arrangemang i artikel 2 beträffande betalning för export av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak samtidigt som det i artikel 10 görs särskilda arrangemang beträffande immunitet mot rättsliga förfaranden för vissa irakiska tillgångar. Dessa särskilda arrangemang tillämpades till och med den 31 december 2008.

(2)

Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1859(2008) ska båda dessa särskilda arrangemang förlängas till och med den 31 december 2009. I enlighet med rådets gemensamma ståndpunkt 2009/175/Gusp (3) ändrades förordning (EG) nr 1210/2003 i enlighet med detta genom rådets förordning (EG) nr 175/2009 (4).

(3)

Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1905(2009) ska båda dessa särskilda arrangemang ytterligare förlängas till och med den 31 december 2010. I enlighet med beslut 2010/128/Gusp bör förordning (EG) nr 1210/2003 därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 18.3 i förordning (EG) nr 1210/2003 ska ersättas med följande:

”3.   Artiklarna 2 och 10 ska tillämpas till och med den 31 december 2010.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2010.

På rådets vägnar

D. LÓPEZ GARRIDO

Ordförande


(1)  Se sidan 22 I detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.

(3)  EUT L 62, 6.3.2009, s. 28.

(4)  EUT L 62, 6.3.2009, s. 1.