Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 196/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 670/2010

av den 13 juli 2010

om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Estland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget), särskilt artikel 140.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (1) föreskrivs att euron ska ersätta valutorna i de medlemsstater som vid den tidpunkt då den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen inleddes uppfyllde de nödvändiga villkoren för att anta euron.

(2)

Genom rådets förordning (EG) nr 2596/2000 (2) ändrades förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta Greklands valuta med euron.

(3)

Genom rådets förordning (EG) nr 2169/2005 (3) ändrades förordning (EG) nr 974/98 som en förberedelse inför kommande införanden av euron i medlemsstater som ännu inte infört euron som gemensam valuta.

(4)

Genom rådets förordning (EG) nr 1647/2006 (4) ändrades förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta Sloveniens valuta med euron.

(5)

Genom rådets förordning (EG) nr 835/2007 (5) ändrades förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta Cyperns valuta med euron.

(6)

Genom rådets förordning (EG) nr 836/2007 (6) ändrades förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta Maltas valuta med euron.

(7)

Genom rådets förordning (EG) nr 693/2008 (7) ändrades förordning (EG) nr 974/98 för att införa bestämmelser om att ersätta Slovakiens valuta med euron.

(8)

I enlighet med artikel 4 i 2003 års anslutningsakt är Estland en medlemsstat med undantag, enligt definitionen i artikel 139.1 i fördraget.

(9)

Enligt rådets beslut 2010/416/EU av den 13 juli 2010 i enlighet med artikel 140.2 i fördraget om Estlands införande av euron den 1 januari 2011 (8) uppfyller Estland villkoren för att införa euron och Estlands undantag upphävs med verkan från och med den 1 januari 2011.

(10)

För att införa euron i Estland krävs det att de befintliga bestämmelserna om införande av euron som anges i förordning (EG) nr 974/98 utvidgas till att omfatta Estland.

(11)

Enligt Estlands övergångsplan bör eurosedlar och euromynt bli lagliga betalningsmedel i denna medlemsstat samma dag som euron införs som landets valuta. Som en följd av detta bör införandet av euron och övergången till sedlar och mynt i euro ske den 1 januari 2011. En utfasningsperiod bör inte tillämpas.

(12)

Förordning (EG) nr 974/98 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 974/98 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2010.

På rådets vägnar

D. REYNDERS

Ordförande


(1)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(2)  EGT L 300, 29.11.2000, s. 2.

(3)  EUT L 346, 29.12.2005, s. 1.

(4)  EUT L 309, 9.11.2006, s. 2.

(5)  EUT L 186, 18.7.2007, s. 1.

(6)  EUT L 186, 18.7.2007, s. 3.

(7)  EUT L 195, 24.7.2008, s. 1.

(8)  Se sidan 24 i detta nummer av EUT.


BILAGA

I bilagan till förordning (EG) nr 974/98 ska följande rad införas mellan rubrikerna för Tyskland och Grekland:

Medlemsstat

Datum för införande av euron

Datum för övergången till sedlar och mynt i euro

Medlemsstater med utfasningsperiod

”Estland

1 januari 2011

1 januari 2011

Nej”