Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 196/4


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 671/2010

av den 13 juli 2010

om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Estland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 140.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2866/98 av den 31 december 1998 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (2) fastställs omräkningskurserna från och med den 1 januari 1999.

(2)

Enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt är Estland en medlemsstat med undantag, enligt definitionen i artikel 139.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget).

(3)

Enligt rådets beslut 2010/416/EU av den 13 juli 2010 i enlighet med artikel 140.2 i fördraget om Estlands införande av euron den 1 januari 2011 (3), uppfyller Estland de nödvändiga villkoren för att införa euron och upphävs Estlands undantag med verkan från och med den 1 januari 2011.

(4)

För att införa euron i Estland krävs det att omräkningskursen mellan euron och den estniska kronan fastställs. Denna omräkningskurs skall fastställas till 15,6466 estniska kronor per 1 euro, vilket motsvarar den nuvarande centralkursen för den estniska kronan i växelkursmekanismen (ERM II).

(5)

Förordning (EG) nr 2866/98 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 2866/98 ska följande rad införas mellan omräkningskurserna för den tyska marken och den grekiska drakman:

”= 15,6466 estniska kronor”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2010.

På rådets vägnar

D. REYNDERS

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 5 juli 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 359, 31.12.1998, s. 1.

(3)  Se sidan 24 i detta nummer av EUT.