Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

27.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/21


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 29 mars 2012

om ändring av genomförandebeslut 2011/344/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal

(2012/224/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism (1), särskilt artikel 3.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I linje med artikel 3.9 i rådets genomförandebeslut 2011/344/EU (2) har kommissionen tillsammans med Internationella valutafonden (IMF) och i samarbete med Europeiska centralbanken (ECB) genomfört den tredje översynen av hur de portugisiska myndigheternas genomförande av de överenskomna åtgärderna enligt det ekonomiska och finansiella anpassningsprogrammet (nedan kallat programmet) fortskrider samt av deras effektivitet och ekonomiska och sociala verkningar.

(2)

Genom översynen har man funnit att Portugals förenlighet med villkoren för fjärde kvartalet 2011 var tillfredsställande. År 2011 föll det offentliga underskottet under målet på 5,9 % av BNP och det beräknas nu ligga på cirka 4 % av BNP, om än genom att man undantagsvis tillgripit en överföring av bankernas pensionsfonder till det statliga socialförsäkringssystemet på cirka 6 miljarder EUR (cirka 3½ % av BNP). Budgeten för 2012 är förenlig med uppfyllandet av underskottsmålet på 4½ % av BNP i linje med programmet. De politiska satsningarna på att stödja stabiliteten i det finansiella systemet fortsätter. Portugisiska banker arbetar för att klara de skärpta kapitalkrav som krävs i programmet, samtidigt som man beaktar följderna av Europeiska bankmyndighetens krav på en ny kapitalbuffert för statsskuldsexponeringar, det särskilda programmet för inspektioner på plats samt överföringen av bankernas pensionsfonder till det statliga socialförsäkringssystemet. Arbetsmarknads- och produktmarknadsreformerna fortsätter också: en överenskommelse uppnåddes med arbetsmarknadens parter om en bred och ambitiös arbetsmarknadsreform och en betydande översyn av konkurrenslagstiftningen har lämnats in till parlamentet som kommer att skapa förutsättningar för en effektiv tillämpning av konkurrenslagstiftningen. Privatiseringsprogrammet genomförs enligt den nya ramlagen. Energibolaget EDP och energinätbolaget REN har sålts. En strategi för omstrukturering av de statligt ägda företagen har inrättats. Det rättsliga ramverket för offentlig upphandling håller på att förbättras och moderniseringen av det rättsliga ramverket för bostadsmarknaden pågår. Reformeringen av rättsväsendet gör goda framsteg.

(3)

I ljuset av denna utveckling bör genomförandebeslut 2011/344/EU ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i genomförandebeslut 2011/344/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Portugal ska vidta följande åtgärder under 2012, i linje med specifikationerna i samförståndsmemorandumet:

a)

De åtgärder som anges i leden b och c motsvarande minst 9,8 miljarder EUR ska tas med i budgeten för 2012. Ytterligare åtgärder, i synnerhet på utgiftssidan, ska vidtas för att täcka alla eventuella brister som uppstår genom utvecklingen av de offentliga finanserna under 2012. Regeringen ska anta en tilläggsbudget i mars som införlivar olika element som konsekvenserna av bankernas överföring av pensionsfonder till det statliga socialförsäkringssystemet, den finansiella överenskommelsen om den autonoma regionen Madeira, de skattemässiga konsekvenserna av försämringen av de ekonomiska utsikterna, lägre ränteutgifter och strategin för reglering av utestående skulder. I tilläggsbudgeten ska målet för det offentliga underskottet för 2012 (motsvarande 4½ % av BNP) lämnas oförändrat.

b)

Portugal ska ha som mål att utgifterna ska minskas med minst 6,8 miljarder EUR under 2012, inklusive lönesänkningar och uppsägningar i den offentliga sektorn, sänkta pensioner, en omfattande omorganisation av centraladministrationen som ska undanröja överlappning och andra former av ineffektivitet, minskade överföringar till statligt ägda företag, en omorganisering av kommuner och församlingar och en minskning av deras antal, neddragningar på utbildnings- och sjukvårdsområdet, lägre överföringar till regionala och lokala myndigheter och sänkningar av kapitalutgifter och övriga utgifter som anges i programmet.

c)

På inkomstsidan ska Portugal genomföra inkomståtgärder motsvarande cirka 3 miljarder EUR, inklusive breddning av mervärdesskattebasen genom att minska undantagen och omgruppera förteckningarna över varor och tjänster som omfattas av reducerade, medelhöga och högre skattesatser, höjda punktskatter, en breddning av skattebasen för inkomstskatten och bolagsskatten genom färre skatteavdrag och särskilda system, säkerställa konvergens för de inkomstskatteavdrag som tillämpas på pensioner respektive arbetsinkomster, och förändringar av fastighetsbeskattningen genom att avsevärt minska antalet undantag. Dessa åtgärder ska kompletteras med åtgärder för att motverka skatteflykt, bedrägerier och odeklarerat arbete.

d)

Portugal ska anta åtgärder för att stärka förvaltningen av de offentliga finanserna. Portugal ska genomföra de åtgärder som anges i den nya budgetlagstiftningen, vilket inkluderar upprättande av en medelfristig budgetram. Budgetregelverket på lokal och regional nivå ska skärpas avsevärt, i synnerhet genom att lägga fram de viktigaste alternativen för anpassning av respektive finansieringslagar till budgetlagstiftningen. Portugal ska öka rapporteringen och övervakningen av de offentliga finanserna och skärpa reglerna och förfarandena för budgetgenomförandet. Den portugisiska regeringen ska förbereda en strategi för validering och reglering av icke betalda förfallna skulder. Genom strategin ska prioriteringskriterierna för att betala fordringsägarna, samt styrelseformerna för att säkerställa ett rättvist och öppet regleringsförfarande över alla sektorer fastställas. Portugal ska inrätta en stärkt rättslig och institutionell ram för att bedöma finanspolitiska risker innan ett avtal om offentlig–privata partnerskap ingås. Portugal ska även anta en lag som reglerar grundande och drift av statsägda företag på central, regional och lokal nivå. Portugal ska inte ingå några nya avtal om offentlig–privata partnerskap eller grunda statsägda företag förrän översynen och den nya rättsliga strukturen är på plats.

e)

Den lokala förvaltningen i Portugal består för närvarande av 308 kommuner och 4 259 församlingar. Portugal ska utarbeta en konsolideringsplan för att omorganisera och väsentligt minska antalet sådana enheter. Dessa förändringar ska träda i kraft i början av nästa lokalvalsomgång.

f)

Portugal ska modernisera skatteförvaltningen genom att inrätta en enda enhet, minska antalet kommunala skattekontor och ta itu med återstående flaskhalsar i systemet för skatteöverklaganden.

g)

Portugal ska genomföra den finansiella överenskommelsen med den autonoma regionen Madeira.

h)

Portugal ska anta åtgärder för att förbättra de statligt ägda företagens effektivitet och hållbarhet på central, regional och lokal nivå. Portugal ska genomföra en strategi för att omstrukturera de statligt ägda företagen och minska deras skuldsättning och för att säkerställa förbättrade villkor för marknadsfinansiering. Portugal ska genomföra denna strategi för att uppnå operativ balans på sektorsnivå vid utgången av 2012.

i)

Portugal ska fortsätta att genomföra privatiseringsprogrammet. I synnerhet ska, under 2012, den offentliga sektorns aktier i Galp, TAP och ANA säljas och privatiseringen av fraktdelen av Comboios de Portugal, Correios de Portugal samt ett antal mindre företag dras igång. En strategi för ”Parpública” ska föreberedas, vilken ska beakta dess avveckling eller konsolidering med offentliga sektorn.

j)

Portugal ska genomföra lagstiftning för att reformera arbetslöshetsförsäkringen, däribland en minskning av den maximala varaktigheten för arbetslöshetsersättning, ett tak för arbetslöshetsersättning på 2,5 gånger det sociala stödindexet, minskande ersättningar under arbetslöshetsperioden, en minskning av den kortaste intjänandeperioden och en utvidgning av arbetslöshetsförsäkringen så att vissa kategorier av egenföretagare omfattas.

k)

Den portugisiska regeringen ska förbereda ett förslag för att anpassa systemet för avgångsvederlag och minska dess nivå till unionsgenomsnittet på 8–12 dagar per arbetsår och skapa en kompensationsfond för avgångsvederlag.

l)

Reglerna om övertidsersättning ska lättas och flexiblare arbetstidsarrangemang införas.

m)

Portugal ska främja en löneutveckling i linje med målen om att uppmuntra skapandet av nya arbetstillfällen och stärka företagens konkurrenskraft i syfte att korrigera makroekonomiska obalanser. Under programperioden ska minimilönerna endast få öka om det är motiverat mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknadsutvecklingen. Åtgärder ska vidtas för att rätta till svagheter i de nuvarande systemen för löneförhandlingar, inklusive lagstiftning för att omdefiniera kriterierna och formerna för en utvidgning av kollektivavtalen och för att underlätta avtal på företagsnivå. Fram till dess ska undantag tillfälligtvis upphävas.

n)

Aktiva arbetsmarknadsåtgärder ska stärkas efter en översyn av nuvarande praxis och fastställande av en överenskommen handlingsplan.

o)

En handlingsplan ska utarbetas för att förbättra kvaliteten på gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

p)

Rättsväsendets funktion ska förbättras genom genomförande av de åtgärder som föreslås inom den rättsliga reformplanen samt genom arbete med och översyn av oavgjorda ärenden för att komma tillrätta med domstolarnas eftersläpning och främja alternativ tvistlösning.

q)

Portugal ska fortsätta att öppna ekonomin för konkurrens. Den portugisiska regeringen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att regeringens åtgärder inte skapar hinder för den fria rörligheten för kapital, och i synnerhet att staten eller något annat offentligt organ i egenskap av aktieägare inte ingår avtal som kan hindra den fria rörligheten för kapital eller påverka företagsledningens styrning av företagen. Professionella tjänster ska liberaliseras genom att man förbättrar reglerna om yrkesmässiga kvalifikationer och genom att undanröja restriktioner för reglerade yrken. När det gäller byggnads- och fastighetsverksamhet ska Portugal göra kraven för gränsöverskridande leverantörer mindre krångliga och göra en översyn av hindren mot etablering av tjänsteleverantörer.

r)

Konkurrens- och regelverket ska förbättras. Portugal ska stärka de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende och resurser, genomföra konkurrenslagstiftningen för att påskynda och effektivisera kontrollen av att konkurrensreglerna efterlevs och se till att den specialiserade domstolen för konkurrens, reglering och tillsyn inleder sin verksamhet.

s)

Inom energisektorn ska Portugal vidta åtgärder för att underlätta marknadstillträde, främja inrättandet av den iberiska gasmarknaden och vidta ytterligare steg mot ett fullständigt införlivande av EU:s tredje energipaket. Portugal ska vidta åtgärder för att se över stöd- och ersättningssystem för elproduktionen. Portugal ska vidta åtgärder för att minska de orimligt stora påslagen och för att eliminera den skuld som uppkommit på grund av felaktiga taxor till 2020, och fokusera på ersättningssystem för en energigaranti, ett särskilt system (förnybara energikällor – exklusive de som beviljas i enlighet med anbudsmekanismer – och kraftvärme), och det vanliga systemet (CMEC och CAE).

t)

För andra nätverksindustrier, särskilt transport, telekommunikation och posttjänster, ska Portugal anta ytterligare åtgärder för att främja konkurrens och flexibilitet.

u)

Portugal ska anta de ändrade reglerna för offentlig upphandling och därmed bidra till ett mer konkurrensinriktat företagsklimat och till att de offentliga utgifterna används effektivare.

v)

Portugal ska tillämpa lagstiftning på hyresmarknaden för bostäder för att skapa ytterligare balans mellan hyresgästernas och hyresvärdarnas skyldigheter, öka incitamenten för renovering och göra marknaden mer flexibel och dynamisk.”

2.

Punkt 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Leden b och c ska ersättas med följande:

”b)

noggrant följa upp de planer som bankerna lägger fram för att uppnå en kvot för kärnprimärkapital (core Tier 1) på 10 % senast vid utgången av 2012; de kapitalkrav som har sin grund i Europeiska bankmyndighetens krav på att statsskulder ska värderas till marknadspriser ska uppnås i juni 2012 tillsammans med konsekvenserna för bankernas kapital av det särskilda programmet för inspektioner på plats samt överföringen av bankernas pensionsfonder till det statliga socialförsäkringssystemet; om bankerna inte i tid kan uppnå kapitalkraven kan de temporärt behöva ett offentligt tillskott av eget kapital, vilket för privatägda banker ska göras tillgängligt via den stödfacilitet för bankers solvens på 12 miljarder EUR som inrättats genom programmet,

c)

säkerställa en balanserad och metodisk minskning av banksektorns utlåningsgrad, vilket även fortsättningsvis är ytterst väsentligt för att permanent undanröja finansieringsobalanser; bankernas finansieringsplaner har som mål att minska kvoten mellan utlåning och inlåning till ett vägledande värde på cirka 120 % till slutet av programperioden och att så småningom minska behovet av finansiering från eurosystemet under programmets löptid; dessa finansieringsplaner ska ses över varje kvartal,”

b)

leden e och f ska ersättas med följande:

”e)

se till att den statligt ägda Caixa Geral de Depósitos (CGD) effektiviseras för att efter behov öka kapitalbasen för kärnverksamheten inom banktjänster; försäljningen av dess försäkringsdel förväntas äga rum under 2012 direkt till en slutköpare och ska bidra till att täcka det årets ytterligare kapitalbehov, medan CGD kommer att fortsätta sina ansträngningar att avyttra icke-strategiska tillgångar; om dessa behov inte kan täckas inom banken före utgången av juni 2012, ska CGD få statligt kapitalstöd från likviditetsbuffertar utanför stödfaciliteten för bankers solvens,

f)

säkerställa att intäkterna från den partiella överföringen av bankernas pensionsfonder till det statliga socialförsäkringssystemet ska användas samtidigt som unionens regler för statligt stöd följs, den portugisiska regeringen ska i enlighet med strikta kriterier för stödberättigande genomföra en kreditöverlåtelse på upp till 3 miljarder EUR från bankerna till de offentliga finanserna, samtidigt som gäldenärens kontraktsskyldigheter upprätthålls,”

c)

led g ska ersättas med följande:

”g)

utveckla och genomföra en effektivare strategi för återvinning av problemtillgångarna i specialföretagen i syfte att maximera skattebetalarens avkastning inom en rimlig tidsfrist,”

d)

led i ska ersättas med följande:

”i)

säkerställa att bankerna har införlivat resultaten från det särskilda programmet för inspektioner på plats i stresstestet med ett tröskelvärde för kärnprimärkapitalkvoten (core Tier 1) på 6 %.”

e)

led j ska utgå.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 29 mars 2012.

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EUT L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  EUT L 159, 17.6.2011, s. 88.