Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

11.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/19


RÅDETS BESLUT

av den 22 juni 2012

om upphävande av beslut 2010/422/EU om förekomsten av ett alltför stort underskott i Bulgarien

(2012/370/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.12,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 juli 2010 fastslog rådet genom beslut 2010/422/EG (1), efter ett förslag från kommissionen i enlighet med artikel 126.6 i fördraget, att ett alltför stort underskott förelåg i Bulgarien. Rådet konstaterade att underskottet i den offentliga sektorns finanser nådde 3,9 % av BNP år 2009, vilket överskred fördragets referensvärde 3 % av BNP, medan den offentliga sektorns bruttoskuld uppgick till 14,8 % av BNP, vilket är klart lägre än fördragets referensvärde 60 % av BNP (2).

(2)

Den 13 juli 2010, i enlighet med artikel 126.7 i fördraget och artikel 3.4 i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (3), samt på grundval av en rekommendation från kommissionen, utfärdade rådet en rekommendation till Bulgarien i syfte att få situationen med ett alltför stort underskott att upphöra före utgången av 2011. Rekommendationen offentliggjordes.

(3)

I enlighet med artikel 4 i det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott som fogats till fördragen ska kommissionen tillhandahålla det statistiska underlag som ska användas för tillämpningen av förfarandet. Som en del av tillämpningen av detta protokoll ska medlemsstaterna två gånger per år, nämligen före den 1 april och den 1 oktober, anmäla uppgifter om underskott och skulder och därmed sammanhängande nyckeltal i enlighet med artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 479/2009 av 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (4).

(4)

Vid övervägande om att upphäva ett beslut om förekomsten av ett alltför stort underskott bör rådet fatta ett beslut på grundval av anmälda uppgifter. Ett beslut om förekomsten av ett alltför stort underskott bör dessutom bara upphävas om kommissionens prognoser tyder på att underskottet inte kommer att överstiga tröskelvärdet 3 % av BNP under prognosperioden (5).

(5)

På grundval av uppgifter som kommissionen (Eurostat) lämnade i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 479/2009, efter Bulgariens anmälan före den 1 april 2012, och kommissionens vårprognos 2012 är det berättigat att dra följande slutsatser:

Budgetmålen har genomgående överträffats under året efter det alltför stora underskottet. Den offentliga sektorns underskott minskades till 3,1 % av BNP 2010 och minskade ytterligare till 2,1 % av BNP 2011, jämfört med de ursprungligen fastställda målen på 3,8 % respektive 2,5 %. Korrigeringen av underskottet beror framför allt på en strikt kontroll av utgiftsökningarna, inklusive en frysning av löne- och pensionskostnaderna i den offentliga sektorn, vilket ledde till att de offentliga utgifterna som andel av BNP föll med 5,5 procentenheter mellan 2009 och 2011. I konvergensprogrammet från 2012 förutspås att underskottet ska fortsätta att falla till 1,6 % av BNP 2012 och 1,3 % av BNP 2013. I kommissionens vårprognos från 2012 förutspås att underskottet i den offentliga sektorn ska förbättras till 1,9 % av BNP 2012 och till 1,7 % av BNP 2013, tack vare en fortsatt frysning av den offentliga sektorns lönekostnader, samt av en cyklisk förbättring av inkomsterna.

I kommissionens vårprognos från 2012 förutspås ett konjunkturrensat saldo av engångsåtgärder och tillfälliga åtgärder på 0,7 % av BNP 2012 och 0,8 % av BNP 2013, med oförändrad politik. För 2012 och 2013 förutspås de offentliga utgifternas ökningstakt efter diskretionära åtgärder på inkomstsidan fortsätta att ligga under det medelfristiga referensriktvärdet av potentiell BNP-tillväxt, såsom anges i artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (6).

I kommissionens vårprognos från 2012 förutspås att den offentliga bruttoskulden ökar måttligt från 16,3 % av BNP 2011 till 18,5 % av BNP 2013. Denna skuldprognos inkluderar inte eventuell skuldemission till utlandet 2012 för att förfinansiera återbetalningen av euroobligationer på cirka 2 % av BNP i januari 2013. På liknande sätt förutspås i det senaste konvergensprogrammet att skuldkvoten ökar till 18,4 % till 2013.

(6)

I enlighet med artikel 126.12 i fördraget ska ett rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott upphävas när det alltför stora underskottet i den berörda medlemsstaten enligt rådets uppfattning har korrigerats.

(7)

Enligt rådet har det alltför stora underskottet i Bulgarien korrigerats och beslut 2010/422/EU bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det framgår av en allsidig bedömning att det alltför stora underskottet i Bulgarien har korrigerats.

Artikel 2

Beslut 2010/422/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien.

Utfärdat i Luxemburg den 22 juni 2012.

På rådets vägnar

V. SHIARLY

Ordförande


(1)  EUT L 199, 31.7.2010, s. 26.

(2)  Den offentliga sektorns underskott och skuld för 2009 reviderades följaktligen till för närvarande 4,3 % respektive 14,6 % av BNP.

(3)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(4)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(5)  I enlighet med ”Närmare angivelser för genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten samt riktlinjer för stabilitets- och konvergensprogrammens innehåll och utformning”, som Ekofinrådet kom överens om den 24 januari 2012. Se vidare: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

(6)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.