Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 827/2012

av den 29 juni 2012

om tekniska genomförandestandarder för metoderna för att offentliggöra nettopositioner i aktier, för formatet på uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner, för typer av avtal, överenskommelser eller åtgärder för att ge tillräckliga garantier för aktiers eller statspappers tillgänglighet för avveckling samt för datum och period för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (1), särskilt artiklarna 9.6, 11.4, 12.2, 13.5 och 16.4,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att fastställa förteckningen över undantagna aktier, vilket är nödvändigt för att offentliggöra korta positioner i alla icke undantagna aktier, och när denna information ska sändas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma). Det är därför viktigt att fastställa regler för de överenskommelser och åtgärder som bör antas när det gäller dessa icke undantagna aktier. För att säkerställa överensstämmelse mellan dessa bestämmelser om blankning som bör träda i kraft samtidigt samt göra det lättare för personer som omfattas av dessa skyldigheter att få överblick och behändig tillgång till dem är det lämpligt att i en enda förordning samla alla de tekniska genomförandestandarder som krävs enligt förordning (EU) nr 236/2012.

(2)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av förordning (EU) nr 236/2012 när det gäller vilken information som de behöriga myndigheterna ska lämna till Esma samt se till att denna information behandlas effektivt, bör informationsöverföringen genomföras elektroniskt och säkert med hjälp av en standardmall.

(3)

De är viktigt att uppgifter om korta nettopositioner som offentliggörs för marknaden också görs lättillgängliga och möjliga att återanvända, genom att de läggs ut på centrala webbplatser som drivs eller övervakas av en behörig myndighet. Därför bör dessa uppgifter tillhandahållas i ett format som möjliggör en flexibel användning av uppgifterna och som inte begränsar sig till statiska faksimil-dokument. När det är tekniskt möjligt, bör maskinläsbara format användas för att användarna ska kunna bearbeta informationen strukturerat och kostnadseffektivt.

(4)

Utöver offentliggörande på den centrala webbplats som drivs eller övervakas av en behörig myndighet, bör det vara möjligt att på andra sätt offentliggöra närmare uppgifter om en kort nettoposition för att säkerställa att marknaden informeras.

(5)

Det är viktigt att användarna får tillgång till två grundläggande utdatatyper, när man offentliggör enskilda korta nettopositioner i aktier som överstiger det relevanta tröskelvärdet för offentliggörande. Dessa bör omfatta en kortfattad förteckning eller tabell över de korta nettopositioner som överstiger tröskelvärdet för offentliggörande och som är utestående när den centrala webbplatsen konsulteras samt en förteckning eller tabell med historiska uppgifter om alla enskilda korta nettopositioner som har offentliggjorts.

(6)

När en kort nettoposition i aktier faller under ett relevant tröskelvärde för offentliggörande, ska uppgifter om detta offentliggöras, däribland om positionens faktiska storlek. För att undvika att det uppstår missförstånd när användare konsulterar de centrala webbplatserna, bör offentliggjorda positioner som har sjunkit under 0,5 % av det berörda företagets emitterade aktiekapital inte under obegränsad tid stå kvar vid sidan av de aktuella positionerna, utan efter 24 timmar vara tillgängliga som historiska uppgifter.

(7)

För att fastställa ett klart och konsekvent men ändå flexibelt regelverk, är det viktigt att specificera olika typer av låneavtal och andra verkställbara fordringar med liknande verkan samt olika typer av överenskommelser med en tredjepart som ger tillräckliga garantier för att aktier eller statspapper kommer att vara tillgängliga för avveckling, och att ange vilka kriterier som dessa avtal och överenskommelser måste uppfylla.

(8)

Att använda teckningsrätter för nya aktier vid en blankning kan tillräckligt säkerställa en avveckling bara om överenskommelsen är av sådan art att avvecklingen av blankningen säkerställs på rätt dag. Det är därför viktigt att specificera regler för att se till att aktier som följer av teckningsrätter finns tillgängliga senast avvecklingsdagen och minst lika många som antalet aktier som ska blankas.

(9)

Om tidsbegränsade överenskommelser om bekräftelse ingås, är det viktigt att fastställa tidsperioden för en blankning genom köp på ett sådant sätt att det är förenligt med olika avvecklingscykler i olika länders lagstiftning.

(10)

För att ge tillräckliga garantier för att det finns instrument som är tillgängliga för avveckling när en fysisk eller juridisk person inleder en blankning och har en överenskommelse med en tredjepart där det fastställs att denna part har bekräftat att instrumentet har lokaliserats, är det nödvändigt att kunna förlita sig på att denna tredjepart som är etablerad i ett tredjeland står under lämplig tillsyn och att det finns lämpliga arrangemang för informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna. En sådan lämplig överenskommelse kan exempelvis vara att ha undertecknat ett samförståndsavtal som IOSCO upprättat (Internationella organisationen för värdepapperstillsyn).

(11)

För att säkerställa en korrekt tillämpning av kravet på att fastställa huruvida huvudhandelsplatsen för en aktie finns utanför unionen, bör övergångsbestämmelser införas för när förteckningen över undantagna aktier enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 236/2012 ska fastställas för första gången. Även om förteckningen över undantagna aktier gäller under en tvåårsperiod, är det nödvändigt att medge viss flexibilitet, eftersom det kan förekomma fall när denna förteckning kan behöva ses över under tvåårsperioden i fråga.

(12)

Av konsekvensskäl bör denna förordning börja tillämpas samtidigt som förordning (EU) nr 236/2012. För att fysiska och juridiska personer emellertid ska få tillräckligt med tid för att ta del av förteckningen över undantagna aktier enligt förordning (EU) nr 236/2012, bör denna förteckning utarbetas och därefter offentliggöras på Esmas webbplats i tillräckligt god tid innan förordning (EU) nr 236/2012 börjar tillämpas. De bestämmelser som avser datum och period för beräkningar av huvudhandelsplats, datum för underrättelse till Esma om de aktier som har sin huvudhandelsplats utanför unionen samt ikraftträdandet av förteckningen över undantagna aktier bör därför tillämpas från och med den dag då den här förordningen träder i kraft.

(13)

I förordning (EU) nr 236/2012 bekräftas att bindande tekniska standarder bör antas innan den förordningen kan bli fullt tillämpbar, och det är viktigt att före den 1 november 2012 specificera krävda ej centrala element för att göra det lättare för marknadsaktörerna att följa den förordningen och för de behöriga myndigheterna att hävda den. Det är därför nödvändigt att denna förordning träder i kraft dagen efter att den har offentliggjorts.

(14)

Denna förordning baseras på de förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma har lämnat till kommissionen.

(15)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomförandestandarder som ligger till grund för denna förordning, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader som har inrättats enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning föreskrivs tekniska genomförandestandarder för följande:

a)

Vilka metoder som fysiska eller juridiska personer får använda för att offentliggöra uppgifter om korta nettopositioner samt formatet för de uppgifter som de behöriga myndigheterna ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma) enligt artiklarna 9.6 och 11.4 i förordning (EU) nr 236/2012.

b)

Vilka typer av avtal, överenskommelser och åtgärder som ger tillräckliga garantier för att aktier är tillgängliga för avveckling samt vilka typer av avtal eller överenskommelser som ger tillräckliga garantier för att statspapper är tillgängliga för avveckling enligt artiklarna 12.2 och 13.5 i förordning (EU) nr 236/2012.

c)

Datum och period för beräkningar av huvudhandelsplats, anmälan till Esma och ikraftträdande av den relevanta förteckningen enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 236/2012.

KAPITEL II

METODER FÖR ATT OFFENTLIGGÖRA BETYDANDE NETTOPOSITIONER I AKTIER

[ARTIKEL 9 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012]

Artikel 2

Tillåtna metoder för att offentliggöra uppgifter

Uppgifter om nettopositioner i aktier ska offentliggöras genom att de läggs ut på en central webbplats som drivs eller övervakas av den relevanta behöriga myndigheten enligt artikel 9.4 i förordning (EU) nr 236/2012. Informationen ska offentliggöras så att den

a)

publiceras i formatet enligt bilaga I på ett sådant sätt att allmänheten som konsulterar webbplatsen får tillgång till en eller flera tabeller som innehåller all relevant information om positionerna per aktieemittent,

b)

gör det möjligt för användare att klarlägga och filtrera fram om de korta nettopositionerna hos en aktieemittent har uppgått till eller överstigit det relevanta tröskelvärdet för offentliggörande vid den tidpunkt när de är på webbplatsen,

c)

ger tillgång till historiska uppgifter om offentliggjorda korta nettopositioner hos en aktieemittent,

d)

om det är tekniskt möjligt inkludera nedladdningsbara filer med de offentliggjorda och historiska korta nettopositionerna i ett maskinläsbart format, vilket innebär att filerna är tillräckligt strukturerade för att programapplikationer ska kunna identifiera enskilda faktapåståenden och deras interna struktur på ett tillförlitligt sätt,

e)

tillsammans med den information som anges i punkt b visar de korta nettopositioner som offentliggörs för att de har understigit tröskelvärdet på 0,5 % av det emitterade aktiekapitalet, innan denna information avlägsnas och överförs till en avdelning för historiska uppgifter.

KAPITEL III

FORMAT PÅ DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNAS INFORMATION TILL ESMA OM KORTA NETTOPOSITIONER

[ARTIKEL 11 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012]

Artikel 3

Format för periodisk information

1.   Den kvartalsvisa information om korta nettopositioner i aktiekapital, statspapper och statskreditswappar som relevanta behöriga myndigheter ska lämna enligt artikel 11.1 i förordning (EU) nr 236/2012 ska tillhandahållas i det format som anges i bilaga II till denna förordning.

2.   Den information som avses i punkt 1 ska sändas elektroniskt till Esma via ett system som Esma har inrättat och som garanterar att informationen är komplett, säker och konfidentiell under överföringen.

Artikel 4

Format på information på begäran

1.   En relevant behörig myndighet ska lämna information om korta nettopositioner i aktiekapital och statspapper eller om positioner utan täckning i statskreditswappar enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 236/2012 i det format som anges i Esmas begäran.

2.   Om den begärda informationen avser uppgifter i den anmälan som den behöriga myndigheten har tagit emot enligt artiklarna 5, 7 och 8 i förordning (EU) nr 236/2012, ska denna information lämnas i enlighet med de krav som föeskrivs i artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 826/2012 (3).

3.   Begärd informationen ska den behöriga myndigheten sända i elektroniskt format via ett system för informationsutbyte som Esma har inrättat och som garanterar att informationen är komplett, säker och konfidentiell under överföringen.

KAPITEL IV

AVTAL, ÖVERENSKOMMELSER OCH ÅTGÄRDER SOM GER TILLRÄCKLIGA GARANTIER FÖR TILLGÄNGLIGHET FÖR AVVECKLING

[ARTIKLARNA 12 OCH 13 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012]

Artikel 5

Låneavtal och andra verkställbara fordringar med liknande verkan

1.   Ett låneavtal eller andra verkställbara fordringar enligt artiklarna 12.1 b och 13.1 b i förordning (EU) nr 236/2012 ska göras i form av följande typer av avtal, kontrakt eller fordringar som är rättsligt bindande under blankningsperioden:

a)

Terminer och swappar: termins- och swapavtal som leder till en fysisk avveckling av relevanta aktier eller statspapper och åtminstone omfattar det antal aktier eller det statspappersbelopp som den fysiska eller juridiska personen erbjuder till blankning; dessa avtal ska ha ingåtts före eller samtidigt som blankningen och ange ett leverans- eller slutdatum som säkerställer att blankningen kan avvecklas på rätt dag.

b)

Optioner: optionsavtal som leder till en fysisk avveckling av relevanta aktier eller statspapper och åtminstone omfattar det antal aktier eller det statspappersbelopp som den fysiska eller juridiska personen erbjuder till blankning; dessa avtal ska ha ingåtts före eller samtidigt som blankningen och ange ett slutdatum som säkerställer att blankningen kan avvecklas på rätt dag.

c)

Repoavtal: repoavtal som åtminstone omfattar det antal aktier eller det statspappersbelopp som den fysiska eller juridiska personen erbjuder till blankning; dessa avtal ska ha ingåtts före eller samtidigt som blankningen och ange ett återköpsdatum som säkerställer att blankningen kan avvecklas på rätt dag.

d)

Stående avtal eller löpande faciliteter: ett avtal eller en facilitet som har ingåtts före eller samtidigt som blankningen, till ett förutbestämt belopp av särskilt angivna aktier eller statspapper, som under blankningsperioden ska omfatta åtminstone det antal aktier eller det statspappersbelopp som den fysiska eller juridiska personen erbjuder till blankning och ange ett leverans- eller slutdatum som säkerställer att blankningen kan avvecklas på rätt dag.

e)

Avtal gällande teckningsrätter: avtal gällande teckningsrätter där den fysiska eller juridiska personen har teckningsrätt till nya aktier från samma emittent och av samma klass och som åtminstone omfattar det antal aktier som erbjuds till blankning, förutsatt att den fysiska eller juridiska personen har rätt att erhålla aktierna senast när blankningen avvecklas.

f)

Övriga fordringar eller avtal som leder till leverans av aktier eller statspapper: avtal eller fordringar som åtminstone omfattar det antal aktier eller det statspappersbelopp som den fysiska eller juridiska personen erbjuder till blankning; dessa avtal ska ha ingåtts före eller samtidigt som blankningen och ange ett leverans- eller slutdatum som säkerställer att blankningen kan avvecklas på rätt dag.

2.   Motparten ska tillhandahålla den fysiska eller juridiska personen avtalet, kontraktet eller fordran på ett varaktigt medium, som bevis för att det föreligger ett låneavtal eller andra verkställbara fordringar.

Artikel 6

Överenskommelser och åtgärder som ska vidtas vid blankning av en aktie upptagen till handel på en handelsplats

[artikel 12.1 c i förordning (EU) nr 236/2012]

1.   I punkterna 2, 3 och 4 föreskrivs de överenskommelser och åtgärder som ska förekomma vid blankning av en aktie som är upptagen till handel på en handelsplats enligt artikel 12.1 c i förordning (EU) nr 236/2012.

2.   Med normala lokaliseringsöverenskommelser och –åtgärder avses: överenskommelser, bekräftelser och åtgärder som inkluderar alla följande moment:

a)

För lokaliseringsbekräftelse: en bekräftelse som tredjeparten tillhandahåller före den fysiska eller juridiska personens blankning om att denna part anser sig kunna göra aktierna tillgängliga för avveckling inom viss tid, med beaktande av beloppet vid en eventuell försäljning och marknadsförhållandena; av denna bekräftelse framgår det också för vilken period som aktien lokaliseras.

b)

För reservationsbekräftelse: en bekräftelse från tredjeparten som tillhandahålls före blankning om att denna part har reserverat åtminstone det begärda antalet aktier för personen i fråga.

3.   Med normala lokaliseringsöverenskommelser och -åtgärder för samma dag avses: överenskommelser, bekräftelser och åtgärder som inkluderar alla följande moment:

a)

För begäran om bekräftelse: en begäran om bekräftelse från den fysiska eller juridiska personen till tredjeparten, som anger att blankningen kommer att täckas av köp under den dag då blankningen äger rum.

b)

För lokaliseringsbekräftelse: en bekräftelse som tredjeparten tillhandahåller före blankning om att denna part anser sig kunna göra aktierna tillgängliga för avveckling inom viss tid, med beaktande av beloppet vid en eventuell försäljning och marknadsförhållandena; av denna bekräftelse framgår det också för vilken period som aktierna lokaliseras.

c)

För bekräftelse om att det är lätt att låna eller köpa: en bekräftelse från tredjeparten, som tillhandahålls innan blankning inleds, om att aktien är lätt att låna eller köpa i den relevanta kvantiteten, med beaktande av marknadsförhållandena och annan information om tillgången på aktier som tredjeparten har tillgång till eller – om tredjeparten inte lämnar någon sådan bekräftelse – att den åtminstone har reserverat det begärda antalet aktier för den fysiska eller juridiska personen.

d)

För övervakning: ett åtagande från den fysiska eller juridiska personen om att övervaka det blankningsbelopp som inte täcks genom köp.

e)

För order vid bristande täckning: ett åtagande från den fysiska eller juridiska personen om att när den genomförda blankningen inte täcks genom köp under samma dag omgående sända en order till tredjeparten om att anskaffa aktier som ska täcka blankningen för att säkerställa avveckling inom viss tid.

4.   Med överenskommelser och åtgärder om att det är lätt att låna eller köpa avses: överenskommelser, bekräftelser och åtgärder när den fysiska eller juridiska personen inleder en blankning av aktier som uppfyller likviditetskraven enligt artikel 22 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 (4) eller också av andra aktier som ingår i det viktigaste nationella aktieindex som relevant behörig myndighet i varje medlemsstat har fastställt och som är det underliggande finansiella instrumentet för ett derivatkontrakt som är upptaget till handel på en handelsplats och inkluderar följande moment:

a)

För lokaliseringsbekräftelse: en bekräftelse som tredjeparten tillhandahåller före blankning om att denna part anser sig kunna göra aktierna tillgängliga för avveckling inom viss tid, med beaktande av beloppet vid en eventuell försäljning och marknadsförhållandena; av denna bekräftelse framgår det också för vilken period som aktien lokaliseras.

b)

För bekräftelse om att det är lätt att låna eller köpa: en bekräftelse från tredjeparten, som tillhandahålls innan blankning inleds, om att den relevanta aktiekvantiteten är lätt att låna eller köpa, med beaktande av marknadsförhållandena och annan information om tillgången på aktier som tredjeparten har tillgång till eller – om tredjeparten inte lämnar någon sådan bekräftelse – att den åtminstone har reserverat det begärda antalet aktier för den fysiska eller juridiska personen

c)

För order för täckning: ett åtagande när den genomförda blankningen inte täcks genom köp eller lån om att den fysiska eller juridiska personen omgående ska sända en order till tredjeparten om att anskaffa aktier som ska täcka blankningen för att säkerställa avveckling inom viss tid.

5.   Tredjeparten ska tillhandahålla den fysiska eller juridiska personen de avtal, bekräftelser och order som avses i punkterna 2, 3 och 4 på ett varaktigt medium, som bevis för att dessa överenskommelser, bekräftelser och order föreligger.

Artikel 7

Överenskommelser med tredjepart för statspapper

[artikel 13.1 c i förordning (EU) nr 236/2012]

1.   I punkterna 2–5 föreskrivs de överenskommelser med tredjeparter som ska förekomma med avseende på statspapper enligt artikel 13.1 c i förordning (EU) nr 236/2012.

2.   Med normal lokaliseringsbekräftelse för statspapper avses: en bekräftelse som tredjeparten tillhandahåller före blankning, om att denna part anser sig kunna göra statspapperen tillgängliga för avveckling inom viss tid och till det belopp som den fysiska eller juridiska personen begär, med beaktande av marknadsförhållandena; av denna bekräftelse framgår det också för vilken period som statspapperen lokaliseras.

3.   Med tidsbegränsad överenskommelse om bekräftelse avses: en överenskommelse där den fysiska eller juridiska personen anger för tredjeparten att blankningen kommer att täckas av köp under blankningsdagen, och där den tredjeparten före blankningen bekräftar att den har en rimlig anledning att tro att relevant kvantitet statspapper kan köpas, med beaktande av marknadsförhållandena och annan information som tredjeparten har tillgång till beträffande tillgången på statspapper den dag när blankningen inleds.

4.   Med bekräftelse av ovillkorat repoavtal avses: en bekräftelse där tredjeparten före blankningen bekräftar att den har rimlig anledning att tro att avveckling kan ske på rätt dag, till följd av dess deltagande i en strukturellt baserad överenskommelse, som organiseras eller administreras av en centralbank, ett skuldförvaltningsorgan eller ett system för värdepappersavveckling, som ger ovillkorad tillgång till statspapperen i fråga och i en omfattning som motsvarar blankningens omfattning.

5.   Med bekräftelse om att statspapper är lätta att köpa avses: en bekräftelse som tredjeparten tillhandahåller före blankning om att den har rimlig anledning att tro att avveckling kan ske på rätt dag mot bakgrund av att den relevanta kvantiteten statspapper är lätt att låna eller köpa, med beaktande av marknadsförhållandena och eventuell annan information som tredjeparten kan ha tillgång till i fråga om tillgången på statspapper.

6.   Tredjeparten ska tillhandahålla den fysiska eller juridiska personen avtalen, bekräftelserna och orderna enligt punkterna 2–5 på ett varaktigt medium, som bevis för att dessa överenskommelser, bekräftelser och order föreligger.

Artikel 8

Överenskommelser med tredjeparter

1.   När en överenskommelse enligt artiklarna 6 och 7 ingås med en tredjepart, ska denna tredjepart vara något av följande:

a)

I fallet värdepappersföretag: ett värdepappersföretag som uppfyller kraven i punkt 2.

b)

I fallet central motpart: en central motpart som avvecklar relevanta aktier eller statspapper.

c)

I fallet system för värdepappersavveckling: ett system för värdepappersavveckling – enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG (5) – som avvecklar betalningar för de relevanta aktierna eller statspapperen.

d)

I fallet centralbank: en centralbank som godtar relevanta aktier eller statspapper som säkerhet eller genomför öppna marknads- eller repotransaktioner avseende relevanta aktier eller statspapper.

e)

I fallet nationellt skuldförvaltningsorgan: det nationella skuldförvaltningsorganet för den relevanta emittenten av statspapper.

f)

Varje person som enligt unionslagstiftningen omfattas av kraven på auktorisation eller registrering av en medlem av EU-systemet för finansiell tillsyn och som uppfyller kraven enligt punkt 2.

g)

En person etablerad i ett tredjeland som är auktoriserad eller registrerad, som omfattas av myndighetstillsyn i detta tredjeland och som uppfyller kraven enligt punkt 2, förutsatt att myndigheten i detta tredjeland har ingått ett lämpligt samarbetsavtal om informationsutbyte med den relevanta behöriga myndigheten.

2.   För tillämpningen av punkterna 1 a, 1 f och 1 g ska tredjeparten

a)

delta i hanteringen av lån eller köp av relevanta aktier eller statspapper,

b)

lämna bevis som styrker detta deltagande,

c)

på begäran kunna styrka sin förmåga att leverera eller hantera leveransen av aktier eller statspapper vid de datum den har åtagit sig detta gentemot sina motparter, inklusive statistiska bevis.

KAPITEL V

BESTÄMMANDE AV HUVUDHANDELSPLATS FÖR UNDANTAGET

[ARTIKEL 16 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012]

Artikel 9

Datum och period för beräkningar av huvudhandelsplats

1.   Relevanta behöriga myndigheter ska göra alla beräkningar för att bestämma huvudhandelsplats för en aktie senast 35 kalenderdagar före den dag då förordning (EU) nr 236/2012 börjar tillämpas, med avseende på perioden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2011.

2.   Efterföljande beräkningar ska göras före den 22 februari 2014 med avseende på perioden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2013, och därefter vartannat år med avseende på den efterföljande tvåårsperioden.

3.   Om den berörda aktien under hela tvåårsperioden inte har varit upptagen till handel på handelsplatsen i unionen och handelsplatsen i tredjeland, ska beräkningsperioden vara den period då aktien varit upptagen till handel på båda handelsplatserna samtidigt.

Artikel 10

Datum för anmälan till Esma

Relevanta behöriga myndigheter ska underrätta Esma om de aktier som har sin huvudhandelsplats utanför unionen minst 35 kalenderdagar före den dag då förordning (EU) nr 236/2012 börjar tillämpas och därefter på den dag som föregår den första handelsdagen i mars vartannat år, med början i mars 2014.

Artikel 11

Ikraftträdande av förteckningen över undantagna aktier

Förteckningen över aktier som har sin huvudhandelsplats utanför unionen ska träda i kraft från och med den 1 april efter det att Esma har offentliggjort den, med undantag för den första förteckningen som Esma offentliggör som ska gälla från och med det datum då förordning (EU) nr 236/2012 börjar tillämpas.

Artikel 12

Särskilda fall då undantagna aktier ska omprövas

1.   En relevant behörig myndighet ska se till följande, när den fastställer om huvudhandelsplatsen för en aktie är belägen utanför unionen, med anledning av någon av omständigheterna i punkt 2:

a)

Varje beräkning för att fastställa huvudhandelsplatsen ska göras så snart som möjligt, efter det att de relevanta omständigheterna har uppstått och med avseende på den tvåårsperiod som föregår beräkningsdagen.

b)

Den ska utan dröjsmål underrätta Esma om vad den har fastställt, i tillämpliga fall före upptagandet till handel på en handelsplats inom unionen.

Varje reviderad förteckning ska träda i kraft dagen efter det att Esma har offentliggjort den.

2.   Punkt 1 ska tillämpas när

a)

ett företags aktier permanent avförs från handel på huvudhandelsplatsen utanför unionen,

b)

ett företags aktier permanent avförs från handel på en handelsplats inom unionen,

c)

ett företags aktier som tidigare var upptagna till handel på en handelsplats utanför unionen upptas till handel på en handelsplats inom unionen.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 november 2012, med undantag för artiklarna 9, 10 och 11 som ska tillämpas från och med den dag som anges i första stycket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(4)  EUT L 241, 2.9.2006, s. 1.

(5)  EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.


BILAGA I

Offentliggörande av betydande korta nettopositioner (artikel 2)

Positionsinnehavare

Emittentens namn

ISIN-kod

Kort nettoposition

(%)

Datum då positionen upprättades, ändrades eller upphörde att innehas

(åååå-mm-dd)


BILAGA II

Format för den kvartalsvisa informationen till Esma (artikel 3)

Information

Format

1.

Emittentens identitet

För aktier: Fullständigt namn på det företag som har aktier upptagna till handel på en handelsplats

För statspapper: Fullständigt namn på emittenten

För statskreditswappar utan täckning: Fullständigt namn på det underliggande instrumentets statliga emittent

2.

ISIN-kod

Endast för aktier: ISIN-kod för huvudklassen av emittentens stamaktier. Om inga stamaktier är upptagna till handel, anges ISIN-koden för preferensaktiernas klass (eller för huvudklassen av de preferensaktier som är upptagna till handel, om det finns flera olika klasser av sådana aktier)

3.

Landskod

Tvåbokstavskod för den statliga emittentens land i enlighet med ISO 3166-1-standarden

4.

Positionsdatum

Rapporteringsdatum för positionen. Format i enlighet med ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)

5.

Daglig aggregerad kort nettoposition för aktier i det viktigaste nationella aktieindexet

Procenttal avrundat till två decimaler

6.

Aggregerad kort nettoposition i andra aktier vid kvartalets slut

Procenttal avrundat till två decimaler

7.

Dagliga aggregerade korta nettopositioner i statspapper

Motsvarande nominella belopp i euro

8.

Dagliga aggregerade positioner i statskreditswappar utan täckning

Motsvarande nominella belopp i euro