Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 274/16


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 919/2012

av den 5 juli 2012

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar i fråga om tekniska standarder för tillsyn som anger metoden för beräkning av prisfall för likvida aktier och andra finansiella instrument

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (1), särskilt artikel 23.8, och

av följande skäl:

(1)

Metoden för beräkning av avsevärt prisfall för finansiella instrument som anges i avsnitt C i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument (2) bör anpassas till de olika sätt på vilka detta fall återspeglas, beroende på vilken typ av finansiellt instrument som berörs. Metoden kan vara baserad på ett faktiskt prisfall för det finansiella instrumentet, en ökning av avkastningen från ett skuldinstrument som emitterats av en företagsemittent eller en ökning av avkastningen utmed avkastningskurvan för skuldinstrument som emitterats av statliga emittenter.

(2)

Denna förordning bör läsas tillsammans med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 (3), som definierar tröskelvärden för avsevärt prisfall för icke-likvida aktier, skuldinstrument som emitterats av statliga emittenter och företagsemittenter, börshandlade fonder, penningmarknadsinstrument och derivat vars enda underliggande finansiella instrument handlas på en handelsplats. Denna förordning bör därför begränsa sig till att specificera metoden för beräkning av det avsevärda prisfallet för dessa instrument.

(3)

I syfte att säkerställa enhetlighet och rättslig säkerhet för marknadsaktörerna och för de behöriga myndigheterna bör denna förordning börja tillämpas samma dag som förordning (EU) nr 236/2012 och den delegerade förordningen (EU) nr 918/2012.

(4)

I förordning (EU) nr 236/2012 bekräftas att bindande tekniska standarder bör antas innan den förordningen kan tillämpas praktiskt, och det är viktigt att före den 1 november 2012 ange de erforderliga icke väsentliga delarna för att göra det lättare för marknadsaktörer att efterleva den förordningen och för behöriga myndigheter att se till att den tillämpas; därför är det nödvändigt att denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

(5)

Denna förordning baseras på de förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lämnat till kommissionen.

(6)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska tillsynsstandarder som ligger till grund för denna förordning, analyserat de möjliga därmed sammanhängande kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning specificeras metoden för beräkning av värdefallet på 10 procent för likvida aktier som handlas på en handelsplats enligt artikel 23.5 i förordning (EU) nr 236/2012.

2.   I denna förordning specificeras också metoden för beräkning av värdefallet för följande finansiella instrument som handlas på en handelsplats enligt den delegerade förordningen (EU) nr 918/2012 som antagits i enlighet med artikel 23.7 i förordning (EU) nr 236/2012:

a)

Icke-likvida aktier.

b)

Följande finansiella instrument som inte är derivat:

i)

Skuldinstrument som emitteras av statliga emittenter och företagsemittenter.

ii)

Börshandlade fonder.

iii)

Penningmarknadsinstrument.

c)

Derivat vars enda underliggande instrument är ett finansiellt instrument som handlas på en handelsplats.

Artikel 2

Metod för beräkning av ett avsevärt prisfall för likvida och icke-likvida aktier

1.   För en aktie som handlas på en handelsplats ska prisfallet beräknas i förhållande till den officiella slutkursen föregående handelsdag vid den handelsplatsen, definierad enligt tillämpliga regler på den handelsplatsen.

2.   Denna beräkningsmetod ska utesluta varje prisnedgång som uteslutande är en följd av en aktieuppdelning (split) eller en bolagshändelse eller liknande åtgärder som emittenten vidtagit med avseende på sitt emitterade aktiekapital och som kan leda till att den berörda handelsplatsen genomför en prisjustering.

Artikel 3

Metod för beräkning av ett avsevärt prisfall för andra finansiella instrument än derivat

1.   Ett avsevärt prisfall för finansiella instrument som inte är aktier och som inte räknas till de derivatkategorier som förtecknas i punkterna 4–10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2004/39/EG ska beräknas enligt metoden i punkterna 2, 3 och 4.

2.   För ett finansiellt instrument för vilket det avsevärda prisfall som avses i artikel 23.7 i förordning (EU) nr 236/2012 mäts i förhållande till ett pris på den berörda handelsplatsen, ska prisfallet beräknas i förhållande till den officiella slutkursen vid den relevanta handelsplatsen, definierad enligt tillämpliga regler på den handelsplatsen.

3.   För ett skuldinstrument som emitterats av en statlig emittent för vilket det avsevärda prisfall som avses i artikel 23.7 i förordning (EU) nr 236/2012 mäts i förhållande till en avkastningskurva, ska prisfallet beräknas som en ökning utmed avkastningskurvan jämfört med den statliga emittentens avkastningskurva när handeln avslutades föregående handelsdag, beräknat på grundval av data som var tillgängliga för emittenten på den handelsplatsen.

4.   För ett finansiellt instrument för vilket det avsevärda prisfall som avses i artikel 23.7 i förordning (EU) nr 236/2012 mäts i förhållande till en varians i avkastningen, ska prisfallet beräknas som en ökning av aktuell avkastning jämfört med avkastningen från det instrumentet när handeln avslutades föregående handelsdag, beräknat på grundval av data som var tillgängliga avseende det instrumentet på den handelsplatsen.

Artikel 4

Metod för beräkning av ett avsevärt prisfall för derivat

Ett avsevärt prisfall för finansiella instrument som räknas till de derivatkategorier som förtecknas i punkterna 4–10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2004/39/EG och som har ett enda underliggande finansiellt instrument som handlas på en handelsplats och för vilket ett avsevärt prisfall har fastställts i enlighet med artikel 2 eller artikel 3, ska beräknas på grundval av det avsevärda prisfallet för det underliggande finansiella instrumentet.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 november 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(4)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84