Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/22


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 20 mars 2013

om regler för att använda icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner

(ECB/2013/6)

(2013/169/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen och artiklarna 12.1, 14.3 samt 18.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken föreskriver att Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker) får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De standardvillkor enligt vilka ECB och de nationella centralbankerna ingår sådana lånetransaktioner, inklusive de kriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets lånetransaktioner, framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1).

(2)

Enligt punkt 1.6 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 får ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor, kriterier och förfaranden som används för genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

(3)

Den direkta användningen av icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning och den indirekta användningen av sådana obligationer när de är inkluderade i poolen av säkerställda obligationer som emitterats av samma motpart som emitterat de ej säkerställda obligationerna eller enheter som har nära förbindelser med denna motpart bör helt exkluderas som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner från och med den 1 mars 2015. I exceptionella situationer får ECB-rådet bevilja motparter som deltar i Eurosystemets penningpolitiska operationer tillfälliga undantag från denna regel.

(4)

Reglerna för att exkludera dessa instrument bör fastställas genom ett ECB-beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av reglerna för att ställa ej säkerställda statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerhet

1.   Från och med den 1 mars 2015 får ej säkerställda bankobligationer, som emitterats av den motpart som använder dem eller av enheter som har nära förbindelser till denna motpart, som fullt ut garanteras av en eller flera offentliga EES-myndigheter med rätt att ta ut skatt inte längre användas som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner av en sådan motpart, varken a) direkt eller b) indirekt när de är inkluderade i poolen av säkerställda obligationer som emitterats av samma motpart som emitterat de ej säkerställda obligationerna eller enheter som har nära förbindelser med denna motpart.

2.   I undantagsfall får ECB-rådet besluta om tillfälliga undantag från förbudet enligt punkt 1 under maximalt tre år. En begäran om ett undantag ska åtföljas av en finansieringsplan som visar hur den egna användningen av icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer genom motparten kommer att fasas ut senast tre år efter det att undantaget beviljades.

3.   Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut, riktlinje ECB/2011/14 och riktlinje ECB/2013/4 av den 20 mars 2013 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (2), såsom dessa har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska detta beslut ges tolkningsföreträde.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 22 mars 2013.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 mars 2013.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Se sidan 23 i detta nummer av EUT.